Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)

08:e mar 2018

Unizon är en riksorganisation som samlar cirka 140 kvinno- tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Unizon ser positivt på utredningens förslag. Alla barn, utan undantag, ska skyddas ifrån äktenskap. Barn kan per definition inte samtycka till äktenskap och därmed bör alla äktenskap som ingåtts med någon under 18 år anses som tvång och därmed vara kriminaliserat. Det är belagt i forskning att barnäktenskap innebär fysiska och psykiska men för flickor och att det är högre risk för våld, övergrepp och annat utnyttjande när de gifts bort när de är barn.

Unizon inser dock att det kan innebära juridiska svårigheter att införa ett generellt icke erkännande av utländska barnäktenskap för de kvinnor som gifts bort innan 18 år i ett annat land och kommer till Sverige tillsammans med sin make som vuxna. Om ett sådant äktenskap upplöses per automatik kan det innebära allvarliga konsekvenser för kvinnan när det exempelvis gäller rätt till äktenskapsskillnad och underhåll. Unizon instämmer därför i utredningens slutsats om att äktenskap som ingåtts där parterna varit under 18 år i hemlandet och sedan kommer till Sverige som vuxna kan innebära undantag från huvudregeln när skäl för detta föreligger. Vi vill dock starkt betona att alla kvinnor som kommer till Sverige tillsammans med make, och särskilt de situationer där det finns skäl att misstänka att äktenskapet ingåtts när kvinnan varit ett barn, ska få information om att sådant äktenskapligt arrangemang är olagligt i Sverige och att hon därför har möjlighet att begära omedelbar äktenskapsskillnad. Av särskild vikt är sådan information om kvinnan är en ung vuxen och exempelvis har möjlighet att påbörja gymnasiestudier eller liknande i Sverige. Kvinnan ska då också få adekvat stöd av de myndigheter som behövs för att genomföra en skilsmässa.

Unizon motsätter sig att undantagsbestämmelsen om synnerliga skäl ska finnas kvar. Barn ska utan undantag skyddas ifrån äktenskap. Ett sådant undantag öppnar upp för möjligheten att erkänna barnäktenskap och i och med detta så strider svensk lag mot de internationella åtagande som Sverige åtagit sig att följa.


Stockholm 2018-03-08

Olga Persson, generalsekreterare, Unizon

Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid, Unizon