Vägledning barn som uppges vara gifta (30848/2017)

21:e jan 2018

Unizon är en riksorganisation som samlar över 130 kvinno- tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Unizon välkomnar Socialstyrelsens vägledning om barn som kommer till Sverige och uppges att vara gifta. Problematiken är aktuell och det är mycket viktigt att Socialtjänsten får kunskaper och ges verktyg att upptäcka och avhjälpa tvångsäktenskap. Unizons utgångspunkt är att barn under 18 år inte ska ingå äktenskap och att alla äktenskap som sker med ett barn innan det fyllt 18 år är att betrakta som tvång och bör bli föremål för insatser för samhället. Detta bör gälla även om båda parter som ingår äktenskapet är under 18 år.

Som vägledningen tar upp löper flickor på flykt större risk att utsättas för barnäktenskap och riskerna med detta är många. Förutom att det innebär att flickan fråntas sin barndom så riskeras både den fysiska och psykiska hälsan, exempelvis vid en för tidig sexdebut och eventuell graviditet. Det finns också en ökad risk för våld, övergrepp och annat utnyttjande. Detta gäller särskilt de flickor som av olika skäl flyr till ett annat land, tex Sverige. Det kan förekomma en utpressningssituation där flickan tvingas att gifta sig för att till exempel få uppehållstillstånd. Oavsett om synen på barnäktenskap skiljer sig i delar av världen är det viktigt att vi i Sverige betraktar alla individer under 18 år som barn men de rättigheter och skydd som barn ska ha och rätten att inte vara gift borde ingå i detta. Tolkning av FNs barnkonvention talar för detta, särskilt om man ser till det som av vägledningen lyfts som risker vid barnäktenskap.

När det handlar om arrangerade äktenskap i relation till tvångsäktenskap hävdar Unizon med bestämdhet att när det handlar om att arrangera äktenskap för ett minderårigt barn ska detta alltid ses som tvång. Detta då det är väldigt svårt att veta huruvida barnets samtycke är genuint eller är under påtryckning från föräldrar och släkt. Även om barnet säger sig ha samtyckt så handlar det fortfarande om en individ under 18 år. Exempelvis får inte barn under 18 år inte rösta i Sverige idag.

Unizon anser att socialtjänsten och migrationsverket har en möjlighet att upptäcka dessa barn och hjälpa dem till ett fritt och självständigt liv. Vägledningen innehåller många bra förtydliganden och stöd till praktiska frågor. Vi önskar däremot ett förtydligande när det gäller att alltid betrakta barnäktenskap som tvång och inleda utredning och erbjuda insatser. Det finns en oro för att barn annars kommer falla mellan stolarna och riskerar att bli utan hjälp.


Stockholm 2018-01-21

Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon