Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering (Fi2018/00130/K)

17:e apr 2018

Unizon är en riksorganisation som samlar närmare 140 kvinno- tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.  Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Majoriteten av våra medlemsföreningar är ideella föreningar, ett fåtal är stiftelser, gemensamt är att de arbetar icke-vinstdrivande och idéburet. Många av våra medlemmar bedriver skyddat boende där våldsutsatta kvinnor och barn får skydd och stöd när de behöver det. De flesta har enbart ett fåtal anställda som bedriver det dagliga arbetet på jouren och ett antal engagerade volontärer som stöttar upp och driver till exempel en jourtelefon, utan ersättning. Enligt Socialstyrelsen (2012) står ideella kvinnojourer för 71 % av landets skyddade boende. Detta är en anmärkningsvärd hög siffra när det handlar om idéburen verksamhet inom välfärdsområdet då den i det stora hela bara upptar tre procent av denna marknad. Unizon har noterar att det sedan cirka ett och ett halvt år har skett en markant ökning av privata aktörer med affärsidén att bedriva skyddat boende. Vad denna ökning beror på är inte klarlagt men ökade krav på kommuner att tillhandahålla skyddat boende för gruppen våldsutsatta ger tydligare ekonomiska incitament för privata utförare att etablera sig inom kvinnofridsområdet. Förutom detta finns det skäl att fundera över om många av de privata aktörerna som nu försöker etablera sig inom området har startat sin verksamhet i samband med den ökade migrationen 2014-2015 och som nu har behöver nya marknader för att fortleva. Risken med detta är dels att viktig erfarenhet och kompetens runt vad det innebär att arbeta med våldsutsatta går förlorad och dels att en marknad som alltmer öppnats upp för privata utförare och aktörer också är problematisk då den politiska rösten och det påverkansarbete som inneburit att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en politisk fråga idag, kan komma att försvagas.

Unizon anser att de ideella kvinnojourernas särart; att både utföra kvalificerat feministiskt socialt arbete och vara röstbärare åt våldsutsatta kvinnor och barn är helt livsnödvändigt. Just det faktumet att kvinnojourerna drivs utan något som helst vinstintresse förstärker autonomiteten i arbetet och leder till att den viktiga politiska rösten för våldsutsatta kvinnor och barn säkras.

De idéburna aktörerna står endast för tre procent av utförandet av tjänster inom välfärdssektorn trots en relativt politisk enighet om att Sverige gynnas av att ha ett starkt civilsamhälle. Denna låga siffra är unik för Sverige i jämförelse med andra jämförbara länder. (Tillväxtverket, 2012). Unizon anser att stor del av civilsamhällets roll, förutom att bedriva välfärdstjänster utifrån en ide och ett engagemang sprunget ur något annat än ekonomiska intressen, är som påtalats tidigare, att driva förändring och förbättringsarbete för den målgrupp som den ideella organisationen möter. Därmed finns det förutom de skäl som promemorian lyfter fram som sakliga för att undanta de idéburna aktörerna; alltså avsaknad av vinstintresse, också ytterligare ett viktigt skäl att säkerställa idéburna aktörers existens i samhället; nämligen uppgiften att vara röstbärare.

5:1 Unizon tillstyrker därmed promemorians förslag gällande undantag för idéburna aktörer när det gäller att ta emot offentlig finansiering. Unizon anser i likhet med FAMNA att idéburen sektor och ideella organisationer behöver definieras tydligt för att undvika missbruk. Unizon har ett par medlemmar som är ekonomiska föreningar utan vinstintresse.  Detta ska vara inskrivet i föreningens stadgar för att erhålla medlemskap i Unizon. Oavsett associationsform bör föreningens stadgar och ändamålsparagraf ligga till grund för bedömning av ett undantag eller inte. Eftersom lagen om ekonomisk förening (1987:667) inte garanterar återinvestering av överskott, utan tvärtom syftar till att gynna medlemmarna ekonomiskt, måste det prövas i varje enskilt fall om en ekonomisk förening är en idéburen verksamhet.  Här delar Unizon FAMNAS förslag på hur en sådan kontroll kan göras:

Föreningen ska:

  1. Ha ett allmännyttigt syfte i sin ändamålsparagraf.
  2. Göra värdeöverföring till allmännyttigt ändamål enligt §6 i lagen om ekonomisk förening.
  3. Ansluta sig till FRIIs etiska kod, med följd att löneuttag är transparenta.
  4. Dessa förhållanden ska följas upp och granskas av föreningens revisorer, enligt god revisionssed. Revisorerna ska ha tydliga riktlinjer att inte kunna rekommendera ansvarsfrihet om dessa villkor inte är uppfyllda.

5:4 – 5:5 Unizon anser att de krav, tillsyn och sanktioner som föreslås i promemorian i övrigt är fullt rimliga.

 

Stockholm 2018-04-17

Olga Persson, generalsekreterare Unizon                                                                           

Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon