Vissa förslag till förändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av välfärdsutredningens förslag (Fi2017/03767/OU)

23:e nov 2017

Unizon är en riksorganisation som samlar över 130 kvinno- tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.  Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Majoriteten av våra medlemsföreningar är ideella föreningar, ett fåtal är stiftelser, gemensamt är att de arbetar icke-vinstdrivande och idéburet. Många av våra medlemmar bedriver skyddat boende där våldsutsatta kvinnor och barn får skydd och stöd när de behöver det. Majoriteten som kommer till en kvinnojour för att få skydd kommer via ett beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen och kommunen betalar då placeringen via en dygnsavgift som kvinnojouren tar ut. Få kommuner upphandlar dessa tjänster idag och både Unizon och SKL är eniga om att upphandlingen av denna specifika tjänst skulle kunna slå ut de ideella jourerna och dessutom riskera säkerheten för kvinnor och barn som bor på jourerna.

4:2 -4:4 Transparens inom välfärdsområdet är givetvis positivt. Det är våra gemensamma skattepengar som hanteras och det bör finnas stor insyn i dessa processer. När det handlar om skyddat boende kan dock en sådan transparens vara livsfarlig för vår målgrupp. I dag har majoriteten av Unizons kvinnojourer antingen överenskommelser som IOP eller liknande med placerande kommuner eller så direktupphandlar kommunen platser åt enskild individ. Även om förslaget undantar upphandlingar vars värde understiger 28 procent av EU:s tröskelvärde så innebär det att många kommuner skulle tvingas använda det föreslagna förfarandet även när det handlar om platser på kvinnojourer. Detta eftersom kommuner kan ha kontinuerliga placeringar på en och samma jour vilket gör att värdet sammantaget kommer överstiga det undantagna värdet på under 28 %. Annonseringsskyldigheten, informationsskyldigheten och dokumentationsskyldigheten riskerar i slutändan att våldsutsatta kvinnor och barns tillfälliga adress röjs. Idag finns det möjlighet för kommuner att sekretessbelägga vissa delar av upphandlingsunderlaget men Unizon anser inte att detta kommer verka som skydd nog då många kommuner fortfarande idag saknar rutiner och kunskap i handläggningen när det gäller att skydda våldsutsatta personers uppgifter. Det är ett mycket komplext område.

De ideella kvinnojourerna i Sverige står för 71 % av utförande av skyddat boende (Socialstyrelsen 2012), trots att ansvaret vilar på kommunerna. Detta kan jämföras med att den idéburna sektorn på det stora hela har en väldigt blygsam roll i välfärden idag, vilket konstaterats i SOU: 2016:78, Ordning och reda i välfärden. Mindre än tre procent av de insatser som köps av kommuner och landsting utförs av icke-vinstsyftande aktörer. Kvinnojoursområdet särskiljer sig därför fortfarande från övrig idéburen verksamhet inom välfärdsområdet. Det finns dock skäl att tro att detta håller på att förändras då de privata välfärdsföretagen i större utsträckning börjat starta skyddade boende inom ramen för sina verksamheter eller enskilt. Då uppdraget att vara röstbärare åt den målgrupp som vi möter, kvinnor och barn som utsatts för mäns våld, är centralt för våra medlemsjourer och för oss som riksförbund värnar vi om att fortsätta vara en huvudaktör inom vårt område. Förslaget om annonseringsskyldigheten missgynnar de idéburna kvinnojourerna eftersom de är verksamheter med få anställda som saknar resurser att bevaka eller besvara annonsering av detta slag. Istället kommer detta förslag att öppna upp ytterligare för privata marknaden. Kvinnojourerna kommer aldrig att kunna, och har inte heller för avsikt att, konkurrera med privata välfärdsjättar inom området. Unizon anser att denna utveckling i förlängningen skulle vara skadlig för våldsutsatta kvinnor och barn. Det är stor skillnad på en privat aktör som bedriver vård/behandling med vinstintresse som ett huvudmål och en idéburen aktör vars huvudmål är att förebygga våld, förbättra samhället strukturellt och lyfta rösten för den målgrupp man möter.

Unizon anser att förslagen i promemorian innebär en förändring i negativ riktning i jämförelse med hur förslagen från Välfärdsutredningen och Civilsamhällesutredningen ser ut och dessutom kan det särskilt noteras att EU inte kräver några regler över huvud taget för upphandlingar vars värde understiger 6,9 Mkr.

Unizon anser att välfärdsutredningens första förslag om undantag bör gälla.

 

Stockholm 2017-11-23

Olga Persson, generalsekreterare Unizon                                                                            

Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon