Vi har blivit en ungdomsjour!

01:e okt 2020

Motivering till varför vi gick från att vara Tjejjouren Meja till att bli Ungdomsjouren Fria

Tjejjouren Meja i Eskilstuna etablerades som en ideell förening år 2006 under Kvinnojouren Moa i Eskilstuna men som senare kom att bli en egenförening med egen styrelse och anställda under april 2018. Tjejjouren Mejas mål och värdegrund var att verka för barn och unga i Eskilstuna samt att genom ett intersektionellt och feministiskt perspektiv arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld med fokus på barn och unga. Det intersektionella perspektivet innebär ett erkännande av strukturella maktordningar i samhället där diskrimineringar sker i form av rasism, klasshat, HBTQIAfobi samt funkofobi. Det feministiska perspektivet innefattar ett erkännande av mannens överordning och kvinnans underordning.  

Vi vill kunna verka för alla barn och unga i Eskilstuna och vi vet att alla oberoende könstillhörigheter berörs och drabbas av det strukturella våldet. Därför har vi under en lång tid haft ambitioner att utvecklas till en ungdomsjour för möjligheten att sprida visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld samt kunna verka för samtliga barn och unga i Eskilstuna oavsett hur de definierar sig.   

Enligt SCB är det främst män som är den grupp som står för den absoluta majoriteten av det strukturella våldetGenom att utveckla verksamheten till ungdomsjour får vi större möjlighet att, inte bara stötta tjejer, utan även arbeta förebyggande med gruppen män. Vi menar också att män som grupp utsätts av olika former av våld och förtryck genom det intersektionella perspektivet och vill därav skapa ett utrymme och arena för möjligheten att motverka den typen av våld och stötta de som utsätts.  

Under hösten 2020 nådde Tjejjouren Meja sitt mål att bli en ungdomsjour och idag heter vi Ungdomsjouren Fria. Vår intention är att upprätthålla vår verksamhet som den är där vi stöttar, utbildar och stärker barn och unga samt de nätverk de befinner sig i för att uppnå vårt syfte. Vår chatt- och mailverksamhet fortsätter likaså den utåtriktade verksamheten där vi går ut till de verksamheter barn och unga befinner sig för att utbilda och sprida kunskap i samma feministiska och intersektionella anda som under tiden som Tjejjouren Meja. Vi hoppas också i och med vår utveckling till ungdomsjour att kunna locka fler icke-kvinnor till att engagera sig i vår verksamhet för att kunna nå den önskade målgruppen.