Förebyggande arbete

Kvinnohuset Tranan arbetar aktivt med våldsförebyggande insatser med utgångspunkt i Istanbulkonventionen, Nationella jämställdhetspolitiska mål och Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Kvinnohuset Tranan utgår från Unizons definition av Våldsförebyggande arbete:

”För Unizon innebär våldsförebyggande arbete att arbeta strukturerat för att motverka alla typer av våld, huvudsakligen med tidiga insatser innan våldet skett. Målet är ett jämställt samhälle fritt från våld och Unizon anser att det krävs en feministisk utgångspunkt för att uppnå detta. Då män utgör en majoritet av förövarna inom våldsbrottsstatistiken och har mest ekonomisk och politisk makt i samhället krävs det en maktanalys för att uppnå verklig förändring. För en effektiv våldsprevention är det centralt att utmana stereotypa könsroller och bryta kopplingen mellan manlighet och våld.”

 

Vi arbetar strategiskt på både lång och kort sikt för att nå såväl nationella som lokala mål genom att;

  • sprida information till allmänheten
  • bedriva kampanjer i samband med specifika tillfällen över året tex Alla hjärtans dag, Internationella kvinnodagen, Pride och FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor
  • erbjuda föreläsningar och enskilda utbildningsprojekt i samarbete med externa samverkanspartners
  • delta i samverkansforum och lokala nätverk för att sprida information och bidra till ökad samverkan kring våld i nära relationer och våldsförebyggande arbete

 

Vill du ta del av våra insatser eller samverka med oss för ett jämställt samhälle fritt från våld?

Välkommen att kontakta oss för mer information!