Om våld

En vanlig missuppfattning är att våld måste ge fysiska skador. Så är det inte utan man kan vara utsatt för våld på många andra sätt. Vi brukar prata om psykiskt, digitalt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt, socialt, latent våld och försummelse. Om du känner igen dig i någon av dessa förklaringar nedan är du utsatt!

Psykiskt våld kan vara att du blir utsatt för hot, isolering, kontroll, utpressning, kränkningar och successiv nedbrytning av din självkänsla. Det är vanligt att man upplever att partnern är sjukligt svartsjuk och kontrollerar allt du gör, vart du har varit, dina sms etc. Psykiskt våld kan också ske genom att t.ex. hoten riktas mot någon närstående till dig, dina barn eller ett husdjur, i syfte att skada dig.

Fysiskt våld är inte bara att bli utsatt för slag och sparkar utan också knuffar, strypgrepp eller att bli fasthållen mot sin vilja. Om du blir skadad med något tillhygge är du också utsatt för fysiskt våld. Det fysiska våldet kan också vara passivt vilket innebär att handlingen du utsätts för ger dig fysiska skador på längre sikt. Det kan t.ex. vara att du nekas sömn eller viktiga mediciner.

Sexuellt våld är att du tvingas bevittna, utsättas för- eller utföra sexuella handlingar mot din vilja eller för att undvika andra former av våld. Det kan vara allt från oönskad beröring, sexuella trakasserier, att tvingas se på porr till att bli utsatt för våldtäkt.

Ekonomiskt våld kan innebära att din partner har gjort dig ekonomiskt beroende av hen, att partnern har tillgång till dina konton, undanhåller tillgångar eller nekar dig insyn i familjens ekonomi.

Materiellt våld sker genom att t.ex. dina privata ägodelar, möbler och inredning skadas eller förstörs i syfte att skada eller skrämma dig.

Socialt våld sker ofta genom sociala bestraffningar som utfrysning, isolering eller förskjutning där flera i familjen eller släkten ofta deltar i bestraffningen.

Latent våld är att uppfatta en stark ilska eller aggressivitet hos en annan person. Det latenta våldet visar sig exempelvis i att våldsutövaren har spänd kroppshållning och andra uttryck som kan upplevas hotfulla och bidra till rädsla. Det kan kännas särskilt hotfullt om det tidigare förekommit fysiskt våld som föregåtts av liknande kroppsuttryck.

 

 

Försummelse. Denna våldsform handlar om att utövaren avsiktligt försvårar istället för underlättar det dagliga livet för den utsatta. Försummelse drabbar framförallt äldre eller personer med funktionsvariation. Att bli utsatt för försummelse kan innebära att våldsutövaren avsiktligen medicinerar den utsatta felaktigt, eller att utövaren inte förser den utsatta tillräckligt med mat. 

Digitalt våld kan vara att din partner har tillgång till och kontrollerar olika konton, till din mail och sociala medier. Att hen bestämmer över vilka sidor du ska följa, vilka vänner du får lägga till eller måste blocka. Det kan också handla om hot om att sprida privat information eller foton på dig digitalt. Att partnern håller koll på dig genom övervakningsappar eller GPS är också digitalt våld liksom när partnern frekvent kontaktar dig mot din vilja via olika digitala forum och inte accepterar att du inte svarar.