Skyddat boende

Kvinnohuset Tranan erbjuder skyddat boende på uppdrag av Socialtjänsten. Här kan du läsa mer om vårt skyddade boende och om hur vi jobbar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Kvinnohuset Tranans skyddade boende består av ett kollektivt boende och tre satellitlägenheter vilket gör att boendet kan anpassas efter olika behov. En av lägenheterna är anpassad för funktionshinder och en annan ger möjlighet att ta med sig husdjur.  Totalt erbjuds plats för 8-10 vuxna och upp till 20 medföljande barn. Alla boende erbjuds enskilda sovrum. Allrum, kök, badrum, bastu, gym, tvättstuga och lekrum nyttjas gemensamt. 

Se bilder här –>

Kvinnohuset Tranan är bemannat av personal under dagtid, måndag till fredag. Verksamheten har sju anställda varav de som bedriver kurativt arbete har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning med spetskompetens för arbete med våld i nära relation.

Barnsamordnare har spetskompetens för samtal med barn, bland annat Trappan. Kvinnohuset Tranan har även ett antal volontärer knutna till verksamheten som samtliga är utbildade genom Unizon. Volontärerna erbjuder aktiviteter och psykosocial stöttning vid behov utanför personalens arbetstider.

Dygnet-runt-beredskap finns av personal för akuta händelser i det skyddade boendet.

Under tiden i skyddat boende erbjuder vi motiverande samtal och samtalsstöd för bearbetning av upplevt våld, stöd i nuvarande situation, framtidsorientering och säkerhetsplanering mot ett självständigt liv fritt från våld.

Vi genomför hot- och riskbedömningar enligt standardiserade bedömningsinstrument och erbjuder praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser. För att bidra till ökad livskvalitet, minskad isolering och med syftet att reducera stress, skapa rutiner och en känsla av sammanhang erbjuder vi ett helhetstänk kring sysselsättning, hälsa och friskvård under tiden för placeringen.

Alla under 18 år, oavsett kön, räknas som barn på Kvinnohuset Tranan. Barnperspektivet beaktas ständigt av personalen såväl i miljön som i genomförandet av den aktuella insatsen. Verksamhetens barnsamordnare har särskilt övergripande ansvar för barnen som vistas på Kvinnohuset och erbjuder dem likvärdigt stöd som vuxna skyddsplacerade gällande bearbetning av upplevt våld, stöd i nuvarande situation, framtidsorientering och säkerhetsplanering mot ett självständigt liv fritt från våld liksom praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med vård, skola och andra samhällsinstanser gällande barnet.

Kvinnohuset Tranan tar endast emot placeringar i det skyddade boendet efter att bistånd om detta beviljats enligt Socialtjänstlagen (SoL). Som utförare av insats ansvarar vi för att verksamheten håller en god och hög kvalitet enligt SoL 3 kap 3§. Genomförandet av insatserna dokumenteras enligt SoL 7 kap 3§ och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bedrivs enligt SoL 3 kap 3§.

Personal och volontärer har tystnadsplikt enligt SoL 15 kap 1§ och eventuella missförhållanden rapporteras, utreds och anmäls enligt bestämmelserna om Lex Sarah enligt SoL 14 kap 3§.

Bestämmelserna om anmälningsskyldighet om barns behov av skydd tillämpas enligt SoL 14 kap 1§. Verksamhetens omfattas av IVO:s tillsynsansvar enligt SoL 13 kap 1§.

En god samverkan med socialtjänsten är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra insatser med god kvalitet.

Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodo se klienternas individuella behov. Ett avtal om placeringens längd, finansiering etc. upprättas mellan Kvinnohuset Tranan och placerande kommun i varje enskilt ärende. I samband med inskrivning, eller strax därefter, upprättas även en gemensam genomförandeplan där placeringens syfte och mål tydliggörs samt tillvägagångssätt för insatsens genomförande. Det är av största vikt att alla tre parter, (dvs den skyddsplacerade, socialtjänsten och Kvinnohuset), är delaktiga i denna planering för att den skyddsplacerade och eventuella barn ska få ett så bra stöd som möjligt.

Vi uppmuntrar regelbundna uppföljningar och ett tätt samarbete!