Former av våld

Våld kan ha många olika former, mer information hittar du nedan.

Vanligaste formen av våld. Förekommer i stort sett i alla parrelationer där våld utövas, ofta i samspel med annat våld. Psykiskt våld är ofta systematiskt och utövas vid upprepade tillfällen. Det handlar om att uppnå makt och kontroll över en annan människa och den som utsätts bryts ned av det psykiska våldet och kan känna sig maktlös och/eller värdelös.

Exempel:

 • Muntliga kränkningar, nedvärderande omdömen och hån.
 • Skambeläggande eller att skämma ut den utsatta inför andra.
 • Trakasserier, hot (direkta och indirekta) eller stalking.
 • Den utsatta tvingas göra saker mot sin vilja.
 • Kontroll av vad den utsatta gör, vem den umgås med och var den är.
 • Social isolering, den utsatta hindras från kontakt med t.ex. vänner och familj.
 • Våldsutövaren sårar eller skrämmer den utsatta genom att utöva fysiskt våld mot någon annan, t.ex ett barn eller husdjur.
 • Undanhålla medicin/sjukvård/hjälpmedel alt. inte låta den utsatta få vara sjuk och vila.
 • Ekonomiskt våld, t.ex att den utsatta inte får styra över sin egen ekonomi, tar lån i offrets namn, tömmer gemensamma konton.
 • Materiellt våld, t.ex. att våldsutövaren slår sönder saker eller slår precis bredvid den utsatta för att skrämma eller såra.
 • Latent våld, ett underliggande hot om våld som gör att den utsatta skräms till att agera på ett visst sätt för att undvika våld eller för att skydda en närstående från våld. Våldet ”hänger i luften” och att den utsatta är ständigt på sin vakt.
 • Vilseleda den utsatta genom att motsäga sig själv, ändra sin historia, inte stå för vad man sagt och gjort och få den utsatta att börja tvivla på sig själva.
 • Ignorera den utsatta genom tystnad under längre perioder för att få sin vilja igenom.

Psykiskt våld kan i sin allvarligaste form leda till döden genom självmord.

Föregås oftast av psykiskt våld.

Fysiskt våld är exempelvis att:

 • slå
 • knuffa
 • bita
 • bränna
 • nypa
 • riva
 • förgifta
 • dra i håret
 • skaka
 • hålla fast
 • slag med tillhyggen
 • knivstick
 • sparkar
 • stryptag 

Fysiskt våld leder i sin allvarligaste form till döden.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas framförallt av att det sker kollektivt, det vill säga att en familj, släkt eller grupp ger våldsutövaren/våldsutövarna stöd. Genom en stark kontroll av familjemedlemmars sexualitet försöker kollektivet att bevara patriarkala och heteronormativa samhällsstrukturer som bygger på makt och underordning.

Exempel:

 • begränsningar av livsutrymme
 • hot
 • uteslutning ur gemenskapen/kollektivet (eller hot om detta)
 • psykiskt våld
 • fysiskt våld
 • sexuellt våld
 • barnäktenskap eller tvångsäktenskap
 • kvinnlig könsstympning
 • uppmaningar om självmord och mord

Hedersrelaterat våld leder i sin allvarligaste form till döden.

Kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken, allt från att tafsa på någon till att tvinga någon att utföra eller bevittna olika typer av sexuella handlingar. Det kan också ske digitalt och/eller i utpressningssyfte.

Den grövsta och allvarligaste formen av sexuellt våld är våldtäkt.

Eftervåld är det våld som offret ofta utsätts för efter att den våldsamma relationen tagit slut. Eftervåldet kan upplevas som minst lika fruktansvärt som våldet var under tiden relationen varade, och många gånger blir våldet också värre när relationen tagit slut.

Exempel:

 • Förövaren pratar illa om offret, ljuger om vad som hänt eller sprider felaktiga rykten.
 • Försöker att få allmänheten och myndigheter att tycka illa om den utsatta, försöker att få offret att se galen/dålig ut eller framställer det som att det är den utsatta som varit elak mot förövaren.
 • Om det finns gemensamma barn kan förövaren prata illa om den andra föräldern framför barnen, försöka att vända barnen emot den utsatta, uttrycka att denna är en dålig förälder eller säga nedvärderande saker till barnen då förövaren nu inte kan göra det till den andra föräldern.
 • Hotar/insinuerar att barnen far illa när den utsatta inte kan skydda barnen.
 • Följer inte gemensamma överenskommelser som gäller barnen eller på annat sätt försvårar samarbetet.
 • Försöker eller hotar om att få vårdnaden om barnen.
 • Sprider eller hotar med att sprida bilder eller filmer på offret som visar sexuellt innehåll, för att hämnas eller förstöra för den utsatta.
 • Sms:ar eller ringer hela tiden och söker kontakt fastän offret inte vill prata med hen.
 • Kommenterar på offrets sociala medier och hör av sig till dennes närstående.
 • Följer efter/letar efter den utsatta i verkligheten, kommer hem till denne ovälkommen.
 • Försöka att lura dig på pengar, vägra lämna tillbaka dina möbler/saker och liknande för att försvåra situationen ytterligare för dig.
 • Förhala skilsmässa/bodelning.