Skyddat boende

Vi erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn.
Välkommen med din placeringsförfrågan, 036-16 36 82.

Sedan den 1 april 2024 krävs tillstånd från IVO för att bedriva skyddat boende. Ansökan måste göras inom 4 månader från det att kravet införs, senast den 1 augusti 2024. Kvinno- och tjejjouren i Jönköping är väl förberedda och kommer att ansöka om tillstånd från IVO senast den 1 augusti.

 

Vid placering ingår bland annat:

 • Vid placering kan hämtning göras på annan ort vid behov, dock mot avgift och enligt överenskommelse 
 • Bemanning vardagar mellan kl. 08.00-20.00
 • Dygnet-runt-beredskap för akuta händelser i boendet
 • Möjlighet att vid behov sätta in extra stöd under kvällar och helger
 • Spetskompetens om våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping erbjuder skyddat boende med starkt skalskydd och hög personaltäthet.

 • Direktlarm till polisen
 • Kameraövervakade ingångar
 • Individuella risk- och säkerhetsplaneringar
 • Digitala säkerhetsgenomgångar
 • Nätverkskartor                 
 • Riskbedömningar enligt FREDA och PATRIARK

Kurativt stöd 

Placerade kvinnor erbjuds regelbundna samtal av en tilldelad kontaktkurator. Allt utifrån de individuella behov och önskemål som finns. Samtliga kuratorer har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.

 • Egen kontaktkurator
 • Kris- och stödsamtal
 • Bearbetande samtal om våld
 • Föräldrastöd utifrån våldsutsatthet
 • Självstärkande samtal                               
 • Framtidsorienterade samtal                           

Vi samverkar med Alternativ till Våld (ATV) som erbjuder traumabehandling till våldsutsatta kvinnor och barn. 
Vi har gruppverksamhet utifrån Utväg Skaraborg och BOJEN.

Praktiskt stöd 

Boendestödjare finns tillgängliga för olika praktiska behov som t.ex:

 • Ansökan om skyddade personuppgifter
 • Söka bostad
 • Inköp
 • Aktiviteter
 • Kontakt med myndigheter 
 • Kontakt med samhällsinstanser

 

Barn

Alla barn som placeras i vårt skyddade boende erbjuds regelbundna samtal hos en barnkurator. Hänsyn tas till individuella behov och önskemål, ålder och mognad. 

 • Egen barnkurator
 • Regelbundna samtal
 • Jourskola och jourförskola
 • Kontakt med vården vid behov
 • Trappan-samtal
 • Anpassade aktiviteter

Vi samverkar med Alternativ Till Våld (ATV) som erbjuder traumabehandling till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi har gruppverksamhet utifrån BOJEN. 

Med barn menar vi alla personer under 18 år oavsett kön. Vi har utbildad personal med spetskompetens i samtal med barn. Samtliga kuratorer har socionomexamen eller likvärdig utbildning. 

Boende

Varje kvinna placeras i en egen lägenhet. I närområdet finns tillgång till butiker, rekreationsytor och goda kommunikationsmöjligheter. 

 • Egen dusch och toalett
 • TV och säker internetuppkoppling
 • Gemensamma sällskapsytor
 • Gemensamt lekrum
 • Tillgänglighetsanpassade lokaler                                                      

 

Samverkan

Vi ser en stor vinst i att ha en god samverkan med socialtjänsten. Inför varje placering inhämtas specifik information om den aktuella situationen för att säkerställa att kvinnans och barnets behov tillgodoses. Ett avtal om finansiering och placeringens längd upprättas mellan Kvinno- och tjejjouren i Jönköping och placerande kommun. 

 • Regelbundna uppföljningar
 • Arbete utifrån genomförandeplan
 • Placering efter beslut enl. SoL/Lag om placering av barn i skyddat boende
 • Dokumentation enl. SoL 7 kap 3§