Om Kvinno- & tjejjouren Jönköping

Kvinno- och Tjejjouren Jönköping, är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar aktivt för att motverka alla former av våld i nära relation. Vi jobbar med stöd, skydd, påverkan och prevention.

Kvinnojouren Jönköping startades 1979 och var en av de första kvinnojourerna i landet, föreningen drevs helt ideellt fram till 2005. Tjejjouren i sin nuvarande form startade 2009, sedan 2012 heter föreningen Kvinno- och tjejjouren Jönköping.

Vi tillhör riksförbundet Unizon och tillsammans arbetar vi utifrån visionen Ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi utgår från idéen om alla människors lika värde, om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet. Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning. Vi är en av Unizons spjutspetsjourer inom våldsprevention och vi är även del av riksförbundets barnnätverk. Vi jobbar med våldsprevention på olika sätt, läs mer under Våldsprevention. Barnperspektivet är viktigt i vår verksamhet och det är något vi ständigt utvecklar. 

Kvinno- och tjejjouren Jönköping är en idéburen förening vilket betyder att årsmötet är är vårt högsta beslutande organ. Vid årsmötet väljs styrelseledamöter. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Ordförande och kassör välj växelvis på två år. Verksamhetschefen är adjungerad i styrelsen. Den dagliga verksamheten bedrivs av anställd personal. 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

31MB