Information om hedersrelaterat våld och förtryck

21:e jul 2021

Heder 

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår som en norm inom familjer och samhällen i försök att upprätthålla vissa typer av värderingar, status och anseenden för familjen. Heder kan motiveras med olika kulturella eller religiösa argument.  För att upprätthålla en heder sätts regler upp med syfte att kontrollera familjemedlemmars sexualitet, frihet och rätt att bestämma över sig själva. Dessa regler kan exempelvis handla om att familjemedlemmar inte får umgås med vem dom vill eller ha samlag innan äktenskap. Med detta förtryck följer skuldbeläggning, våld, manipulation, tvångsäktenskap, förföljelse och kvinnors liv som förstörs och tas ifrån dem. I en hederskontext kan det förekomma hedersrelaterat våld och förtryck, någonting som är brottsligt i Sverige. Hedersrelaterat våld är ett brott som riktas mot en individ, som växer upp i familjer med ett starkt förankrat hederstänkande. Enligt regeringens senaste utredning uppskattas över 100 000 människor vara utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige.

Att leva i en hederskontext 

De finns olika regler som en familj eller släkt kan sätta upp för övriga medlemmar. Bland annat kan det handla om att individer som lever i en hederskontext inte får vara ihop med någon, gifta sig utan godkännande, träffa kompisar efter skolan, använda sociala medier, ha på sig de kläder en själv vill eller utefter egen vilja fritt välja arbete eller studier. 

Flera personer, exempelvis släkt, familj och andra närstående, kan kontrollera att reglerna efterföljs och om en individ ansetts bryta mot hedersrelaterade regler kan det innebära att personer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck där individen skambeläggs, någonting som i Sverige är brottsligt. Men oavsett om en hedersrelaterad handling är brottslig eller inte får det konsekvenser för den som lever i en hederskontext. 

Hedersvåld utgör en växande samhällsproblematik som innebär auktoritära handlingar såsom maktutövande, kontroll och förtryck för att underminera andra människors rätt till självständighet. Många unga utsätts idag för kränkningar och begränsningar av sin egna frihet och integritet, vilket ofta utgör brottsliga handlingar. Hedersvåld kan ta sig i uttryck fysiskt, psykiskt, ekonomiskt sexuellt och/eller materiellt våld och förekommer oavsett klass, etnicitet, kultur, religion, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Hedersrelaterade brott kan exempelvis vara frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, barnäktenskap, vilseledande äktenskapsresa, hot, kränkande fotografering, ofredande, misshandel, mord eller mordförsök. Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerat att vanära familjen eller släktens heder. De flesta som utsätts är flickor eller kvinnor men även pojkar och män utsätts. Det är vanligt att flera personer i släkten ligger bakom brottet där motivet är att bevara eller återställa familjens heder.

Hedersvåld medför långsiktiga konsekvenser för den utsatte i form av exempelvis en förlorad personlig integritet och självkänsla. Hedersrelaterat våld begränsar individens frihet genom att inskränka på självbestämmanderätten, sexualiteten, självständigheten och den individuella fria viljan.  

Blir du kontrollerad av din familj?

Du ska inte ta ansvar för det rykte din familj eller släkt anser sig vilja ha.  Dina rättigheter är exempelvis att få gå i skolan, ha fritid och ett eget privatliv, vara kär i vem du vill och ha den könsidentitet du själv vill. 

Att kunna bryta sig loss från hedersvåld innebär för många ett riskfyllt åtagande till följd av rädsla, skam och förtryck. Det kan vara svårt att förstå vad människor i ens nära omgivning gör för fel och det kan även vara svårt att säga ifrån när du inte tycker du blir rätt behandlad. Det viktigt och bra att prata med någon utomstående som du litar på om hur du mår eller blir behandlad. Längst ner på denna sida kan du dessutom hitta olika organisationer som du kan kontakta anonymt och organisationerna kan då bara göra en anmälan till socialtjänsten om du själv vill det. Många organisationer går att kontakta både via telefon, chatt och mail på flera olika språk. 

Det finns även hjälp och stöd att få hos vuxna i skolan eller hos en ungdomsmottagning. Det kan vara bra att veta att vuxna som jobbar med unga måste kontakta socialtjänsten om de anser det finnas risk att du blir illa behandlad hemma. 

Ring polisen om du eller någon annan är utsatt för brott, till exempel blir slagen, hotad, instängd eller tvingad att göra något. Ring 112 om det är akut. Ring 114 14 om det inte är akut. Du ringer +46 77 114 14 om du är utomlands.

Förutsätts du kontrollera andra familjemedlemmar? 

En del personer förutsätts kontrollera exempelvis sina systrar eller andra släktingar eftersom andra familjemedlemmar menar sig vara oroliga för att det ska börja spridas vad de anser vara dåliga rykten om dem. 

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor oavsett kön, religion eller kultur har rätt att själva välja hur hen vill leva sitt liv. Det som andra menar sig tycka är bäst för en person är nödvändigtvis inte det den personen själv tycker är bäst för sig själv. Alla människor måste respektera detta. 

Ingen får kontrollera någon annan och ingen får tvinga dig att kontrollera någon annan. Att kontrollera andra människor kan vara brottsligt, exempelvis om du hotar, slår eller stänger in en annan människa. 

Känner du någon som blir kontrollerad av sin familj eller släkt?

Var uppmärksam på tecken om hedersrelaterat våld och förtryck. Exempelvis om någon i din närhet inte får delta på vissa lektioner eller aktiviteter i skolan såsom idrott eller sex-och samlevnadsundervisning, är orolig för sommarlov eller studenten eftersom den kanske kommer behöva åka iväg till ett annat land för att uppfostras eller gifta sig, nästan aldrig tillåts vara ensam eller är rädd för sin familj. 

Om du är orolig för att någon i din omgivning är utsatt för hedersrelaterad våld och förtryck är det viktigt att du visar att du bryr dig, vill hjälpa till och att du tycker sättet personen blir behandlad på är fel. Det kan vara hjälpsamt att dela information med personen som lever i en hederskontext om vart hen kan vända sig. Samtidigt är det viktigt att du inte ensam bär på en hemlighet utan pratar med någon vuxen som du litar på, exempelvis i skolan eller på ungdomsmottagning. 

Det är extra viktigt att du berättar om du tror att personen du känner kan bli skadad. Till exempel om det finns en risk att hen blir slagen, hotad eller inlåst. Eller om hen blir tvingad att gifta sig. Ring 112 om det är akut och 114 14 om det inte är akut. Du kan också kontakta socialtjänsten.

Att söka hjälp 

  • Glöm Aldrig Pela och Fadime (gapf), jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck och de har en stödlinje man kan ringa dygnet runt. https://gapf.se/ Tel. 070-0009328 
  • Kvinnors rätt, arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer och erbjuder möjligheten till tolk, juridisk rådgivning samt kontakt med myndigheter. http://kvinnorsratt.se/Tel. 0737286893 
 • Tjejers rätt i samhället (tris)
   , är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har en särskild kompetens i att möta och arbeta med ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Föreningen hjälper både kvinnor och män.

https://www.tris.se/

   Tel. 0774-406600
 • Kvinnofridslinjen,
   är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även anhöriga är också välkomna att ringa stödtelefonen.

https://kvinnofridslinjen.se/sv/om-stodtelefonen/

   Tel. 020-505050
 • Somaya kvinno-tjejjour,
   är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation eller lever i en hederskontext. Föreningen är flerspråkig. https://somaya.se/Tel. 020-818283
 • Fempowerment,
   är en ideell organisation som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. Erbjuder hjälp, stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning på olika språk.

https://fempowerment.se/om-oss/

   Tel. 020-339900
 • Hedersförtryck.se,
   drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck

.
https://www.hedersfortryck.se/

  Tel. 010-2235760 

Läs mer om heder här:
UMO: https://www.umo.se/vald-och-krankningar/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

Polisen: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hedersrelaterade-brott/

Elaf Alis bok “Vem har sagt något om kärlek: att bryta sig fri från hedersförtryck” som handlar om hur ett hedersstyrt liv i Sverige kan se ut, men även om frigörelse och modet som krävdes för Elaf att gå sin egen väg.