Feminism

Att vara feminist betyder att man vill att killar och tjejer ska vara jämställda och agerar i sin vardag för att det ska bli så. Alla vi inom tjej- och ungdomsjourerna är feminister!

Att vara feminist betyder att man vill att killar och tjejer ska vara jämställda och agerar i sin vardag för att det ska bli så. En feministisk handling kan vara att säga ifrån när någon uttrycker sig sexistiskt, att arrangera demonstrationer mot killars våld mot tjejer på skolan, att peppa en vän som är utsatt för våld, att delta i diskussioner IRL och på nätet om feminism och jämställdhet med mera. Alla vi inom tjej- och ungdomsjourerna är feminister!

Finns det olika typer av feminism?

Det finns många olika sätt att vara feminist på. Det finns också olika feministiska inriktningar, även kallat ideologier, som förklarar feminism och orsaker till ojämställdheten på olika sätt. De olika inriktningarna har också olika lösningar på vad man tror är de viktigaste åtgärderna för att skapa ett mer jämställt samhälle.

Förutom de olika inriktningarna så kan man också dela in feminismen i två olika sätt att se på orsakerna till att kvinnor och tjejer har sämre villkor än män och killar – är de kopplade till kroppen eller är de kopplat till det sociala?

Personer som tror att kroppsliga, även kallade biologiska, skillnader är grunden till ojämställdhet menar att kvinnor och mäns kroppar, hormoner och hjärnor är olika och gör att vi agerar och beter oss på olika sätt. Det kallas för att vara särartsfeminist. Särartsfeminister menar att dessa skillnader inte är dåliga så länge kvinnor och mäns insatser i samhället värderas likvärdigt.

Personer som tror att sociala skillnader mellan könen är grunden till ojämställdhet menar att det sociala – alltså vår kultur, politik, språk, ekonomi och arbete spelar roll för hur män och kvinnor betraktas av samhället. Att kvinnor i lägre grad chefer, tar större ansvar för hem och barn, har mindre pengar, med mera leder till ojämställdhet mellan män och kvinnor. Det kallas för att vara likhetsfeminist. Likhetsfeminister menar att de sociala och yttre faktorerna som pengar, status, utbildning, normer och makt behöver fördelas rättvist för att vi ska kunna nå jämställdhet mellan könen.

Vad tror du är orsaken till ojämställdhet?

 

Utöver dessa två synsätt finns det alltså även olika feministiska inriktningar.

Här listar vi ett par av de största feministiska inriktningarna:

Liberalfeminism

Liberalfeminism utgår från att om alla människor får samma friheter, möjligheter, rättigheter och skyldigheter så kommer ojämställdheten mellan kvinnor och män att försvinna. Fokus för liberalfeminismen har legat på människors frihet och deras rätt till utbildning, jobb, rösträtt, och att kunna påverka samhället politiskt.

Socialistisk feminism

Socialistisk feminism utgår från att det nuvarande största ekonomiska systemet (även kallat kapitalismen) samt vilket kön en människa har ligger till grund för vilken position man har i samhället. Socialistiska feminister menar att genom detta system så är kvinnor och tjejer dubbelt utsatta – hon är både förtryckt kopplat till hennes kön, men också att hon ofta tjänar mindre och har mindre ekonomisk frihet än män.

Radikalfeminism

Ofta tror många att radikalfeminism betyder att man är radikal som i extremist. Men det stämmer inte!

Ordet ”radikal” betyder ungefär ”söka roten” och det är vad radikalfeministerna försöker göra. Radikalfeminister menar att det ojämställda förhållandet mellan män och kvinnor ofta handlar om sex och våld. Radikalfeminister ser mäns våld mot kvinnor, pornografi, prostitution och våldtäkt som ett bevis på att vi lever i ett patriarkat – alltså ett system där män har mer makt än kvinnor.

Postokolonial feminism

Postkolonial feminism fokuserar inte bara på att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp, utan riktar också kritik mot rasismen. Postkolonial feminism är därför inte bara kritisk mot mäns makt över kvinnor, utan också mot vita kvinnors makt och överordning över icke-vita kvinnor och att det är den vita, europeiska kvinnan som ofta hamnar i fokus i feminismen på bekostnad av andra kvinnor.

Postkolonial feminism lägger därför stor vikt vid hur olika maktordningar påverkar varandra, exempelvis kön, hudfärg, ursprung och klass. Att försöka förstå hur maktordningar samverkar kallas för intersektionalitet.

Queerfeminism 

Queerfeminism utgår från att könet och sexualiteten är något vi har hittat på för att kunna kategorisera människor.

Queerfeminismenen kritiserar heteronormativitet – alltså att heterosexualitet utgör normen för sexualitet, familjebildning och socialt umgänge, att maskulinitet ses som bättre än femininitet, och att heterosexualitet ses som bättre än homo- och bisexualitet.  Man menar heterosexualiteten har en central roll för kvinnor och HBTQ-personers underordnade position i förhållande till män. Man tror varken på idén om naturgivna genus, eller på idén om naturgivna sexualiteter.

 

Hur står Unizons tjej- och ungdomsjourer i feministiska frågor?

Unizon och alla medlemsjourer är feministiska organisationer. Feminism för oss betyder att vi erkänner att vårt samhälle är ojämställt mellan könen och vi verkar både politiskt och i vår vardag för att förändra det.

Jourerna ser att bland annat män och killars våld mot kvinnor och tjejer, pornografi och prostitution är de yttersta konsekvenserna av denna ojämställdhet. Unizon och alla medlemsjourer jobbar varje dag med att stötta och skydda kvinnor, tjejer och barn.

Unizon och alla medlemsjourer arbetar för att frigöra människor från stereotypa föreställningar om kön, även kallat könsroller. Det betyder att vi vill att alla normer och förväntningar på att vara tjej eller kille inte ska begränsa människor liv.

Som tjej ska man inte känna sig tvingad att sminka sig, raka kroppen, vara tystlåten, vara känslosam eller alla andra föreställningar om hur man är eller vad man gillar att göra när man är tjej.

Som kille ska man inte känna sig tvingad att använda våld, vara aggressiv, hålla inne känslor eller andra föreställningar om hur man är eller vad man gillar att göra när man är kille.

Vi vill att alla människor ska ha makt att utforma sitt eget liv och leva precis så som man själv önskar utan att det man har mellan benen begränsar.

Vad är könsroller?

Könsroller är egenskaper man förväntas ha om man är tjej respektive kille. Exempel på en könsroll är att man som tjej förväntas sminka sig, vara intresserad av killar och vara känslig. Ett annat exempel är att man som kille förväntas vara tuff, kaxig och beskyddande.

Unizon tror att könsroller är grunden till ojämställdhet – vi förväntar oss att människor ska vara på ett visst sätt och vi dömer och värderar människor olika utifrån vilket kön man har mellan benen istället för att låta människor vara precis som man vill.

Unizon tycker att det viktigaste vi kan göra för jämställhet och människors rätt att vara precis som man vill är att bredda samhällets könsroller. Unizon jobbar med det bland annat genom att jourerna föreläser i skolor om normer, kön och makt.