LHBTQI – sexualitet, identitet och kön

LHBTQI är ett paraplybegrepp som står för homosexuella-, bisexuella, -transpersoner, queera och intersex. Detta avsnitt kommer att presentera olika sexualiteter och identiteter och vad de betyder.

LHBTQI är ett paraplybegrepp som står för homosexuella-, bisexuella, -transpersoner, queera och intersex. Homo- och bisexualitet handlar om en människas sexualitet och sexuella läggning – alltså vem man blir kär i, attraherad av eller vill ligga med, medan trans och queer handlar om en människas identitet – alltså hur man identifierar sig utifrån kön, könsuttryck och könsidentitet.

Intersex betyder att en persons genetiska, hormonella och kromosomsammansättning inte är entydigt man eller kvinna.

Sexuella läggningar

Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer har som du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med. I Sverige har vi lagar som säger att du har rätt att älska, ligga och vara tillsammans med vem du vill. Man brukar tala om i huvudsak tre olika sexuella läggningar:

Heterosexualitet innebär att du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med personer av motsatt kön. Exempelvis att du som tjej vill vara med killar.

Homosexualitet innebär att du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med personer av samma kön. Exempelvis att du som tjej vill vara med tjejer.

Bisexualitet innebär att du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med personer som både har samma eller motsatt kön. Exempelvis att du som tjej både vill vara med tjejer och killar.

Heterosexualitet är den sexualitet som idag är mest accepterad i vårt samhälle. Man brukar säga att heterosexualitet är norm. Det betyder exempelvis att alla förväntar sig att man är heterosexuell eller att många relationer som syns i det offentliga är heterosexuella relationer. Den som bryter mot heteronormen riskerar i större utsträckning att utsättas för hot, hat eller våld. Därför är det jätteviktigt att arbeta för att alla sexuella läggningar ska vara accepterade.

Identitet och kön

T och Q i paraplybegreppet ”HBTQ” står för trans och queer. Dessa begrepp är inte kopplade till sexuell läggning utan till identitet. Identitet kopplat till trans och queer kan handlar om hur du känner dig och hur du vill att andra ska bemöta dig utifrån bland annat kön, könsidentitet och könsuttryck.

Vad är trans?

Att vara transperson betyder att du inte identifierar dig med det kön du registrerats som vid födseln. Könsidentitet är inte kopplad till vilken kropp du har utan till vilket kön du känner att du tillhör. Det betyder att du juridiskt kan vara kille men identifiera dig som tjej. I Sverige står det i lagen att du har rätt att välja vilket kön du identifierar sig som och att du har rätt att inte bli diskriminerad utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck. Det finns idag vård att få om du mår dåligt över att din kropp och könsidentitet inte stämmer överens.

Du kan även vara icke-binär transperson. Det betyder att du inte identifierar dig som varken kille eller tjej.

Vad är queer?

Queer är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser, och betyda olika saker för olika personer. Därför är det svårt att definiera ordet queer på ett enda sätt.

Det som oftast är gemensamt för de som identifierar sig som queer är att de lever utanför normer om kön, sexualitet och identitet. Det kan handla om att vilja leva i romantiska relationer med fler personer än enbart en eller att klä och uttrycka sig könsöverskridande. Det kan också handla om kön och att du inte identifierar dig som varken kille eller tjej.

Vad är intersex?

Ett av 1 500 barn som föds är intersexuella. Det är ungefär 20 personer per år. Det är ett medfött tillstånd där könskromosomerna, könskörtlar eller könsorganens utveckling är svåra att tolka som helt man eller kvinna. Det betyder att det kan vara svårt att direkt se på ett nyfött barn om det har en fitta eller kuk. Och det är könsorganen som styr om man registreras som kille eller tjej.  

Eftersom det finns två juridiska kön, vilket bestäms efter vilket könsorgan man har, så kan det ställa till problem om man könsbestäms som kille men senare upplever att man dominerat är tjej.

Det finns idag stöd och vård för de som är intersexpersoner. Vänd dig till din närmsta ungdomsmottagning eller vårdcentral om detta är något du vill diskutera eller utreda vidare.

Rätten att leva precis som man vill

Om du är HBTQI-person så har du rätt att, precis som alla andra, leva ditt liv i frihet fritt från våld, hot och övergrepp. Statistik visar att om du är HBTQI-person så riskerar du i högre utsträckning att utsättas för våld, hot om våld eller trakasserier än om du inte är HBTQI-person. Det är helt oacceptabelt.

I Sverige står det i lagen att du inte får diskrimineras utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Om du blivit utsatt för hot, våld eller diskriminering kan du anmäla detta till polisen eller till diskrimineringsombudsmannen. Skolan har även en skyldighet att vidta åtgärder om elever utsätts för hot och hat på grund av vem de är eller vem de blir kära i.

Källa för samtliga texter: socialstyrelsen, UMO.se och 1177