FN:s kvinnokommission (CSW)

FN:s kvinnokommission (CSW) inrättades år 1946, ett år efter bildandet av Förenta Nationerna.

Den har sedan dess haft ett övergripande ansvar för att driva utvecklingen för jämställdhet. I kommissionen sitter representanter från 45 medlemsstater på en fyraårig mandatperiod.  Länder som inte är representerade är välkomna att delta som observatörer i arbetet. Sverige har representerats i kommissionen under tre mandatperioder.

När kvinnokommissionen sammanträdde 2013 var förebyggande och avskaffande av våld mot kvinnor och flickor huvudtemat. I de överenskomna slutsatserna definieras våld mot kvinnor som en könsrelaterad våldshandling mot kvinnor och flickor som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, psykisk eller sexuell skada. Hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande ingår i definitionen av våld, vare sig om det sker inom det offentliga eller det privata. Bland annat uppmärksammas betydelsen av att förändra attityder som sanktionerar könsstereotypa roller och diskriminering av kvinnor och flickor.

Den sextiofemte upplagan av CSW kommer att genomförs i mars 2021. På grund av COVID19-pandemin hålls kommissionen digitalt.

Huvudtemat 2021 är “Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls)