FN:s kvinnokonvention (CEDAW)


År 1979 antogs Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad CEDAW eller Kvinnokonventionen.

En konvention är en juridiskt bindande överenskommelse, ett avtal, mellan stater och/eller internationella organisationer. Konventionen trädde i kraft 1981 i Sverige.

Vart fjärde år ska konventionsstaterna rapportera framskridandet av implementeringen till Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, även kallad CEDAW-kommittén eller Kvinnokommittén.

I korthet erkänner regeringar som har ratificerat konventionen att:

  • diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa erkännandet av mänskliga rättigheter för kvinnor
  • de ska vidta åtgärder som behövs för att avskaffa diskriminering av kvinnor
  • de ska införa principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sina nationella grundlagar eller andra författningar och säkerställa att denna princip genomförs i praktiken
  • de ska garantera rättsligt skydd för kvinnor
  • sedvänjor som innebär diskriminering av kvinnor ska avskaffas genom förordningar eller lagstiftning
  • de ska avskaffa diskriminering av kvinnor inom politiken, när det gäller rätten att förvärva, byta eller behålla sitt medborgarskap, inom äktenskap och familjeförhållanden

Särskilt viktiga artiklar:

Enligt artikel 5 ska konventionsstaterna vidta åtgärder för att angripa stereotypa könsroller som framställer könen som icke-jämställda.

Enligt artikel 6 ska nödvändiga åtgärder (inkl. lagstiftning) vidtas för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnor i prostitution. Här går konventionen steget längre än tidigare konvention om människohandel och prostitution, då anslutna stater inte enbart ska lagstift på området utan också angripa de bakomliggande orsakerna till människohandel och prostitution.

Artikel 12 behandlar hälsovården och det fastslås att diskriminering i vården ska avskaffas, men att kvinnor också ska garanteras lämplig vård i samband med graviditet, förlossning och tiden efter förlossning. Härunder faller också frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR)och psykisk ohälsa.

Artikel 16 tar upp jämställdhet inom äktenskapet och i familjen. Bland annat gäller lika rätt att fritt välja partner att gifta sig med och lika rättigheter och skyldigheter som förälder (där barnets bäst alltid skall komma i första hand).

Den allmänna rekommendationen nummer 19 tillkom år 1992 och säger att våld mot kvinnor är könsdiskriminering och att alla stater måste agera mot våldet och därigenom säkra konventionens genomförande.

Granskning

Vid sidan av Sveriges officiella rapportering genomför den svenska kvinnorörelsen skuggrapporter för att ur sitt perspektiv återge verkligheten för kvinnor i Sverige. Unizon är medlem i Sveriges Kvinnolobby, som samordnar det svenska CEDAW-nätverket. Här kan du läsa skuggrapporterna.