Våldsprevention

Senast uppdaterad 2022-06-23

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon haft en relation med och det anmäls i snitt en våldtäkt i timmen. Samhället måste göra mer för att förebygga våld. Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart.

Alla män utövar inte våld men majoriteten av våldet världen över utövas av män. Forskning från bland annat Världsbanken har visat på en tydlig koppling mellan mäns attityder kring jämställdhet och deras våldsutövande. Studier av bland andra Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld. Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att utöva mer våld.

Våld går att förebygga

Våld mot vuxna och barn orsakar stort lidande. Särskilt för kvinnor och barn. Dessutom kostar mäns våld det svenska samhället 43 miljarder kronor per år enligt beräkningar från EU:s Jämställdhetsmyndighet, European Institute for Gender Equality. Regeringens 10-åriga strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor slår tydligt fast att ’Alla barn och unga ska nås av våldsförebyggande insatser’. Att systematiskt och kunskapsbaserat förebygga våld är ett offentligt ansvar som delas mellan kommun, region och stat.

Rapporten Ett steg på vägen undersöker kommunernas förebyggande arbete. Den visar att arbetet går långsamt framåt, andelen kommuner som bedriver förebyggande arbete mot våld är högre år 2020 jämfört med 2014 års undersökning. Enbart 13 procent av kommunerna uppger att de inte bedriver förebyggande arbete alls 2020. I 2014 års undersökning var den siffran nära 20 procent. Trots att fler arbetar våldsförebyggande i dag så är det alltså mer än 1 av 10 kommuner som inte alls lever upp till ambitionen i regeringens strategi, att alla unga ska nås av våldsförebyggande arbete mot mäns våld med
ett genusperspektiv. 

”Mår dåligt över mitt beteende för jag är själv uppväxt i en familj där pappa slog mig och mamma. Mår dåligt när jag tänker att jag är som honom Jag vet att det inte är OK.” skriver en kille till Unga Relationer, som är en stödverksamhet hos Unizons medlemsorganisation 1000 Möjligheter.

Mäns och killars våld är ett samhällsproblem som går att förebygga. Politiker, chefer och ledare i Sveriges kommuner måste visa att det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld är prioriterat. Inte minst för alla barns skull. Då män utgör en majoritet av förövarna inom våldsbrottsstatistiken och har mest ekonomisk och politisk makt i samhället, krävs det en maktanalys som uppmärksammar denna obalans för att uppnå verklig förändring. Att ha ett genusperspektiv och ifrågasätta rådande föreställningar om kön och sexualitet är avgörande för att kunna förebygga mäns våldsutövande.

Här är Unizons krav:

  • Våldsförebyggande arbete ska bryta kopplingen mellan manlighet och våld. Det ska nå alla unga i skolan och ska ifrågasätta rådande stereotypa könsroller.
  • Modernisera sex- och samlevnadsundervisningen så att den är porrkritisk, förebygger sexuella övergrepp och främjar jämställdhet.
  • Öka kraven på ledare inom idrottsrörelsen för att aktivt arbeta mot stereotypa könsroller.
  • Kommuner ska erbjuda föräldraskapsstöd som tar upp mäns våld mot kvinnor ur barnens perspektiv.
  • Mäns våld mot kvinnor ska vara en grundläggande del av kommunernas våldsförebyggande arbete i samverkan med civilsamhället.
  • Kommuner måste inrätta ett strukturerat arbete med våldsutövare med fokus på ansvarstagande och säkerhet för kvinnor och barn.
  • Porrfria miljöer för barn.
  • Utbildning om mäns våld mot kvinnor måste bli obligatoriskt i lärarutbildningarna.

Jourernas arbete

Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i det våldsförebyggande arbetet och den kunskapen finns hos Unizons jourer. Jourerna arbetar förebyggande genom att stötta och skydda kvinnor och barn från att utsättas för våld. Jourerna förebygger även våld genom att föreläsa och samarbeta med skolor, fritids och idrottsklubbar samt på sociala medier. Ta gärna kontakt med en jour för att sätta igång med förebyggande arbete i din kommun!

Unizons guide

Sveriges första feministiska våldspreventionsguide, framtagen av Unizons spjutspetsjourer inom våldsprevention.

Läs guiden här

Ett steg på vägen

En undersökning av kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor framtagen i samarbete med MÄN.

Läs rapporten här

Macho-fabriken

Metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Framtagen med MÄN.

Machofabriken

Inget att vänta på

Handbok med kunskap och vägledning i systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete.

Inget att vänta på