Agera Kvinnojours stadgar

Agera Kvinnojour är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar med våldsutsatta personer definierar sig som kvinnor eller tjejer och deras barn - Stadgarna antogs 2014-10-17.

§ 5 Verksamhet och räkenskapsår

Kvinnojourens verksamhetsår löper mellan 1 januari och 31 december.

Kvinnojourens räkenskapsår löper mellan 1 januari och 31 december.

§ 6 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan sökas av enskilda personer. Stödmedlemskap i föreningen kan sökas av företag, organisationer, institutioner och enskilda personer.

Medlemmar och stödmedlemmar betalar en årlig medlemsavgift på 100kr till föreningen varje kalenderår.

Medlem som inte har betalat fastställda avgifter anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som motverkar föreningens syfte och mål kan uteslutas genom beslut i

Agera Kvinnojours styrelse. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. Medlem ska ha haft tillfälle att yttra sig före beslut. Beslutet meddelas skriftligt till utesluten medlem. Överklagande kan ske till styrelsen skriftligt inom fyra veckor efter beslut. Endast person som är medlem kan väljas till styrelseledamot och ombud för representation av Agera Kvinnojour vid årsmöten i organisationer där föreningen är medlem.

§ 7 Årsmöte

Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång.

Kallelse skickas ut till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga på Kvinnojouren och skickas ut till medlemmarna via e-post senast två veckor före årsmötet.

Alla enskilda betalande medlemmar som är fysiskt närvarande eller genom fullmakt har rösträtt.

Beslut fattas genom votering. Förutom vid frågor om stadgeändring och upplösning av Kvinnojouren fattas besluten med enkel majoritet. Sluten omröstning kan tillämpas efter begäran. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid årsmötet ska föras protokoll som justeras av mötets ordförande och en justerare.

Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av en justerare för mötet

6. Val av en rösträknare

7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Föredragning och fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

9. Revisorns berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser

11. Behandling av motioner och styrelsens förslag

12. Fastställande av verksamhetsplan

13. Fastställande av budget

14. Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift för det kommande året

15. Val av styrelseordförande (vartannat år)

16. Val av kassör (vartannat år)

17. Val av övriga ledamöter (vartannat år)

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant på två år vardera.

19. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år, varav en sammankallande

20. Övrigt

21. Mötets avslutande

§ 8 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är dessutom skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar begär så. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte ska i senare fallet utlysas inom 14 dagar efter begäran och extra årsmötet ska hållas inom två månader.
Vid extra årsmöte kan endast de ärenden tas upp till beslut, som varit angivna i kallelsen till mötet. Ordförande och sekreterare väljs på mötet på förslag av valberedningen.
Protokoll över extra årsmötet ska föras och justeras av en protokolljusterare valda vid mötet.

§ 9 Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av ordförande, vice-ordförande, kassör och ytterligare minst två (2) ledamöter. Styrelsen beslutar inom sig vilka som, förutom ordföranden och kassören, ska tilldelas vilka styrelseposter.

Styrelseledamot väljs för en tid av två år.

Om styrelsen tappar flera ledamöter under löpande verksamhetsår, får styrelsen kalla till extra årsmöte för fyllnadsval.

Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga och föreslagits av valberedningen. Finns flera kandidater än antalet befattningar som ska tillsättas sker omröstning, varvid de är valda som i tur och ordning fått högsta röstetal.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande fysiskt eller via andra kommunikationskanaler. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Styrelsens uppdrag

Det åligger styrelsen att:

– fördela uppdrag inom styrelsen och i förekommande fall adjungera personer till

särskilda uppdrag

– att ansvara för föreningens medel och egendom

– att upprättar resultaträkning, balansräkning samt verksamhetsberättelse. Dessa överlämnas senast sex veckor efter verksamhetsårets utgång till revisorerna.

– att kalla till styrelsemöten minst fyra gånger per år

– att anställa och säga upp personal

– kalla till årsmöte

– bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet

– verkställa årsmötets beslut

– presentera budgetförslag

§ 11 Revision

Föreningens räkenskaper och protokoll granskas av revisorn vid verksamhetsårets slut. Efter granskning tillsändes årsmötet revisionsberättelse med yttrande i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 12 Valberedning

Valberedningen ska bestå av två medlemmar, varav en sammankallande. Valberedningen väljs på ett år på årsmötet. Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Valberedningen bör eftersträva att styrelsen får en så representativ sammansättning som möjligt beträffande ålder, etnisk och social bakgrund.

§ 13 Stadgeändringar

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen till årsmöte.

För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3

majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte.

§ 14 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och att vid båda årsmötena två tredjedelar av de närvarande är ense om detta.

Eventuella tillgångar skall överlämnas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.

Föreningens namn är Agera Kvinnojour. Föreningen har sin sätesort i Solna

Föreningens ändamål är att verka mot våld och förtryck av personer som definierar sig som kvinnor eller tjejer och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. Föreningen ska också arbeta förebyggande mot våld i nära relationer samt arbeta för förändring av destruktiva könsnormer.

Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinno- och barnperspektiv.

Agera Kvinnojours arbete ska präglas av öppenhet och respekt för alla människors lika värde.

Föreningen ska verka genom att:

– Bedriva verksamhet i form av telefonjour, stödsamtal och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med eller utan deras barn.

– Möjliggöra avstamp för misshandlade kvinnor att ta itu med sin situation.

– Uppmärksamma och tillmötesgå varje medföljande barns enskilda behov.

– Erbjuda stödsamtal och rådgivning för anhöriga till personer utsatta för våld i nära relationer.

– Agera rådgivare till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer utsatta för våld i nära relationer.

– Bidra till ökad kunskap om våld i nära relationer.

– Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer.

– Arbeta opinionsbildande kring kvinnofridsfrågor.

Föreningens organ är

– Årsmöte

– Medlemsmöte

– Styrelse

– Revisorer

– Valberedning

Kvinnojourens högsta beslutande organ är årsmötet och extra årsmötet.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten.

Kvinnojourens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.