Unizon kommenterar regeringens satsningar och de partiöverskridande samtalen

24:e apr 2021

Många livsviktiga åtgärder men konkreta mål måste till för att garantera kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld.

Den 23 april presenterade regeringen flera åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Livsviktiga insatser som Unizon länge krävt, men för att vi ska kunna mäta resultaten av insatserna måste konkreta mål för arbetet sättas. Unizon vill se målsättningar om att morden på kvinnor ska minska, fler åtal ska väckas mot män som misshandlar, fler gärningsmän ska dömas och arbetet måste följas upp kontinuerligt – vi kräver resultat och långsiktighet.

– Inga män ska begå brott mot kvinnor utan att det får en konsekvens och att samhället markerar. Partisamtalen är ett bra första steg för att samordna arbetet mot mäns våld mot kvinnor inom regeringen och över partigränserna, det är nödvändigt för att kvinnor inte ska tvingas gömma sig ett helt liv för att männen fortsatt går fria, säger Olga Persson, ordförande Unizon, som deltog på gårdagens möte.

Unizon kommenterar regeringens förslag

1. Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och utvidgat fridskränkningsbrott till att även omfatta förtal och förolämpning
Unizon: Kvinnofridskränkning är ett rubriceringsbrott, det ligger på polis och åklagare att fånga upp det systematiska våldet och att rubricera brotten som just kvinnofridskränkning och inte enskilda fall av misshandel. Det är allvarligt att den officiella kriminalstatistiken de senaste åren visat en minskning av brott rubricerade som kvinnofridskränkning när anmälda fall av misshandel mot kvinnor ökar. Preskriberingstiden ska frysas när brottet anmäls. Att polisen inte utreder brotten skyndsamt ska inte kunna innebära att anmälda brott preskriberas.

2. Fotboja görs till möjlig förstahandsåtgärd vid beslut om utvidgat kontaktförbud
Unizon: Enbart 15 förövare har fått fotboja sedan 2018, åklagarna måste vara mer offensiva i att använda kontaktförbudens alla möjligheter.

3. Skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud, ansvarsfrihet vid ringa fall av överträdelse av kontaktförbud avskaffas
4. Lättare att ge mannen kontaktförbud gällande den gemensamma bostaden
Unizon: De flesta kvinnor som ansöker om kontaktförbud mot en våldsam man får avslag. I den mån kontaktförbud beviljas får överträdelser ofta inga som helst påföljder. Överträdelser behöver dessutom bevisas för att kontaktförbudet ska förlängas, trots att hotbilden kvarstår. Ett upphävt kontaktförbud försvinner också ur belastningsregistret vilket omöjliggör korrekta hot- och riskbedömningar i framtiden. Hanteringen av kontaktförbuden är ett haveri. När resten av rättsväsendet misslyckas är kontaktförbudet den enda markering som samhället gör för att ta ställning för kvinnan. Den markeringen är viktig.

5. Information från regeringen om en tillsatt krisgrupp, nollvision och åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor
Unizon: Att regeringen nu tydligt markerar att mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med samhällets samlade kraft är bra, och det är hög tid att en krisgrupp tillsätts. Men att bekämpa mäns våld är inte möjligt om vi inte har mätbara och konkreta mål för myndigheternas och kommunernas arbete. Unizon vill se mål om att morden ska minska, fler åtal väckas, fler gärningsmän ska dömas och att rättsväsendets arbete måste följas upp kontinuerligt. För det behövs en funktion på regeringskansliet som systematiskt följer upp alla insatser som nu görs.

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer hade över 138 500 stödkontakter 2020 – en ökning med 50 procent jämfört med för fyra år sedan. Samtidigt minskade antalet dygn som kvinnor fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt, en minskning med 17 procent sedan 2018. Det är alarmerande. Det är socialtjänsten som beviljar insatsen skyddat boende och längd på placeringen. Socialtjänsten måste vara en del av kraftsamlingen. Hela samhället är i uppror över mäns våld mot kvinnor och att fem kvinnor på kort tid har mördats av män. Var finns diskussionen om socialtjänstens ansvar? Socialnämnders ordförande och förvaltningschefer i landets alla socialförvaltningar måste ta sitt livsviktiga uppdrag på allvar och delta i diskussionen. De är de som ytterst har ansvaret för att kvinnor och barn får skydd och stöd.

Unizon fortsätter att kräva ett 34-punktsprogram:

 • Gör Initiativ Gryning till en nationell satsning i varje polisregion. Visa tydligt ledarskap, tillsätt resurser och arbeta för en intern statushöjning och normförändring. Grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns och killars våld måste förstärkas, inklusive arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha en tydlig målsättning och arbetet ska systematiskt följas upp. Inför en nollvision för att ingen kvinna ska mördas, misshandlas eller leva gömd på grund av hot.
 • Förbättra rutinerna och arbetet vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla filmade förhör på en plats där kvinnan är trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med socialtjänst och kvinnojourer.
 • Fokusera på gärningsmannen. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar. Rättsvårdande myndigheter måste använda alla tillgängliga tvångsmedel och underrättelseinformation för att begränsa förövarnas möjlighet att utöva fortsatt våld. Särskilt fokus måste ligga på frihetsberövande av mannen när kvinnor anmäler brott. Män som utövar våld i relationer förhindrar och saboterar utredningen. Detta kan bara förhindras genom att mannen häktas.
 • Höj straffen för grov kvinnofridskränkning från 9 månader till minst 12 månader. Preskriberingstiden ska frysas när brottet anmäls. Att polisen inte utreder brotten skyndsamt ska inte kunna innebära att anmälda brott preskriberas.
 • Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid och öka kunskapen om kvinnohatets betydelse för brotten.
 • Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan. Förtal och förlämpning som att kalla kvinnor för hora, fitta och slyna är starkt könade kränkningar och är ett tydligt exempel på hatbrott.
 • Införandet av ett särskilt barnfridsbrott måste innebära kraftiga satsningar på nya arbetssätt och åtgärder från polis och socialtjänst. Barn måste få status som målsägande när de upplever pappas våld mot mamma. Pappas våld mot mamma är även ett brott mot barnet och detta medför att samhället ser pappor som olämpliga som vårdnadshavare om de misshandlar och hotar mamman.  
 • Lagstiftning om vårdnad, boende och umgänge måste skydda mammor och barn från våld. Umgänge med våldsamma pappor får inte ske mot mammors och barns vilja. Pappor ska skyndsamt förlora vårdnaden om barn om de mördar mamman eller utövar våld mot mamman. Då har han grovt missbrukat förtroendet att vara förälder.
 • Om vi menar allvar med att förebygga killars våld mot tjejer så måste vi förbjuda spridningen av pornografi till att barn och unga. Barn kan inte ha fri tillgång till gruppvåldtäkter i sina telefoner och de som producerar och sprider pornografi måste hållas ansvariga för det våld de utför mot kvinnor och barn. Kvinnor och barn som utsätts för våldet som filmas och sprids måste få stöd och upprättelse.
 • Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno-, tjej- och ungdomsjourer så att vi kan arbeta långsiktigt utifrån våra expertkunskaper med alla delar av vår verksamhet, inklusive skyddat boende där det finns trygghet, stöd och kunskap.

I Sverige förföljs och hotas kvinnor i årtionden när samhället misslyckas att hålla männen ansvariga. I Sverige mördas kvinnor av män som ofta under lång tid dödshotat dem. I Sverige kan en pappa som mördat sitt barns mamma, fortfarande ha rätt till umgänge med barnet. Det är ovärdigt Sverige 2021 och det är nog nu.


Presskontakt

Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se eller 073-500 97 37

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se

Åtgärder nu

Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver lika kraftfullt politiskt agerande och operativa åtgärder som mäns brottslighet mot andra män. Unizon kräver ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Läs mer här