Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

04:e feb 2022

Remissvar från Unizon gällande Dnr S2021/06815, Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Inledning

Likt i delbetänkande är Unizon inte utsedd remissinstans för slutbetänkandet SOU 2021:78, men önskar återigen använda sig av möjligheten att lämna synpunkter på förslagen. Detta eftersom frågan om hur en sammanhållen, god, nära och likvärdig vård ska skapas är speciellt viktig för de våldsutsatta barn och unga tjejer som våra medlemsjourer möter i sin dagliga verksamhet.

Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt andra idéburna stödorganisationer. Tillsammans arbetar vi inom Unizon för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan kämpar jourerna varje dag, året runt, för barns och unga tjejers rättigheter och en uppväxt utan våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

Unizon instämmer i att det behövs en mer enhetlig styrning på nationell nivå för att barn och unga ska få jämlik och likvärdig vård och stöd, och hänvisar till vårt tidigare remissvar på delbetänkandet för en helhetsbild av vår analys och ställningstaganden. Unizon begränsar sina synpunkter och kommentarer till de delar av slutbetänkandet som bedöms som särskilt relevanta för den målgrupp av våldsutsatta barn och unga tjejer som våra medlemsjourer möter i sin dagliga verksamhet.

Sammanfattning

Utredningen innehåller förslag som fokuserar på utvecklandet av ett nationellt hälsodataregister för barn och unga. Unizon instämmer i att det är angeläget att få till en systematisk och samlad uppföljning av barns och ungas hälsa på nationell nivå och på så sätt överbrygga de regionala skillnader som finns och bidra till bättre och likvärdig vård och stöd. Unizon understryker vikten av att barn och unga involveras i utformningen och får utvärdera arbetet löpandes samt att säkerhetsaspekten för barn och unga som lever i olika former av utsatthet måste prägla arbetet.

5.1 Uppföljning av barns och ungas hälsa

Unizon delar utredningens bedömning och tillstyrker förslaget. Den psykiska ohälsa hos barn och unga tjejer som våra medlemsjourer möter i sin dagliga verksamhet, är ofta nära kopplad till deras våldsutsatthet.[1] [2] För många barn och unga har det funnits tydliga varningssignaler i såväl hemmiljö som i deras fysiska och psykiska hälsa, men som ingen i deras närhet uppmärksammade. Unizon anser att all personal som kommer i kontakt med barn i sitt arbete inom hälsovården och den sociala barnavården ska ha kunskap om våld, kön, genus och makt, men också våldets konsekvenser samt färdighet att ställa frågor till barn om olika former av utsatthet. Dessutom måste det finnas en beredskap att agera vid uppgifter om våld och det på ett för barnet, tryggt och säkert sätt. Denna kunskap bör genomsyra alla rutiner och beslut som tas kring förändringar i lagstiftning och styrdokument för att säkerställa en sammanhållen, god och likvärd vård. Barn och unga har rätt till skydd och adekvat stöd och hjälp tidigt utifrån barnkonventionen artikel 19 och 39. Samhället förebygger samtidigt på så sätt svårare ohälsa och personliga samt ekonomiska konsekvenser för individ och samhälle.

5.3 Hälsoreformen för barn och unga bör följas, stödjas, utvärderas och tillses

Unizon tillstyrker förslagen som innebär översyn och reform av hälsovården med tillägg att det tydligt ska framgå att barn och unga involveras i utformandet och får utvärdera arbetet löpandes samt att säkerhetsaspekten för barn och unga som lever i olika former av utsatthet måste prägla arbetet. Våra medlemsjourer ser stora regionala och nationella skillnader vad gäller vården, speciellt vad gäller stöd och behandling efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld. Både kvaliteten på vården och utbudet skiljer sig över landet och Unizons förhoppning är att denna reform ska skapa en jämlik vård, oavsett var man bor eller vad för vård man behöver. Unizon vill även att det tillsätts resurser och kunskap för att tidigt kunna fånga upp gruppen unga flickor som lider av psykisk ohälsa och som utsätts för våld och hot, där forskning visar att kunskap om våld i ungas nära relationer är bristfällig och ofta inte tas på allvar.[3]

5.7 Utelämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn och vårdnadshavare bör utredas

Unizon ser positivt på att utredningen adresserar i att det kan uppstå svårigheter när hälso- och sjukvården ska avgöra om uppgifter i hälso- och sjukvården om ett barn ska lämnas ut till barnet eller dess vårdnadshavare. Utredningen belyser att de praktiska svårigheterna samtidigt kan fungera som ett skydd för barn med särskild utsatthet, till exempel barn som riskerar våld eller förtryck om vissa uppgifter kommer till vårdnadshavarnas kännedom.

Unizon tillstyrker utredningens förslag om att tillsätta en utredning för att utreda om dagens lagstiftning är ändamålsenlig när det gäller utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn respektive vårdnadshavare. Förbundet vill betona att ett särskilt beaktande bör tas gällande barn och unga som befinner sig på kvinnojourens boende eller lever gömda tillsammans med sin mamma där risken är stor att känslig information kan ge förödande konsekvenser om den sprids. Det gäller också barn och unga som lever i en hederskontext med risk för våld och utsatthet. Unizon tillråder till en ytterligare utförlig utredning där sakkunskap från experter på hedersrelaterat våld och förtryck samt företrädare för barn på skyddat boende grundligt får ge sin bedömning av förslaget om ändring av lagstiftningen.

Stockholm 2022-02-04

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Hanna Nordberg, Sakkunnig Våldsprevention, Unizon

 

[1] Unizons statistik för 2020. Hämtad från unizonjourer.se

[2] Se till exempel Storasyster (2020) Storasysterrapporten 2020 Fokus: Psykisk ohälsa. Hämtad från storasyster.org/

[3] Brottsförebyggande Rådet (2021:15). Våld i ungas parrelationer. Hämtad från bra.se