Våld kan vara olika saker...

Det våld vi ser i media är oftast det våld som syns och märks utåt, det fysiska våldet. Våld förekommer dock i många former och kan vara svåra för utomstående att upptäcka. Läs mer om våldsformer nedan.

Fysiskt våld kan ge både synliga och osynliga skador. En del får skador på kroppen som är bestående. Exempel är slag, sparkar, stryptag, knuffar, att bli nypt eller dragen i håret. 

Psykiskt våld är det vanligaste våldet. Många kvinnor tycker att det är detta våld som gör mest ont eftersom det ofta pågår under lång tid och därför påverkar självförtroendet och självkänslan. Det kan handla om att bli kontrollerad på olika sätt, bli kränkt eller förnedras eller höra att man är ful, dum, inte klarar sig själv eller att man är en dålig förälder. Det kan ta lång tid att läka från psykiskt våld då kvinnor ofta blir nedbrutna.

I de flesta relationer där kvinnor utsätts för våld förekommer även sexuellt våld eller tvång. Det kan vara att man tvingas eller pressas till att ställa upp på sex eller samlag trots att man inte själv vill. I Sverige får man inte utsätta någon för sexuella handlingar som den inte samtyckt, alltså sagt ja, till. Det räknas som övergrepp eller våldtäkt. Allt annat än ett JA är ett NEJ. 

Ekonomiskt våld kan innebära att man inte får använda sina pengar till det man själv behöver eller vill eller också nekas att tjäna egna pengar eller behålla pengar. Ekonomiskt våld kan också vara att man luras eller tvingas att teckna avtal eller ta lån. För en del utsatta leder detta till ekonomiska problem under lång tid. Tänk på att inte lämna ut koder eller lösenord till någon annan.

Om du inte tillåts att träffa andra människor på det sätt du själv vill eller behöver så kallas det för socialt våld. Det kan till exempel handla om att inte känna sig fri att ringa familj eller umgås med arbetskamrater lika mycket som du skulle vilja. Du kanske inte får arbeta eller studera på det sätt du vill. Många kvinnor säger att de endast får ha kontakt med sina väninnor och inte med manliga vänner.

Ibland väljer förövaren att rikta våldet mot saker som är viktiga för den som blir utsatt. Det kan vara mobiltelefonen, kläder, foton eller minnessaker. Det är ännu ett sätt att kontrollera, skada och skrämma.

Det har blivit lättare att kontrollera och förfölja personer med hjälp av dagens mobiltelefoner och sociala medier. Det finns teknisk utrustning och appar som är utvecklade för att spåra och avlyssna. Detta gör att någon som utsätts för våld måste vara väldigt försiktig och i många fall byta mobil och radera konton och profiler på sociala medier för att skydda sig. I gengäld samlar förövaren ofta bevisning mot sig själv via sms, mail och meddelanden.

Latens våld är den våldsform som inte görs eller uttrycks verbalt, men som är underförstådd genom exempelvis blickar, stämning eller kroppsspråk. Du som drabbas upplever ett hot om att våld kan uppstå.

Hedersrelaterat våld är egentligen ingen egen våldstyp. Man utsätts för samma sorters våld som beskrivits ovan men det är framför allt anledningen till varför man utsätts som gör att man ibland kallar det för hedersrelaterat våld. I många fall kan det vara mer än en person som är förövare. Det kan till exempel vara flera familjemedlemmar eller släktingar. Ibland är det personer i en församling eller annat socialt eller etniskt sammanhang. Man utsätts på grund av att man bryter mot de normer och värderingar som förövarna vill upprätthålla.

Det finns missuppfattningar om att detta bara drabbar kvinnor från vissa specifika länder men det finns hedersnormer och värderingar även inom olika svenska grupperingar. Både män och kvinnor riskerar att utsättas för våld om de går emot gruppens normer och värderingar. Även inom idrottsvärlden förekommer hedersrelaterat våld om du till exempel umgås med anhängare till "fel" lag. Det viktigaste är dock inte anledningen till att någon blir utsatt utan att man får hjälp att skydda sig mot fortsatt våld.