GDPR

GDPR är förkortning på den lag, EUs dataskyddsförordning, som är till för att skydda dina personuppgifter och säkra att de hanteras och förvaras tryggt och säkert och inte är åtkomliga för andra än behöriga.

Kvinnojouren Kullan har i och med ditt medlemskap vissa uppgifter om dig. Så som din adress, telefonnummer och e-postadress. Vi använder medlemsregistret för att informera er om vår verksamhet, bjuda in till medlemsmöten, årsmöte och liknande.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Vi har skyldighet att, om du så önskar, berätta för dig vad vi har för uppgifter, varför vi har dessa uppgifter, vilka som har tillgång till dem, hur de förvaras och hur vi använder dem. Du har när som helst rätt att vid önskemål få dina uppgifter raderade från vårt medlemsregister. 

Är det uppgifter om dig som du inte vill att vi ska ha kvar, är du välkommen att kontakta oss och be oss radera dessa. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur dina uppgifter hanteras. Kontakta oss på telefonnummer: 023-12515 eller via e-post: info@kullanskj.se.

Dataskyddspolicy

Alla har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss och vi sparar inga uppgifter om dig som stödsökande. I de fall vi behöver spara dina uppgifter, exempelvis om vi ska ha vidare kontakt, så sker det i samråd med dig som stödsökande.

När det gäller de som placeras i våra skyddade boenden för vi journal enligt socialtjänstlagen.

Det är endast de anställda på jouren som har tillgång till de uppgifter som sparas. Uppgifterna förvaras inlåsta i dokumentskåp. En person som finns registrerad hos oss har rätt att beredas tillgång till sina uppgifter och även att få dem rättade vid behov. Samtycke till lagring kan tas tillbaka och om inga lagliga hinder finns kan en person begära att registrerade uppgifter raderas. Handling som lagras vid utförande av socialtjänst kan lämnas ut, om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dessa. Det gäller endast de som är placerade i vårt skyddade boende enligt socialtjänstlagen.

När det gäller de som är placerade i våra skyddade boenden enligt socialtjänstlagen, gallras handlingarna 5 år efter att den sista anteckningen i akten gjordes.

Om du anser att vår personuppgiftshantering hanterats felaktigt, kan du anmäla detta till datainspektionen, antingen via telefon på 08-657 61 00 eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.