Stadgar

Stadgarna reviderades senast vid årsmötet 2020

Kvinnojouren Kullans stadgar

§ 1. Namn

 • Föreningens namn är Kvinnojouren Kullan.
 • Föreningens säte är Falun.

§ 2. Föreningens uppgift

 • Kvinnojouren Kullan är en ideell förening som arbetar under demokratiska former.
 • Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Kullan ska verka genom:

   • att arbeta utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv.
   • att arbeta med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors och barns rätt till frihet från våld och förtryck.
   • att arbetet präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt, ansvar, hederlighet och öppenhet.
   • att bedriva opinionsbildning och information om mäns våld mot kvinnor.
   • att samarbeta med organisationer och myndigheter i frågor om mäns våld mot kvinnor.
   • att arbeta för en mångkulturell kvinnoverksamhet.
   • att erbjuda stödboende för kvinnor och barn.

§ 3. Medlemskap

 • Den som delar Kvinnojouren Kullans värdegrund kan bli medlem.
 • Medlem i föreningen är en enskild person, som betalt medlemsavgift.
 • Medlemskap anses träda i kraft då den årliga medlemsavgiften erlagts.
 • Medlem har rätt att delta i årsmötet.
 • Medlemskap upphör om årlig medlemsavgift ej erlagts.
 • Medlem som skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. Skäl till uteslutning skall skriftligt meddelas medlemmen och styrelsen måste vara enig.

§ 4. Föreningens beslutande organ

 • Föreningens årsmöte
 • Föreningens styrelse

§ 5. Årsmöte

 • Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 • Medlemsavgiften skall vara betald senast vid verksamhetsårets slut, för att få rösträtt på kommande årsmöte.
 • Årsmötet ska hållas före mars månads utgång.
 • Kallelse skall ske minns sex veckor före årsmötet.
 • Extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt, eller då minns två tredjedelar av medlemmarna kräver det.
 • Kallelsen skall skickas via mejl, samt anslås på föreningens hemsida.
 • Beslut vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, såvida inte årsmötet beslutar annorlunda.
 • Vid lika röstetal fäller sittande ordförande utslaget.
 • Vid personval skall alltid sluten omröstning ske om det finns mer än en kandidat.
 • Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet.
 • Samtliga medlemmar har motionsrätt, styrelsen har förslagsrätt.

Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

   1. Mötets öppnande.
   2. Val av ordförande för mötet.
   3. Val av sekreterare för mötet.
   4. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet.
   5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna.
   6. Godkännande av dagordningen.
   7. Fastställande av röstlängden för mötet.
   8. Behandling av verksamhetsberättelse.
   9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning.
   10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
   11. Behandling av inkomna motioner, och styrelsens förslag.
   12. Fastställande av verksamhetsplan.
   13. Fastställande av budget.
   14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
   15. Val av styrelseledamöter
   16. Val av suppleanter
   17. Val av revisor
   18. Val av valberedning
   19. Övriga ärenden
   20. Mötets avslutande

§ 6. Valbarhet

 • Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem som betalt medlemsavgift.
 • Anställd i föreningen kan inte väljas in i styrelsen.

§ 7. Styrelsen

 • Styrelsen utser inom sig de befattningar som behövs vid ett konstituerande sammanträde.
 • Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, och protokoll skall föras.
 • Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Styrelsemedlemmar skall visa utdrag ur belastningsregistret samt skiva under avtal om tystnadsplikt.
 • Styrelsen har arbetsgivaransvar för verksamhetschefen, som har motsvarande ansvar när det gäller övrig personal.

§ 8. Firmatecknare

 • Firmatecknare utses av styrelsen

§ 9. Revisorer

 • Val av revisor och ersättare väljs för tid av ett år.
 • Revisorn skall ha tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.
 • Revisorn kan om så erfordras kalla till extra årsmöte.

§ 10. Verksamhets- och räkenskapsår

 • Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§ 11. Volontärverksamhet

 • Medlemmar som genomgått utbildning i ämnet våld mot kvinnor och barn eller på annat sätt förvärvat liknande kunskaper kan delta i volontärverksamheten inom Kvinnojouren Kullan.
 • Medlem som skall delta i volontärverksamheten skall visa utdrag ur belastningsregistret samt skiva under avtal om tystnadsplikt.
 • Verksamhetschef och eller styrelse kan neka person att arbeta som volontär i Kvinnojouren Kullan.

§ 12. Tystnadsplikt

 • Det åligger samtliga i föreningen verksamma att iaktta såväl tystnadsplikt som diskretion i sådant som rör föreningens verksamhet samt som kan vara till men för enskild person eller föreningen.
 • Allmän information om föreningen får lämnas.

§ 13. Stadgeändring

 • För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum. Ett av dessa skall vara ett ordinarie årsmöte, med minst två tredjedelar (2/3) av antalet angivna röster.
 • Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§ 14. Föreningens upplösning

 • För upplösning krävs att beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, och att vid båda årsmötena två tredjedelar av de närvarande är ense om detta.
 • Eventuella tillgångar skall överlämnas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.