Stadgar

Stadgarna reviderades senast vid årsmötet 2022

Stadgar

Stadgarna reviderades senast vid ordinarie årsmötet 2024-09-04 samt extra årsmöte 2024-05-02.

Stadgar Kvinnojouren Kullan

Stadgarna reviderades senast vid ordinarie årsmötet 2024-09-04 samt extra årsmöte 2024-05-02.

Organisationsnummer: 802461–0639
Stadgarna antogs vid ordinarie årsmöte 2022-03-23 samt fastställdes vid
medlemsmöte 2022-05-05

 • 1 Namn & säte

Föreningens namn är Kvinnojouren Kullan och ska verka i Falun och närliggande kommuner som saknar egen kvinnojour.

Föreningens säte är Falun.

 • 2 Form, ändamål och verksamhet

Kvinnojouren kullan är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar under demokratiska former.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vår värdegrund är:
• Alla människors lika värde
• Nolltolerans mot våld
• Tro på förändring

Föreningen ska främst:

 • arbeta utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv, med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors och barns rätt till frihet från våld och förtryck
 • ge våldsutsatta och deras barn, stöd och hjälp
 • arbeta förebyggande och sprida kunskap inom våld i nära relationer. Samt bedriva opinionsbildning och informera om våld i nära relationer
 • att samarbeta med organisationer och myndigheter i frågor om mäns våld mot kvinnor
 • utveckla verksamheten i dialog och samverkan med andra samhällsaktörer
 • arbeta för en mångkulturell kvinnoverksamhet och alla människors lika värde
 • verka mot kvinnoförtryck
 • erbjuda skyddat boende för kvinnor och barn
 • 3 Medlemskap

Alla personer som accepterar föreningens stadgar, ändamål och delar kvinnojourens värdegrund samt betalar medlemsavgiften blir medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet för nästkommande år. Medlemskap träder i kraft då den årliga medlemsavgiften erlagts. Medlemskap upphör om medlemsavgift ej erlagts. Anställda, styrelseledamöter och suppleanter, samt volontärer skall vara medlemmar i föreningen. Styrelsen äger rätt att bevilja medlemskap som sträcker sig över ett kalenderår.

 • 4 Bidragsgivare

Bidragsgivare är den som vill stödja verksamheten. Bidragsgivaren kan vara enskild person, företag, offentlig eller ideell organisation. Bidragsgivaren är inte valbar till föreningens organ och har närvaro och yttranderätt enbart på årsmöte, men inte förslags eller rösträtt. Bidragsgivaren kan betala ett frivilligt bidrag, exempelvis i form av månadsgivare. Bidragsnivåer beslutas gemensamt av verksamhetschef och styrelsen och kan variera.

 • 5 Utträde

Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Begäran ska skickas skriftligt till styrelsen via brev eller e-post. Medlem som enligt §3 inte har betalat medlemsavgift, och som efter en skriftlig
påminnelse per e-post inte betalat, är inte längre medlem i föreningen.

 • 6 Uteslutning

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen. Uteslutningen gäller tills vidare. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället varna medlemmen
eller tillfälligt stänga av medlemmen från föreningens verksamhet.

 • 7 Rösträtt

Endast de medlemmarna som har betalat medlemsavgiften för föregående och innevarande år har rösträtt. På årsmöte krävs fysisk närvaro för rösträtt. Även digitalt deltagande via skärm kan godkännas.

Medlemmar med rösträtt enligt dessa stadgar har röst, -förslags -och yttranderätt på årsmötet. Anställda har ej rösträtt.

Beslut fattas, där inget annat anges i dessa stadgar, med enkel majoritet (minst hälften av rösterna). Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning alltid ska genomföras om det finns fler än en kandidat till en post.

 • 8 Verksamhetsår

Verksamhetsåret löper från den 1 januari till den 31 december, dvs. kalenderår.

 • 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och har sammanträde varje år före april månads utgång.

Ärenden eller motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet och kan lämnas av medlem via brev eller e-post.

Styrelsen kallar till årsmöte senast 6 veckor före mötet via e-post, samt anslås på föreningens hemsida.

 • 10 Ärenden vid årsmöte
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
 6. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar på årsmöte)
 7. Fråga om årsmötet har utlyst stadgeenligt
 8. Styrelsens och verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret
 9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat, balansräkning och styrelsens förvaltning under det senaste kalenderåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 11. Beslut om årsavgift för ordinarie medlemskap kommande år
 12. Val av:
 13. a) Föreningens ordförande för en tid av två år och vid omval, ett år i taget
  b) Ekonomiansvarig för en tid av två år och vid omval ett år i taget
  c) Minst två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett eller två år
  d) Två till fyra suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
  e) Minst en revisor och eventuellt en ersättare. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  f) En till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 14. Behandling av inkomna motioner, och styrelsens förslag.
 15. Fastställande av verksamhetsplan
 16. Fastställande av budget
 17. Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller av medlem som skriftligt anmält ärende till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet
 18. Mötets avslutande

Ärenden som inte finns med på föredragningslistan kan inte tas upp för beslut.

 • 11 Extra årsmöte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, när den finner att sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor med angivande skäl skriftligen kräver detta, samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tredjedel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra årsmöte, får den som krävt mötet kalla till extra möte senast 14 dagar efter begäran av att extra årsmöte har kommit. Extra årsmöte skall hållas senast inom en månad. Vid extra årsmöte kan endast ärenden beslutas som finns med i kallelsen till mötet. Protokoll skall upprättas och justeras.

 • 12 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, styrelsen, valberedning och revision.

 • 13 Styrelsen

När årsmöte inte är samlat, är styrelsen föreningens verkställande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmars intressen. Styrelsen är beslutsmässig när minst
hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen ska:

- Se till att föreningen följer gällande regler, tillse att föreningens stadgar följs
- Verkställa av årsmötet fattade beslut
- Planera och leda och fördela arbetet inom föreningen
- Ansvara för och förvalta föreningens medel
- Informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen
- Ha arbetsgivaransvaret för anställd personal
- Se till att revisorerna har underlag för sitt arbete
- Sammankalla till medlemsmöten vid behov
- Förbereda och kalla till årsmöte

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, på kallelse av ordförande. Kallelse ska skickas ut senast en vecka före mötet. Alla beslut förs i protokoll som förs vid alla styrelsemöten. Ledamot eller suppleant som inte kan närvara ska snarast möjligt anmäla förhinder. Extra styrelsemöte kan sammankallas när minst halva styrelsen begär det eller när ordförande så önskar. Styrelsebeslut kan även fattas via e-post eller telefon vid brådskande ärenden och protokollförs.

Konstituerande möte skall hållas i anslutning till eller snarast efter årsmötet.

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen. Föreningens styrelse ska bestå av det antal ordinarie ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar, dock minst tre (3) och udda antal, ordinarie ledamöter inklusive ordförande och ekonomiansvarig, samt minst tre (3) suppleanter. Ordförande samt Ekonomiansvarig väljs av årsmötet. Övriga poster i styrelsen kan antingen väljas av årsmötet eller fördelas av styrelsen inom sig. Anställd i föreningen kan inte väljas in i styrelsen.

Styrelsemedlemmar skall visa utdrag ur belastningsregistret.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

 • 14 Firmateckning

Verksamhetschef samt styrelsens ordförande och ekonomiansvarig är föreningens firmatecknare. Två i förening.

 • 15 Stadgeändring och upplösning

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

För upplösning krävs att beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, och att vid båda årsmötena två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är ense om detta.

Eventuell egendom och ekonomiska tillgångar ska lämnas till verksamhet med liknande syfte som föreningens.