Jourens samtalsmodeller

Oavsett våldets karaktär, din kulturella bakgrund eller religion, din ålder, ditt språk, din könsidentitet, sexuella läggning eller om du har en funktionsvariation/nedsättning är du välkommen att kontakta oss!

På Kvinnojouren i Örnsköldsvik använder vi oss av samtalsmodellerna RBP (Response- Base Practice) och AKH (Alla kvinnors hus manualbaserade samtalsmetoder).

Samtalsmodellen RBP: När vi på jouren arbetar responsbaserat utgår vi från att våldet är kontrollerat och avsiktligt – och det är alltid utövarens ansvar! Vi gör också korrekta beskrivningar av våld och använder inte ord som t ex bråk eller gräl eller ”husfridssex” för att beskriva psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Vi kallar våld för våld!

Vi vet också att den som utsätts för våld alltid gör en form av motstånd. Man försöker bevara sin värdighet och skydda sig själv och närstående från våldet så gott man förmår. Motstånd är så mycket mer än ett direkt fysiskt försvar. Det kan vara det du tänker, det du känner, gör (eller inte gör) för att motsätta eller skydda dig från våldet. Ofta kan det vara små saker som inte alltid märks. Men det är otroligt viktigt att få prata om hur man faktiskt försökt skydda sig själv och att få syn på att man gjorde det man kunde i situationen eftersom det kan avlasta känslor av skuld & skam. Och det känns ofta stärkande att få syn på hur man försökt agera och gjort motstånd, vilket det i sin tur underlättar i återhämtningen efter våldet.
När vi arbetar responsbaserat pratar vi också om omgivningens bemötande av dig som blivit utsatt för våld, det kan vara bemötande från familj och vänner eller från t ex socialtjänst eller polis. Vi vet att ett bra, respektfullt och värdigt bemötande är viktigt för att man ska kunna återhämta sig från våldet och gå vidare!

Samtalsmodellen AKH: Efter att du har träffat oss på jouren ett par gånger kan vi tillsammans börja arbeta med mer strukturerade stödsamtal. Samtalsmetoden från Alla Kvinnors Hus erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman som vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt. Kärnan i jourens arbete är att lyssna, bekräfta och ge kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Att gå i ett strukturerat stödsamtal innebär att vara i ett sammanhang där du under trygga omständigheter erbjuds möjlighet att sätta ord på känslor och upplevelser och därmed kunna bearbeta dina upplevelser av våld och hot. Du får som våldsutsatt hjälp med att förstå hur du påverkas av att leva i en våldsrelation och får verktyg för att arbeta med dig själv och åstadkomma en förändring av din livssituation.