Våldets olika former

Våld i nära relationer kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Våldet är sällan enbart fysiskt, vilket är en vanlig missuppfattning, utan många gånger är det psykiska våldet det mest framträdande.

Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning. Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts.

Aktivt fysiskt våld kan vara allt från knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att attackera någon med något tillhygge.

Passivt fysiskt våld är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att  den som utsätts upplever att hon behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Latent våld är en form av våld som många våldsutsatta lever i och den anpassning de ofta gör för att undvika våld, är latent våld. I nära relationer, där det har förekommit våld kan det latenta våldet lätt utveckla sig till att bli den dominerande våldsformen, sett från den utsattas sida. Risken för nytt våld kan styra allt de utsatta gör och företar sig, allt blir till ett strategiskt beteende för att undvika nytt våld. För människor som blivit utsatta för våld i sin relation blir därför våld lätt ett kroniskt livsvillkor; våldet är hela tiden närvarande i kraft av sin möjlighet. Latent våld riskerar att ge fysiska sjukdomssymptom. Det är en form av extrem stress som bland annat kan resultera i depression, fysisk smärta och spänningar, mag- och tarmproblem, yrsel och hjärtproblem.

Man brukar även tala om ekonomiskt och materiellt våld som kan ta sig uttryck till exempel genom undanhållande av ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende, att förstöra dennas privata ägodelar eller hota att slå sönder möbler och inredning.

Läs mer om olika former av våld och hur du kan få hjälp på Unizons hemsida.