Årsmöte 2024

10:e mar 2024

Välkommen till årsmöte i föreningen Lidingö Kvinnojour - Ungdomsjouren Trust!

Det ordinarie årsmötet ska behandla följande:


1. Fastställande av röstlängd över de närvarande vid mötet.
2. Kallelse och dagordning: mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Styrelsens årsberättelse/verksamhetsplan
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelseledamöter
● Ordförande
● Kassör
● Övriga ledamöter
11. Val av två revisorer
12. Val av ledamöter till valberedning
13. Styrelsens förslag till budget för innevarande räkenskapsår
14. Beslut om styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande år.
15. Beslut om styrelsens förslag till arvoden och ersättningar
16. Fastställande av verksamhetsplanen
17. Styrelsens övriga förslag
18. Enskilda medlemmars förslag
19. Övriga frågor

Rösträtt har alla medlemmar i föreningen.
Du som vill inkomma med en motion till årsmötet, vi ber om ditt förslag senast den 17 mars till kontakt@lidingokvinnojour.se

Du som önskar årsmöteshandlingar skickade till din e-postadress, var vänlig hör av dig på adressen ovan!

Årsmötet äger rum den 10 april kl 18.30-20.30  och vi håller till på Skogshem  och Wijk, Hustegavägen 1, 18124 Lidingö. 

Varmt välkommen!