Engagemanget för kvinnofrid ökar

01:e jan 2022

I 2021 års Kvinnofridsbarometer (Unizon, december 2021) rankades Lidingö på plats 40 av landets 290 kommuner. Det är den bästa placeringen sedan mätningen infördes, 2015. Intresset för kvinnors säkerhet har ökat, men fortfarande krävs insatser. Lidingö Kvinnojour uppmanar politiker, offentlig verksamhet och lokala arbetsgivare att agera mot mäns våld mot kvinnor.

Svenska kommuner har en skyldighet att arbeta systematiskt mot mäns våld men endast fyra av tio svenska kommuner uppger att de har mätbara mål för arbetet och endast i hälften av kommunerna finns öronmärkta medel avsatta. Hälften av kommunerna har inte utvärderat arbetet de senaste två åren. Färre än hälften har kartlagt förekomsten av våld och behovet av stöd.

Lidingö stads ansvar för kvinnors och barns rättigheter
När det gäller Lidingö kan vi konstatera att kvinnofridsfrågorna syns mer idag, men att ett mer strukturerat arbetssätt krävs. Idag finns ett rättsligt skydd som innebär att inga barn ska behöva uppleva våld i hemmet. Det ger stöd för ingripande från myndigheterna. Men samtidigt är det ofta svårt för utsatta kvinnor att få kontakt med socialtjänsten i utsatta lägen. Det innebär att kvinnor och barn inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det leder även till ökad stress och oror i en redan utsatt situation. Det förekommer idag att stödsökande hänvisas till kyrkan eller kvinnojouren eller att de ska överklaga bristen på stöd - istället för att få samhällets hjälp! 

Engagemang för ökad trygghet
Efter ett möte med Lidingö Kvinnojour valde Centerpartiet Lidingö att lägga en motion i kommunfullmäktige till stöd för ökad trygghet för kvinnor med behov av stöd. Det visar ett engagemang som vi önskar att fler lokala politiska partier tar upp. Jouren kan också konstatera att flera företag backar upp våra insatser till stöd för utsatta kvinnor och barn. 

På din sida
Lidingö Kvinnojour är en ideell organisation utan politisk och religiös anknytning. Vi erbjuder samtalsstöd för våldsutsatta kvinnor och oroliga närstående. Du får vara anonym. Vi för inga journaler. Vi finns här för dig och står på din sida.

Kontakta oss på telefon, chatt eller e-post: 
kontakt@lidingökvinnojour.se

 

Länk till Kvinnofridsbarometern 2021