Kvinnor på Lidingö går miste om lagstadgat stöd

17:e feb 2022

"Vi är inte vatten värda i kommunens ögon." Det är ett citat från en av flera stödsökande kvinnor som vänt sig till Lidingö Kvinnojour. Att inte få kontakt med handläggare i socialtjänsten, att bollas runt, att bemötas på ett tondövt sätt och inte få korrekt vägledning: det är några av de hinder som drabbar utsatta kvinnor på Lidingö. Det finns anledning att misstänka att kommunen åsidosätter sina skyldigheter att arbeta mot våld i nära relationer och för skydd av utsatta kvinnor.

 

Idag finns legala krav på svenska kommuner, att arbeta systematiskt mot mäns våld mot kvinnor. När det gäller Lidingö finns en god ambition att öka kunskapen om våld i nära relationer, men dessvärre fungerar det inte i praktiken. Kvinnor och barn får inte sina rättigheter tillgodosedda.

Några av de problem som Lidingö Kvinnojour har uppmärksammat och som pågått under längre tid:

  • Bristande tillgänglighet. Det råder hög personalomsättning inom berörd förvaltning. Det saknas direktnummer för stödsökande.
  • Samordning. Olika enheter inom staden behöver finna arbetssätt som möjliggör en helhetssyn för en utsatt kvinnas livssituation. 
  • Handläggning. Utdragna handläggningstider och brist på kontinuerlig kontakt.
  • Praktiskt stöd. När läget är akut måste insatser sättas in mycket snabbare.

Lidingö Kvinnojour är en ideell verksamhet som i första hand erbjuder medmänskligt samtalsstöd. Frivilligt engagemang behövs, men det kan aldrig ersätta det lagstadgade kravet för kommunen att erbjuda konkret stöd till kvinnor och barn i utsatta situationer. En del av jourens roll är att lyfta fram de missförhållanden vi ser och peka på att en förändring är nödvändig. Det gjordes i januari 2022 då vi träffade ansvariga tjänstemän och politiker för att förmedla våra erfarenheter. Mötet kommer att följas upp. 

 

För Lidingö Kvinnojour
Caroline Kostyal
Kerstin Frisk
Ingegerd Smedensjö

Ingrid Jarnryd