Ett våldsbrott var tredje dag

19:e aug 2022

Trots svarta rubriker i media och politiska löften, är mäns våld mot kvinnor fortfarande ett av våra största samhälls- och demokratiproblem. Det påverkar individen, familjen och hela samhället. Därför är våld i nära relationer en självklar valfråga – även på Lidingö.

Under det första halvåret 2022 anmäldes 65 våldsbrott mot kvinnor på Lidingö. Det är
ett brott var tredje dag – i våra kvarter. I Sverige dödades under samma tidsperiod 13
kvinnor av män som de hade en relation med. Detta måste få ett slut.
     Våld i nära relationer tar sig olika uttryck och kan pågå i åratal. Det kan till
exempel vara psykiskt, med kränkande ord, övervakning och kontroll eller hot om
våld. Det kan vara fysiskt - knytnävsslag, slag med tillhyggen, strypgrepp, eller
sexuella övergrepp.
     Den fysiska och psykiska kränkningen drabbar hela familjen, inte minst barnen.
För ett år sedan kom lagen om barnfridsbrott som gjorde det straffbart att utsätta
barn för att bevittna vålds- och sexualbrott. I år fastställdes Lex Lilla hjärtat för att
säkerställa barnets bästa när vård enligt LVU upphör. Det är steg i rätt riktning. Men
även skyddet för kvinnor som utsätts för mäns våld behöver stärkas. Det krävs större
möjligheter att få tillgång till skyddat boende och bostad för våldsutsatta kvinnor och
barn, starkare stöd i rättsprocessen samt uppföljning och koll på förövarens agerande
efter avslutat straff.
     I kvinnojourrörelsen ser vi att mäns våld mot kvinnor är en pandemi som inte har
minskat i omfattning och kraft. Men vi upplever också att opinionen mot våld ökar.
Under året har Lidingö Kvinnojour mött lokalpolitiker som verkligen vill åstadkomma
en förändring.
     Förra valet var jämställdhet väljarnas tredje viktigaste valfråga. Kvinnor är hälften av
Sveriges befolkning. Kvinnors liv och frihet är lika mycket värda som mäns liv.
Lidingö Kvinnojour uppmanar våra politiska partier att fortsätta lyfta frågan om mäns
våld mot kvinnor och fortsätta arbeta för förbättringar i stödet till kvinnor och barn
som utsätts för våld. Tillsammans verkar vi för ett Lidingö fritt från våld.


För Lidingö Kvinnojour
Ingrid Jarnryd
Johanna Westien
Catherine Henriksen
Pia Muller
Gunilla Bodin
Ida Olesen