Våra olika sakfrågor

Här kan du läsa om våra olika sakfrågor som vi arbetar med. Det kan vara svårt att veta hur dessa olika sakfrågor kan ta sig till uttryck, och här beskriver vi kort dessa olika problem.

Hedersförtryck och våld är en specifik form av våld som utövas främst mot kvinnor och flickor, men kan också utövas mot killar och män. Hedersrelaterat våld är starkt kopplat till kontrollerandet av kvinnor och flickors kroppar och sexualitet genom begränsning och våld. Detta våld bygger på idèn om att kvinnor och flickors kroppar representerar en hel familjs "heder" och om dem, till exempel, har sex utanför äktenskap, bär viss typ av klädsel, eller generellt bryter mot familjens hedersnormer kan de bli utsatta för våld. Hedersvåld kan förekomma inom alla kulturer och religioner där man begränsar en människas livsutrymme. Ofta kan hela släkten vara delaktig i att upprätthålla det här förtrycket, men kan också utövas av en manlig familjemedlem, eller i familjens sociala kretsar. Om du blir utsatt kan du kontakta kvinnojourerna, kvinnofridslinjen (020-50 50 50) men också prata med människor i din närhet.

 

Mer info:

https://www.hedersfortryck.se/

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

 

Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest allvarliga samhällsproblem som vi har i Sverige, om inte det mest allvarliga. Kvinnor blir dagligen utsatta för trakasserier, förtryck, sexuellt våld, psykiskt våld, materiellt och ekonomiskt våld, och fysiskt våld. Detta kan utövas av de män som de är /eller har varit i en relation med, men sker också oftast i hemmet. Denna typ av våld är därför annorlunda med tanke på det faktum att kvinnor blir utsatta för våld av den personen som brukar vara närmast dem, i en miljö där de ska vara tryggast. Det är dock inte bara män som kvinnor och flickor känner som utsätter dem för våld, utan det kan även vara bekanta eller helt okända män. Detta våld grundar sig i ojämställda strukturer i vårt samhälle men även normer som vidmakthåller kvinnans underordnad, samt mäns rätt till våldsutövande.

Om du blivit utsatt för fysiskt våld kan du kontakta polisen på 11414, eller 112 vid livshotande situationer, men du kan även kontakta kvinnojourer och kvinnofridslinjen (020-50 50 50) för att prata om vad som har hänt- men också få hjälp med stöd och rådgivning. Prata gärna med folk i din närhet så som vänner, familj, lärare, skolkurator, eller någon annan som du känner dig bekväm att prata med. 

 

Mer info:

https://kvinnofridslinjen.se/sv/om-vald-mot-kvinnor/

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/mans-vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/

 

Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp för många olika typer av psykisk sjukdom och besvär. Lättare nedstämdhet, sömnsvårigheter, andra fysiska symptom och oro är besvär som obehandlat, eller pågående under längre period, kan leda till psykisk sjukdom så som depression, ångest, utmattningssyndrom, missbruk, självskadebeteende och ätstörningar. En måttståck till hjälp för att veta när du ska söka vård brukar vara att du känt dig nedstämd, eller har haft andra besvär som nämnts, i över två veckor. Vid starka besvär ska man självklart söka hjälp tidigare. Du kan ringa 1177 för hjälp med rådgivning, men även din vårcentral eller en psykiatrisk mottagning. Du kan även kontakta oss för stöd och rådgivning, eller någon annan kvinnojour. Om du har haft tankar på att ta ditt liv, eller är anhörig, kan du även kontakta självmordslinjen på 90101.

Psykisk ohälsa kan vara otroligt isolerande och svårt för personen som är utsatt men även svårt för dess anhöriga, som även kan kontakta oss för stöd och rådgivning.

 

Mer info:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/psykisk-ohalsa/

 

Sexuellt våld är sexuella akter som sker mot någons vilja. Sexuella interaktioner ska alltid ske med samtycke från båda parterna. Sexuellt våld kan inkludera ovälkomna närmanden så som olika typer av beröring, stötande kommentarer, trakasserier, förnedring, oönskade bilder av sexuell natur, och i värsta fall våldtäkt. Det kan vara svårt att veta om du har blivit utsatt för sexuellt våld men om du har känt dig obekväm i ett sexuellt sammanhang har du rätt att känna så och du kan kontakta oss för att prata om din upplevelse.

Om du blivit utsatt för fysiskt våld kan du kontakta polisen på 11414, eller 112 vid livshotande situationer, men du kan även kontakta kvinnojourer och kvinnofridslinjen (020-50 50 50) för att prata om vad som har hänt men också få hjälp med stöd och rådgivning. Prata gärna med folk i din närhet så som vänner, familj, lärare, skolkurator, eller någon annan som du känner dig bekväm att prata med. 

 

Mer information:

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexuellt-vald

https://kvinnofridslinjen.se/lattlast/det-har-ar-kvinnofridslinjen/det-har-ar-vald-mot-kvinnor/sexuellt-vald/ 

I Sverige är det olagligt att slå och kränka sina egna, och andras, barn. Vi har till och med ratificerat FN:s barnkonvention som innehåller ett starkt skydd för barns rättigheter. Vår jour arbetar med att upprätthålla barns skydd mot våld och finnas där för de barn som råkar ut för detta. Om du som barn blir utsatt för våld kan du prata med en lärare, kompis, annan vuxen, eller kontakta vår jour, men du kan även vända dig till Bris som vi länkat till nedanför. Våld är oacceptabelt och barn ska inte behöva utsättas för detta av de människor som ska ta hand om dom.

" Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn, dessa är

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv och utveckling.
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad."

 

Mer information:

https://unicef.se/barnkonventionen 

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/

Våldsförebyggande arbete är det viktigaste som vi i samhället kan göra för att förebygga mäns våld mot kvinnor. När en kvinna, eller ett barn, blivit slagen eller utsatt för annat slags våld, har vi redan misslyckats. Inom vår jour arbetar vi väldigt mycket med informationsspridning och kunskapshöjande genom våra olika kanaler så som instagram, vår hemsida, genomförandet av seminarium, föreläsningar och genom vår chatt samt telefonjour. Genom detta kan vi flagga för potentiellt våldsamma tendenser hos män för att skydda kvinnor och barn innan de utsätts för våld. På så sätt kan vi även upplysa om hur skadliga strukturer i vårt samhälle kan bidra till detta våld mot kvinnor och barn. Detta kan vara skadliga könsnormer, manligt kodade praktiker och normer i vårt samhälle som bidrar till kvinnans underordnande.

Vi är även delaktiga i Unizons spjutspetsjour för arbete med våldsprevention. Här arbetar vi med ett antal representanter från olika jourer runt om i Sverige för att komma på idéer och aktiviteter för att främja detta arbete.