Pornografi

Senast uppdaterad 2021-02-10

Dagens porr visar gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer. En total motsats till samhällets offentliga värderingar om jämställdhet och ett hinder i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Vi lever i ett samhälle som gång på gång visar att kvinnor och flickor är mindre värda än män och pojkar. Brott som begås mot kvinnor och flickor prioriteras inte lika högt som brott som begås mot män, inte heller lagförs de i lika hög grad. Nära var tredje ung tjej rapporterar i Brottsförebyggande rådets senaste Nationella trygghetsundersökning att hon utsattes för sexualbrott 2019, samtidigt ledde enbart 3,7 procent av de 8 820 anmälningarna om våldtäkt till fällande domar.

Sverige har högt ställda mål gällande jämställdhet och kvinnors rättigheter, ändå lever vi i en kultur som genomsyras av sexualiserat våld mot kvinnor. Sociala medier, musikvideor, reklam och tv-serier speglar porrens språk i både bild och ord: är du kille ska du tända på våld mot kvinnor, är du tjej ska du ställa upp på killars våld. Unga tjejer och killar matas med budskapet att tjejer är objekt, någon som killar ska utföra sexuella handlingar på och inte med, och att våld är normalt.

Porr som inspiration och katalysator

Flera rapporter och undersökningar visar att sexuella övergrepp mot tjejer och unga kvinnor ökar. Poliser och kriminologer som utreder sexualbrott berättar om att förövarna själva hänvisar till porren som inspiration till övergrepp. Mottagningar för våldtagna larmar, barnmorskor larmar och unga själva kallar sig en porrskadad generation.

Forskningen är tydlig med porrens påverkan. Metaanalyser av närmare 50 psykologiska experiment bekräftar att exponering för såväl ickevålds- som våldspornografi gör att män blir mer aggressiva mot kvinnor och anammar fler attityder som främjar och trivialiserar sexuella aggressioner. Kommersiell pornografi som grafiskt sexuellt underordnar kvinnor – till exempel förnedrar, avhumaniserar eller objektifierar – bidrar till att män kategoriserar kvinnor enligt föreställningar om ”horor” och ”madonnor”.

Svenska folket vill ha lagstiftning


71 % av svenska folket vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet och 8 av 10 unga tjejer och killar mellan 13-17 år vill detsamma (Sifo 2020).

Av kvinnor och tjejer mellan 13-79 år är det 90 procent som vill ha lagstiftning. Det är majoriteten tjejer och kvinnor som får ta konsekvenserna av mäns och killars porrskadade beteende. Det är främst kvinnor och tjejer som skadas i porrproduktionen. Våldet i porren är högst verkligt och begås mot verkliga kvinnor.

Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter visar dessutom att 70 procent av kvinnor i Sverige inte heller tittar på porr, medan 70 procent av männen gör det. Studier från de senaste åren visar lyckligtvis att porrkonsumtionen minskar totalt bland barn och unga. Fler unga tar självmant avstånd från porrens övergrepp och förnedring trots porrsajternas aggressiva marknadsföring. Det som är djupt oroande är att gruppen som tittar ofta och mycket ökar, från 11 procent av pojkarna 2004 till 26 procent 2014.

”Min kille förväntade sig att jag skulle ställa upp på allt sånt som dom gör i porr. Jag kände mig som en docka och inte som en människa. Jag är glad att det tog slut men mår dåligt av det fortfarande”

Folkhälsomyndighetens undersökning visar också att 41 procent av alla killar mellan 16 och 29 år tittar frekvent på porr, det vill säga dagligen eller nästan dagligen. Det är denna stora grupp som tittar varje dag som påverkas mest och som ofta söker grövre och grövre material.

Sverige har redan en åldersgräns på pornografi, porr får inte exponeras på barnhöjd i affärer, annonseras i vanliga reklamkanaler eller visas på tv tider då barn är vakna. En lagstiftning som begränsar porrens skadeverkningar på barn under 18 år är det minsta vi kan begära fram till att vi får en lagstiftning som också skyddar och ger upprättelse för de kvinnor och flickor som utsätts i produktionen av porr.


Att förhindra spridningen av porr är avgörande för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Här är Unizons krav:

  • Inför lagstiftning om åldersverifikation på kommersiella porrsajter.
  • Internetleverantörer ska som standard erbjuda kunder porrfria internetabonnemang där kunder som vill se pornografi får göra ett tillval (opt-in).
  • Skapa porrfria miljöer för barn med hjälp av kritiska samtal, policyer och tekniska lösningar på skolor och andra platser där barn vistas.
  • Modernisera sexualundervisningen så att den förebygger sexuella övergrepp och främjar jämställdhet med hjälp av ett kritiskt och kunskapsunderbyggt förhållningssätt till porr.
  • Regeringen bör tillsätta en statlig utredning om hur porrens skadeverkningar ska begränsas för ökad folkhälsa.

Jourernas arbete

Unizons medlemsjourer arbetar varje dag med att stötta kvinnor och tjejer som utsatts för våld. Många unga tjejer har frågor som "måste jag gå med på analsex eller strypsex?". Hos jouren möter de någon som lyssnar och stöttar. Jourerna arbetar också förebyggande genom att föreläsa och hålla workshops om porr i skolor och på idrottsklubbar. Vill du komma i kontakt med en jour finns Unizons alla medlemsjourer här. 

"Det här är inte ok!"

Rapport 2020 med ungas röster och Unizons medlemsjourers erfarenheter av att stötta en generation utlämnad till porrindustrin.

Läs rapporten här

Tips: Agera mot porren

Vi är många som ser den pågående folkhälsokrisen porren och arbetar för förändring. Här har vi samlat tips på vad du kan göra.

Läs Unizons tips här

Porr och prostitution

I rapporten Porr och prostitution belyser vi hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och prostitutionsindustrin. Med hjälp av forskning, kvantitativa data och intervjuer visar vi en bild av hur dessa fenomen hänger ihop på samhällelig och individuell nivå.

Läs rapporten här

10 punkter om porr

I 10 punkter från forskningen om porr och porrindustrin har vi sammanfattat över 50 års forskning om pornografi och pornografins skadeverkningar. Punkt 1: Sexuellt våld är idag mer regel än undantag inom den kommersiella pornografin. Läs punkterna här.

Sammanfattning forskning