Sexualbrott

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Brå uppskattar att runt 100 våldtäkter begås varje dag. 98 procent av förövarna är män och killar och våldtäkterna riktar sig framför allt mot kvinnor och barn. Så här ser lagen ut.

Sexualbrottslagen syftar till att förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Utgångspunkten för lagstiftningen är att varje människa i varje situation har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, och att hennes eller hans önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen ska respekteras.

När det gäller barn under 15 år är den sexuella självbestämmanderätten utan betydelse; det bedöms som våldtäkt mot barn när någon har samlag med eller utför en sexuell handling mot en person som är under 15 år. Det kan räknas som förmildrande omständigheter om det handlar om en ömsesidig kärleksrelation och åldersskillnaden inte är så stor.

Sexualbrottslagarna har ändrats många gånger. 2013 genomfördes vissa förändringar i bestämmelserna som rör våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och preskriptionstid avseende utnyttjande av barn för sexuell posering. År 2018 genomfördes ytterligare stora förändringar i syfte att åstadkomma en mer frivillighetsbaserad sexualbrottslag.

Våldtäkt 

En gärning bedöms som våldtäkt när den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag (vaginalt) eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (till exempel oralt eller analt samlag, att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan).

Frivilligheten kan komma till uttryck genom till exempel ord, handling eller på något annat sätt (till exempel genom kroppsspråk eller minspel). Avsaknaden av någon from av uttryckt vilja ska normalt förstås som att deltagandet inte är frivilligt.

En person kan aldrig anses delta frivilligt om:

 • deltagandet är en följd av misshandel, annat våld (till exempel genom fasthållning) eller hot om brottslig gärning (till exempel hot om våld), hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande (till exempel hot om att sprida poseringsbilder
 • gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen befinner sig i en särskilt utsatt situation på grund av: medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
 • gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (till exempel anställningsförhållande eller på grund av ekonomiska mellanhavanden).

Juridiskt sett finns det tre olika grader av uppsåtlig våldtäkt: våldtäkt, mindre grov våldtäkt och grov våldtäkt.

Våldtäkten kan bedömas som mindre grov beroende på omständigheterna, till exempel om det varit ett kortvarigt händelseförlopp, eller när det inte funnits några förödmjukande eller förnedrade inslag. Till exempel kan även vissa gärningar som innefattar ett missbruk av beroendeställning anses vara mindre grov.

För att bedöma om våldtäkten ska anses som grov ska man särskilt beakta om

 • gärningsmannen har använt sig av våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art
 • fler än en förgripit sig på offret, eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Straffskala


Det maximala straffet för våldtäkt är fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffet för mindre grov våldtäkt är fängelse i högst fyra år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fem år och högst tio år.

Preskriptionstider

Utgångspunkten är att preskriptionstiden för våldtäkt är tio år. Preskription innebär att rättsliga följder upphör viss tid efter det att de inträffat. För grov våldtäkt är preskriptionstiden 15 år.

Sedan den 1 maj 2020 gäller nya preskriptionsregler för våldtäkt mot en person som är under 18 år. Om brottet begicks innan målsäganden fyllde 18 år har brottet ingen preskriptionstid, under förutsättning att preskriptionstiden inte löpt ut den 1 maj 2020 enligt de äldre bestämmelserna. Enligt de äldre bestämmelserna började preskriptionstiden löpa när brottsoffret var 18 år. För det fall den som begår våldtäkten var under 21 år när brottet begicks omfattas brottet inte av de nya bestämmelserna om slopad preskriptionstid.

Oaktsam våldtäkt


En gärning bedöms vara oaktsam våldtäkt om den som utför en gärning som avses i våldtäktsbestämmelsen ovan är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.

Grov oaktsamhet kan föreligga om den gärningsmannen misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt men ändå genomför den sexuella handlingen. Även i mer påtagliga fall av omedveten oaktsamhet omfattas av bestämmelsen. För ansvar krävs i sådana fall att det finns något som gärningsmannen kunde och borde ha gjort för att komma till insikt om att den andra personen inte deltar frivilligt.

Straffrihet


Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig ska gärningsmannen inte dömas till ansvar.

Straffskala


Straffet för oaktsam våldtäkt är fängelse i högst fyra år.

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för oaktsam våldtäkt är tio år. Preskription innebär att rättsliga följder upphör viss tid efter det att de inträffat. Om brottet begicks innan målsäganden fyllde 18 år börjar preskriptionstiden räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Sexuellt övergrepp


Sexuellt övergrepp betraktas som ett mindre grovt brott än våldtäkt. En gärning bedöms vara sexuellt övergrepp om gärningsmannen, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än en sådan handling som avses i våldtäktsbestämmelsen.

Vad gäller bedömningen av frivillighet görs samma bedömning som i våldtäktsbestämmelsen avseende hur det ges uttryck för frivillighet och när det aldrig kan anses föreligga frivillighet.

Den sexuella handlingen måste ha haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad åt att kränka den andras sexuella integritet. Det måste också ha förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring, exempelvis att någon tvingats onanera åt gärningsmannen eller att gärningsmannen fingrat på eller på annat sätt flyktigt vidrört den andras könsorgan. Typiskt sett ska handlingen ha syftat till att väcka eller tillfredsställa bådas eller den enas sexuella drift.

Juridiskt sett finns det två grader av uppsåtligt sexuellt övergrepp: sexuellt övergrepp och grovt sexuellt övergrepp.

För att bedöma om det sexuella övergreppet ska anses vara grovt ska man särskilt beakta om

 • gärningsmannen har använt våld eller hot om våld som varit av särskilt allvarlig art
 • fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Straffskala


Straffet för sexuellt övergrepp är fängelse i högst två år. Straffet för grovt sexuellt övergrepp är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för sexuellt övergrepp är fem år och tio år för grovt sexuellt övergrepp. Om brottet begicks innan målsäganden fyllde 18 år börjar preskriptionstiden räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Oaktsamt sexuellt övergrepp


En gärning bedöms vara oaktsamt sexuellt övergrepp om den som utför en gärning som avses i bestämmelsen om sexuellt övergrepp är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.

Straffrihet

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig ska gärningsmannen inte dömas till ansvar.

Straffskala


Straffet för sexuellt övergrepp är fängelse i högst två år

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för sexuellt övergrepp är fem år och tio år för grovt sexuellt övergrepp. Om brottet begicks innan målsäganden fyllde 18 år börjar preskriptionstiden räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Sexuellt ofredande


En gärning bedöms som sexuellt ofredande om någon sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Detta gäller förutsatt att ingen annan paragraf i sexualbrottskapitlet är tillämplig.

Se förmildrande omständigheter vad gäller sexuellt ofredande av barn under 15 år.

En gärning bedöms också som sexuellt ofredande om någon blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, eller om någon genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Straffskala


Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år.

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för sexuellt ofredande är fem år. Om brottet begicks innan målsäganden fyllde 18 år börjar preskriptionstiden räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Våldtäkt mot barn 


En gärning bedöms som våldtäkt mot barn när någon genomför ett samlag (vaginalt) eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (till exempel oralt eller analt samlag, att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan) med ett barn under 15 år.

Den sexuella självbestämmanderätten anses inte inträda för ett barn under 15 år varför straffansvar aktualiseras även om barnet tar initiativet.

Det kan dock räknas som förmildrande omständigheter om det handlar om en ömsesidig kärleksrelation och åldersskillnaden inte är så stor.

En gärning bedöms också som våldtäkt om någon genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med ett barn som fyllt 15 år men inte 18 år och som är barn till gärningsmannen eller står under fostran eller har ett liknade förhållande till gärningsmannen eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.

Juridiskt sett finns det två olika grader av våldtäkt mot barn: våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn.

För att bedöma om våldtäkt mot barn ska anses som grovt ska man särskilt beakta om

 • gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning
 • gärningsmannen är närstående till barnet
 • gärningsmannen i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende
 • fler än en har förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Straffskala


Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffet för grov våldtäkt mot barn är fängelse i lägst fem år och högst tio år

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn är tio år och femton år för grov våldtäkt mot barn. Sedan den 1 maj 2020 gäller nya preskriptionsregler för våldtäkt mot barn. Våldtäkt mot barn har numera ingen preskriptionstid, under förutsättning att preskriptionstiden inte löpt ut den 1 maj 2020 enligt de äldre bestämmelserna. Enligt de äldre bestämmelserna började preskriptionstiden löpa när brottsoffret var 18 år. För det fall den som begår våldtäkten var under 21 år när brottet begicks omfattas brottet inte av de nya bestämmelserna om slopad preskriptionstid.

Sexuellt utnyttjande av barn 


Sexuellt utnyttjande av barn ses som ett mindre grovt brott är våldtäkt mot barn. I de fall en våldtäkt mot barn, med hänsyn till omständigheterna, är mindre allvarlig döms gärningsmannen för sexuellt utnyttjande av barn.

Straffskala


Straffet för sexuellt utnyttjande av barn är fängelse i högst fyra år.

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för sexuellt utnyttjande av barn är tio år och femton år för grov våldtäkt mot barn. Preskriptionstiden börjar räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Sexuellt övergrepp mot barn 


Sexuellt övergrepp mot barn ses som ett mindre grovt brott än våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn.

En gärning bedöms som sexuellt övergrepp mot barn när den som med ett barn under 15 år genomför en annan sexuell handling än handlingar som omfattas av brotten våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn.

En gärning bedöms också som sexuellt övergrepp mot barn när handlingen genomförs med ett barn över 15 år men under 18 år som är barn till gärningsmannen eller står under fostran eller har ett liknade förhållande till gärningsmannen eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.

Juridiskt sett finns det två grader av sexuellt övergrepp mot barn: sexuellt övergrepp mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

 • gärningsmannen är närstående till barnet
 • gärningsmannen i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende
 • fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder inneburit ett hänsynslös utnyttjande av barnet

Straffskala


Straffet för sexuellt övergrepp mot barn är fängelse i högst två år. Straffet för grovt sexuellt övergrepp är fängelse i lägst ett och högst sex år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för sexuellt övergrepp mot barn är fem år. Preskriptionstiden för grovt sexuellt övergrepp är tio år. Preskriptionstiden börjar räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Förmildrande omständigheter vid sexualbrott mot barn


Om den misstänkte varken insåg eller borde ha insett att barnet var under 15 år respektive under 18 år (beroende på vilken ålder som gäller för brottet) för att barnet ser och agerar äldre än sin ålder, finns ett undantag som gör att hen inte ska dömas.

Undantaget gäller följande brott:

våldtäkt mot barn
sexuellt utnyttjande av barn
utnyttjande av barn för sexuell posering
köp av sexuell handling av barn
sexuellt ofredande
grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte
Om både gärningspersonen och den ”utsatta” är nästan jämngamla och den sexuella handlingen har varit frivillig finns ett undantag som gör att gärningspersonen inte ska dömas.

Undantaget gäller om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnen (det vill säga om det varit frivilligt) med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet (det vill säga om den ena är lite äldre än 15 år och den andra lite yngre än 15 år) samt omständigheterna i övrigt.

Undantaget gäller följande brott:

sexuellt utnyttjade av barn
sexuellt övergrepp mot barn under 15 år
utnyttjande av barn för sexuell posering eller
sexuellt ofredande
grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte


Samlag med vuxet barn, barnbarn eller syskon


En gärning bedöms som samlag med avkomling om någon har samlag med avkomling (det vill säga barn, barnbarn, barnbarnsbarn) på annat sätt än genom våldtäkt, oaktsam våldtäkt, sexuellt övergrepp, oaktsamt sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn eller sexuellt övergrepp mot barn.

Den som har samlag med sitt helsyskon döms för samlag med syskon. Det är således inte brottsligt att ha samlag med sitt halvsyskon.

Vad som sägs om samlag med barn eller dess avkomling och samlag med syskon gäller inte den som har förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt.

Straffskala


Straffet för samlag med avkomling är fängelse i högst två år. Straffet för samlag med syskon är fängelse i högst ett år.

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för samlag med avkomling är fem år och för samlag med syskon två år.

Olaga integritetsintrång


Att sprida nakenbilder på andra kan vara straffbart som olaga integritetsintrång.

En spridning av nakenbilder bedöms som olaga integritetsintrång om gärningsmannen kränker någon annans privatliv genom att sprida

 • bild på eller annan uppgift om någons sexualliv
 • bild på någons helt eller delvis nakna kropp
 • Bilder på eller uppgifter om någons sexualliv avser till exempel bilder av sexuell natur (till exempel på sexuella handlingar eller blottade könsorgan) eller uppgifter hänförliga till någons sexualitet eller sexualliv (till exempel detaljerade uppgifter om sexuella preferenser)
 • Bilder på någons helt eller delvis nakna kropp avser explicita eller detaljerade bilder som helt eller delvis exponerar människokroppen utan kläder (till exempel bil på någons som duschar eller byter om)

Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada på den personliga integriteten för den person som bilden eller uppgiften rör.

Juridiskt sett finns två olika grader av brottet: olaga integritetsintrång och grovt olaga integritetsintrång.

För att bedöma om spridningen kan anses utgöra grovt olaga integritetsintrång ska särskilt beaktas

 • bildens eller uppgiftens innehåll var ägnad att medföra mycket allvarlig skada
 • sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada

Straffskala


Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse i högst två år. Straffet för grovt olaga integritetsintrång är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Preskriptionstider


Preskriptionstiden för olaga integritetsintrång är fem år. Preskriptionstiden för grovt olaga integritetsintrång är tio år.

Texterna om sexualbrott är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB.