Kontaktförbud

Om det finns risk för att någon ska begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera någon annan kan åklagaren besluta om kontaktförbud.

Kontaktförbud innebär att personen inte får besöka eller på annat sätt kontakta eller följa efter den person som kontaktförbudet avser att skydda.

Lagen om kontaktförbud ersatte i oktober 2011 lagen om besöksförbud. De besöksförbud som meddelats enligt besöksförbudslagen och som fortfarande är gällande ska nu betraktas som kontaktförbud.

När åklagaren beslutar om kontaktförbud ska det särskilt beaktas om personen mot vilken förbudet ska gälla tidigare har begått brott mot någons liv, hälsa eller frid (alltså även brott mot någon annan än den personen som ska skyddas ska beaktas).

"Min största oro är vad han gör när han kommer ut. Tänker mig att han
kommer vilja hämnas. Han har sagt att han är väldigt långsint och det gör mig
ännu mer rädd." skriver "Lilla jag". 

Kontaktförbud att vistas i den gemensamma bostaden

I en del fall kan kontaktförbudet utvidgas så att personen som får kontaktförbud inte får vistas i den gemensamma bostaden om det finns påtaglig risk för att han/hon kommer att begå brott mot den sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. Den som kontaktförbudet gäller måste dock få, i rimlig utsträckning, tillgång till sina personliga tillhörigheter.

Om det kan förutsättas att ett kontaktförbud kommer att meddelas någon är den personen skyldig att på tillsägelse av en polisman följa med till förhör. Ett sådant förhör får inte vara längre än sex timmar.

Utvidgat kontaktförbud

Om det kan antas att ett ”vanligt” kontaktförbud inte är tillräckligt kan åklagaren besluta om ett utvidgat kontaktförbud som kan gälla ett eller flera områden där den som kontaktförbudet ska skydda brukar uppehålla sig till exempel i närheten av dennes bostad, arbetsplats eller annat ställe.

Ett utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor om elektronisk övervakning, så kallad fotboja, om personen har överträtt ett kontaktförbud och därför har ett utvidgat kontaktförbud och det inte finns särskilda skäl mot fotboja. Den som får en fotboja är skyldig att medverka till att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå till exempel genom att ladda batterierna.

Särskilt utvidgat kontaktförbud

Den som har överträtt ett utvidgat kontaktförbud kan meddelas särskilt utvidgat kontaktförbud och får då förbud att uppehålla sig inom ett större område än det som gäller vid utvidgat kontaktförbud.

Ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med elektronisk övervakning så kallad fotboja. Den som får en fotboja är skyldig att medverka till att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå till exempel genom att ladda batterierna. Endast i undantagsfall ska ett särskilt utvidgat kontaktförbud inte förenas med fotboja och det gäller till exempel sådana situationer då personen är hemlös och inte kan ladda batterierna eller då personen är sjuk på något sätt. 

Hur länge gäller ett kontaktförbud?

Ett kontaktförbud ska gälla för viss tid och kan förlängas med högst ett år i taget.

Kontaktförbud avseende den gemensamma bostaden får meddelas med högst två månader och får förlängas endast om det finns särskilda skäl och med högst två veckor i taget.

Ett kontaktförbud med villkor om fotboja får förlängas med högst tre månader i taget.

Om personen som kontaktförbudet avser att skydda vill att kontaktförbudet ska bli förlängt bör hon/han ta kontakt med åklagaren i god tid innan kontaktförbudstiden går ut så att åklagaren kan hinna pröva frågan igen och besluta om förlängt kontaktförbud.

När ska man ansöka om kontaktförbud?

Redan vid första polisförhöret kan den som vill att någon ska få kontaktförbud säga det till polisen. Polisen kan då hjälpa till att kontakta åklagaren.

Överträdelse av kontaktförbud

Den som överträder ett kontaktförbud ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Ringa fall av överträdelser och sådana överträdelser som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade (till exempel när en pappa som har umgänge med barnet måste kontakta mamman för att barnet insjuknat) är inte straffbara. 

Den som överträder ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning döms för överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning till fängelse i högst två år.

Den som har meddelats ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar (omöjliggör) övervakningen döms för hindrande av elektronisk övervakning till böter eller fängelse i högst ett år. 

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB.

Behöver du stöd?

Unizons jourer finns här för dig som behöver stöd, flera jourer har också juristjour. Här hittar du kontakt till alla jourer.