Myndigheter, kommuner, soc

Vad gör socialtjänsten? Vilket ansvar har polisen? Vad kan jag förvänta mig från Försäkringskassan? Här reder vi ut vilken roll de olika samhällsfunktionerna har.

Kommunen och socialtjänsten

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Kvinnor som utsatts för våld behöver alltså inte vara skriven i den kommun hon söker stöd och hjälp från socialtjänsten. Varje kommun har en socialtjänst.

 • Socialtjänsten har till uppgift att informera, svara för omsorg och service, upplysningar, råd och stöd, vård och ekonomisk hjälp samt annat bistånd till dem som behöver det
 • Socialtjänsten ska samordna olika former av bistånd för kvinnor som utsätts för våld. Exempelvis ekonomisk hjälp, skyddat boende, kontaktperson, stödjande samtal, rådgivning och hjälp i kontakten med andra myndigheter och organisationer
 • Socialtjänsten ska aktivt erbjuda information och hjälp till våldsutsatta kvinnor
 • Enligt socialtjänstlagen är barn som lever i ett hem med våld som brottsoffer


Socialtjänsten ska

 • utan dröjsmål inleda utredning om det finns misstanke om att ett barn utsatts för eller bevittnat våld.
 • bedöma risken för att barnet kommer utsättas för eller bevittna ytterligare våld.
 • bestämma var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som rör våld mot barn eller vuxna.
 • ha rutiner exempelvis för hur skyddade personuppgifter ska hanteras och hur ett barn ska tas om hand och stödjas om en förälder har avlidit till följd av våld.

Kvinnojouren och socialtjänsten

Det är socialtjänsten som placerar på kvinnojourernas skyddade boende. Kvinnojouren utför alltså socialtjänst när socialtjänsten placerar en kvinna i jourens skyddade boende. Att utföra socialtjänst innebär att jouren och anställda och ideella i verksamheten lyder under tillämpliga delar av socialtjänstlagen. Det som gäller då är att:

 • föra dokumentation över de boende (ej vid öppen verksamhet som till exempel enbart stödsamtal).
 • anställda och ideella har anmälningsskyldighet.
 • anställda och ideella har sekretess.
 • Lex Sarah ska följas. Det betyder att jouren anmäler brister i verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det kan till exempel gälla att jouren av någon anledning inte kan hålla boendets adress hemlig på grund av att adressen avslöjats. Bristerna ska gälla sådant som påverkas kvaliteten i verksamheten, att den inte kan utföras som förväntat. 
 • Jourens verksamhet ska ha ”god kvalitet” enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har rätt att tillsyna verksamheten och följa upp om ovanstående punkter följs.

Rättsväsendet

Polisen

Polisens ansvar och skyldigheter

När misshandel av en kvinna kommer till polisens kännedom ska:

 • anmälan upprättas och förundersökning inledas.
 • Förstahandsåtgärder ska vidtas och i anslutning till detta ska åklagare omedelbart underrättas.
 • Kontakt med socialtjänsten om det finns barn, underåriga, i familjen.

Polisen har skyldighet att informera om rättigheter:

 • att få statlig brottskadeersättning
 • att få rätt stöd under förundersökning och rättegång
 • att få rättshjälp och rådgivning
 • att få kontakt med myndigheter, organisationer och andra som kan ge dig stöd

Åklagaren

Åklagaren avgör om ett brott blivit begånget, och om det finns tillräcklig bevisning mot den misstänkte. Om så är fallet är åklagaren skyldig att väcka åtal. Åklagaren kan besluta att inte inleda förundersökning eller att lägga ner den, om denne anser att det inte finns tillräckliga grunder för att genomföra förundersökningen. Det är åklagarens uppgift att tillsammans med polisen leda förundersökningen och att föra talan om ansvar för brott i domstol.

Till åklagarens uppgifter hör också att fatta beslut i frågor om anhållande, reseförbud, husrannsakan samt andra tvångsmedel. Om det finns anledning till frihetsberövande längre tid än fyra dygn måste åklagaren begära häktning hos domstol.

Läs mer om gången från anmälan till rättegång här

Några viktiga myndigheter

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet i Sverige som betalar ut ersättning till människor i olika situationer enligt socialförsäkringen. Alla barn i Sverige får barnbidrag, föräldrar kan få bidrag från Försäkringskassan när de är hemma och tar hand om barn eller när föräldrarna måste stanna hemma från jobbet för att ta hand om sina sjuka barn. Den som blir sjuk eller skadar sig på jobbet kan få bidrag från Försäkringskassan. Den som har en funktionsnedsättning kan få bidrag från Försäkringskassan.
Det är riksdagen och regeringen som bestämmer reglerna för de pengar som Försäkringskassan betalar ut.

Bidrag från Försäkringskassan kan ges i olika former, här är några:

 • Barnbidrag och flerbarnstillägg är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige
 • Föräldrapenning i olika former, till exempel när barnen blir sjuka, när kvinnan är gravid och innan barnet börjar på förskolan.
 • Underhållsstöd är bidrag som den ena föräldern kan söka när den andra föräldern som ska betala underhållsbidrag inte betalar.
 • Sjukpenning
 • Rehabiliteringsersättning

Läs mer på https://forsakringskassan.se  

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Hos Arbetsförmedlingen får man hjälp med att söka jobb eller annan sysselsättning exempelvis studier eller praktiktjänster.

Här är några exempel på vad Arbetsförmedlingens gör:

 • Ger råd och tips som kan vara en hjälp på vägen till jobb eller studier.
 • Personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan du få hjälp med planering, gå igenom din kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut.
 • Råd om hur du väljer yrke och hittar jobb.
 • Extra stöd som till exempel yrkesutbildningar, validering, praktik, yrkes- och studieförberedande kurser.
 • Möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.
 • Intensivt och anpassat stöd av en handledare från någon av Arbetsförmedlingens samarbetspartners.
 • Kan intyga om personer uppfyller villkoren, så de får ersättning från a-kassa eller Försäkringskassan
 • Kontrollerar också att personer som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan.
 • I Arbetsförmedlingsens uppdrag ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer det regelverk som finns.

Läs mer på https://arbetsformedlingen.se/

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet ansvarar för bland annat:

 • Uppehållstillstånd
  • Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.
  • Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.
  • Om du är gift eller registrerad partner bör din anhörige registrera ert äktenskap eller partnerskap hos Skatteverket i Sverige.
  • Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.
  • För att få uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige måste du kunna styrka din identitet. Detta gör du normalt med en giltig passhandling.
  • Om du har ett uppehållstillstånd i Sverige och nyligen har fött ett barn behöver du ansöka om uppehållstillstånd för ditt nyfödda barn.
 • Arbetstillstånd
 • Visering
 • Medborgarskap
 • Återvandring.
 • Erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en sökande. När det gäller asylsökande samverkar Migrationsverket även med flera andra myndigheter och organisationer.

Lagar som styr prövningen

Migrationsverkets samverkan med andra myndigheter

Samverkan mellan myndigheter

I juli 2018 fick Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för utökad samverkan mellan myndigheterna för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer. De fyra myndigheterna har tagit fram en gemensam handlingsplan som beslutades i maj 2019.

Myndigheterna ska samverka i frågor om:

 • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
 • övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
 • hänvisning till socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer
 • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter

Behöver du stöd?

Har du frågor om var du ska vända dig? Unizons jourer finns här för dig, hitta en jour nära dig här!