Rätt till stöd och hjälp

Frihet från våld är en mänsklig rättighet och samhällets ansvar. Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som är våldsutsatt får det stöd och den hjälp som du behöver.

Kvinnojourerna och tjejjourerna

Kvinnojourer och tjejjourer finns runt om i hela landet och stöttar via chatt, mejl, telefon och IRL. Hitta jour här. 

Samhällets ansvar

Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda personer som utsatts för våld. I Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § nämns särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Sedan 2013 har socialtjänsten också ett uttalat ansvar att se till att barn som upplevt våld får det stöd och den hjälp de behöver.

Socialtjänsten ska kunna erbjuda dig plats på ett skyddat boende hos en kvinnojour de samarbetar med. Kvinnojouren kan i sin tur vara ett stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter.

Varje individ har rätt till hjälp anpassad efter sina särskilda behov.
Läs mer om socialtjänstens lagstadgade ansvar

Juridiskt stöd

Du som söker stöd på en kvinnojour eller tjejjour kan be om hjälp med juridiska frågor. Behöver du en advokat bör du kolla med närmaste kvinnojour eller tjejjour vem de rekommenderar. Unizon samarbetar med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB i Stockholm, bland annat när det gäller de juridiska texterna på vår hemsida. På Barbro Sjöqvists blogg kan du söka efter relevanta rättsfall och ändringar av lagtexter som rör bland annat ensam vårdnad, skilsmässa, umgänge, boende, sexualbrott och våldsbrott.