Skilsmässa

Här kan du läsa om vad som gäller vid skilsmässa och separation, hur en bodelning går till och vad som händer om man inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden.

Skilsmässa

Om två makar är överens om att de ska skiljas är det lätt att begära skilsmässa. Skilsmässa kallas också för äktenskapsskillnad.

Det enklaste sättet att begära skilsmässa är att använda sig av blanketten Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Blanketten går också att hämta direkt på tingsrätten eller beställa därifrån.

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till tingsrätten tillsammans med personbevis för skilsmässa. Personbevisen får man gratis från Skatteverket, och går att beställa per telefon eller genom Skatteverkets webbplats. Det ska vara personbevis för båda makarna samt alla eventuella barn, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till den tingsrätt som finns närmast platsen där du bor, alltså där du har din ”hemvist”. Om du är osäker på vilken tingsrätt du tillhör kan du ringa till tingsrätten och fråga.

Därefter ska 900 kronor sättas in på tingsrättens plusgirokonto. Du kan ringa till tingsrätten och fråga efter plusgirokontot eller söka efter rätt tingsrätt på Domstolsverkets webbplats.

Om ingen av makarna har vårdnaden om eller varaktigt bor med barn under 16 år kan tingsrätten meddela dom på äktenskapsskillnad på mycket kort tid. Det kan gå på några veckor.

Om båda makarna eller en av makarna har vårdnaden om barn under 16 år som de också varaktigt bor med, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässa, måste äktenskapsskillnaden föregås av sex månaders betänketid. Det innebär att parterna måste vänta sex månader innan tingsrätten meddelar dom på äktenskapsskillnad. Under den tiden kan parterna fortsätta att bo ihop om de vill, men de kan också flytta ifrån varandra – det har ingen betydelse för äktenskapsskillnaden.

"Bad honom skriva på skilsmässopapper men det vägrar han. Allt är ett kaos." skriver "Mia".

Makarna eller någon av makarna måste ansöka om fullföljd av äktenskapsskillnad efter sex månader men senast inom ett år från det att ansökan om gemensam äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett för det, utan det går bra att skicka ett vanligt brev till tingsrätten och säga att man vill ”få en dom på äktenskapsskillnad” eller att man ”begär fullföljd av äktenskapsskillnad”. Bifoga då nya personbevis.

Äktenskapet är helt upplöst först när domen på äktenskapsskillnaden vinner laga kraft, alltså när den inte längre går att överklaga. 

Om bara den ena parten vill skilja sig måste hen lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. För att göra det går det bra att skicka in en Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och stryka över ordet "Gemensam" och därefter fylla i den och underteckna den själv.

Här kan du läsa mer om skilsmässa hos Sveriges domstolar.

Separation vid samboförhållande

Hur gör man om man är överens om att separera när man är sambo?

Det finns inget formkrav för separation när man är sambor. I sambolagen framkommer dock klart att ett samboförhållande upphör om

  • samborna eller någon av dem ingår äktenskap
  • samborna flyttar isär
  • någon av dem avlider
  • en sambo ansöker om förordnade av bodelningsförrättare
  • en sambo ansöker om kvarsittanderätten till bostaden, eller
  • en sambo väcker talan om övertagande av bostaden.

Bodelnings vid skilsmässa

När makar skiljer sig har de rätt att begära bodelning. Bodelning kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till tingsrätten. Bodelning betyder att dela upp egendom mellan er. 

En del bodelningar är mycket enkla att göra, medan andra kan vara mycket komplicerade. Om makar inte kan komma överens om hur de ska dela sina tillgångar och skulder, vare sig själva eller med hjälp av ombud, kan de vända sig till en bodelningsförrättare.

En enkel bodelning går till på följande sätt:

  • Skriv upp parternas respektive tillgångar med avdrag för skulder.
  • Addera respektive nettotillgångar (alltså tillgångarna minus skulderna).
  • Hälften av de sammanlagda nettotillgångarna är vardera partens giftorättsdel som vardera parten ska behålla. Om en part har mer tillgångar än giftorättsdelen ska hen ge den överskjutande delen till den andra parten så att båda parterna erhåller lika stora belopp.

Exempel:

Make A
Tillgångar: 150 000 kr
Skulder: -50 000 kr
Nettotillgång: 100 000 kr

Make B
Tillgångar: 300 000 kr
Skulder: -100 000 kr
Nettotillgång: 200 000 kr

300 000 kr (100 000 kr + 200 000 kr) / 2 = 150 000 kr.

Exemplet visar att makarna ska få 150 000 kronor var i bodelningen. Det innebär att Make B måste ge Make A 50 000 kronor.

Om parterna har ett äktenskapsförord som säger att en del egendom är enskild egendom ska den enskilda egendomen inte tas med i bodelningen. Detsamma gäller om någon av parterna har fått ett arv eller en gåva med villkor om enskild egendom.

Om fastigheter eller bostadsrätter ingår i bodelningen ska bland annat den latenta kapitalvinstskatten beaktas.

Bodelning vid separation från sambo

När sambor separerar har de rätt till bodelning på samma sätt som gifta. Det finns dock några mycket viktiga skillnader.

Det är bara sambors gemensamma bostad och bohag som ingår i bodelningen. I bodelningen ingår alltså inga fritidshus, bilar, båtar eller pengar på banken.

Det är också viktigt att komma ihåg att den som vill ha bodelning måste begära det inom ett år från den dag då samboförhållandet upphörde. Om sambon har avlidit måste bodelning begäras senast när bouppteckning förrättas.

"Han är tydlig med att det är gemensam bostad och han kan komma och gå som han vill. Stämmer det att jag är maktlös? skriver "Otrygg i mitt hem".

Kvarsittanderätt till gemensam bostad

Om två parter inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden kan de vända sig till tingsrätten och begära så kallad kvarsittanderätt till bostaden, till dess bodelning sker. Detta gäller både för gifta makar och för sambor.

Det är viktigt att notera att rätten att bo kvar i bostaden endast gäller till dess att en bodelning sker. I bodelningen bestämt slutligt vem som ska tilldelas bostaden.

Tingsrätten beslutar att den som har störst behov av bostaden får kvarsittanderätten. Om ett eller flera barn bor kvar hos en förälder är det oftast den föräldern som har störst behov av bostaden.

När tingsrätten beslutar om vem som ska få kvarsittanderätten tar de i beaktande om någon av parterna har möjlighet att bo någon annanstans eller om någon av parterna har råd att köpa en ny bostad.

När tingsrätten har beslutat om kvarsittanderätt har den som ska bo kvar rätt att byta lås på bostaden. Den som inte får kvarsittanderätten har rätt att hämta sina personliga tillhörigheter.

Om den andra parten vägrar att lämna bostaden efter ett beslut från tingsrätten kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning.

Texterna om separation och bodelning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB.

Behöver du stöd?

Unizons jourer finns här för dig som behöver någon att prata med, flera jourer har också juristjour.