Integritetspolicy

Du som medlem godkänner genom ditt medlemskap att föreningen Guldstadens kvinnojour får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna sammanställa informationen i vårt medlemsregister. Efter att uppgifterna registrerats kommer de att användas för att skicka ut information om föreningen samt kallelse till årsmöte och därmed tillhörande dokument. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat syfte.

Insamlandet av dina personuppgifter är ett krav för att registreras som medlem eller stödmedlem i vår förening. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Samtycke ges i och med att medlemsavgiften betalas. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med andra.

Personuppgiftsansvariga är firmatecknare för Guldstadens kvinnojour (802436–3866). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta föreningens styrelse via mail guldstadensstyrelse@gmail.com

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.