Vårdnad, boende och umgänge

Om du har barn tillsammans med din våldsutövare och lämnar relationen så kan frågor kring vårdnad, boende och umgänge akutaliseras. Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge (vilket är mycket vanligt i de fall det förekommer våld) kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut.

Oftast löses de flesta frågor kring vårdnad, boende och umgänge mellan två föräldrar utan att myndigheter och rättsväsende måste ingripa. Men när parterna inte är överens så uppstår ett så kallat tvistemål, alltså att allmän domstol griper in och beslutar kring frågorna om bland annat vem som ska vara vårdnadshavare till barnet, vart barnet ska bo och vilket umgänge som ska gälla. 

Från och med 1 mars 2022 måste barnets föräldrar i regel först ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att det ska vara möjligt att inleda en process i domstol. Det innebär att familjerätten försöker få föräldrarna att komma överens om frågorna kring vårdnad utan att en domstolsprocess behöver påbörjas. När den ena vårdnadshavaren är utsatt för våld i nära relation kan detta samarbetssamtal undgås och den våldsutsatta kan ha ett enskilt samtal utan att våldsutövaren deltar. 

Kontakta familjerätten i din kommun om du har frågor om informationssamtal och intyg!

5 viktiga saker att känna till om en vårdnadstvist 

  • Domstolen utgår från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist  
  • Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut som rör barnet. För att detta ska fungera krävs att föräldrarna är överens.  
  • Vid vårdnadstvister utgår domstolen från vad som är bäst för barnet. Det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad, som exempel.  
  • Barnets egen vilja om var hen vill bo har betydelse för domstolen vid en vårdnadstvist, men den är inte avgörande. Ju äldre barnet är, desto större hänsyn tar domstolen till hens vilja.  
  • Ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär dock inte att domstolen vid en vårdnadstvist alltid beslutar om att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna. 

 

Läs mer om vårdnadstvist på Sveriges domstolar här!

I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Men om det inte är möjligt bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet.

Här kan du se en film om vårdnadstvist i där barnets bästa är i fokus!