Om våld

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Trots detta är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Om du är utsatt för våld är det din rättighet att få stöd och skydd från samhället. Våldet kan ta sig uttryck på flera olika sätt.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta. Det kan till exempel handla om knuffar, örfilar, att bli fasthållen eller dragen i håret, stryptag, slag och användning av tillhyggen som knivar och vapen. Allt fysiskt våld är att betrakta som olika grader av misshandel.

Psykiskt våld

Psykiskt våld i nära relationer kan vara olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande och hot. Det är inte ovanligt att det sker en snabb växling mellan våld och kärlek. Detta gör våldet väldigt oförutsägbart och leder till en psykisk nedbrytning som kan göra det svårt att lämna relationen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är alla former av oönskad sexuell beröring. Det kan handla om att bli tvingad att utföra sexulla handlingar mot sin vilja och utan samtycke. Sexuellt våld kan också vara sexuella trakasserier eller att någon tjatar och hotar om sex. Enligt Samtyckeslagen (2018) är det olagligt och straffbart att ha sex med någon som inte vill eller deltar frivilligt. Du har alltid rätt att inte ha sex om du inte vill det.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt förtryck av en närstående är också att betrakta som våld. Våldet kan komma till uttryck genom hot och begränsning av en persons ekonomi. Det kan också handla om att manipulera och lura sin partner i ekonomiska frågor.

Materiellt våld

Materiellt våld kan handla om att förstöra någons ägodelar, slå sönder eller hota om att slå sönder saker. Att sparka i väggar och smälla hårt i dörrar är också former av materiellt våld.

Latent våld

Ibland är våld en känsla eller en stämning som uppkommer när din partner beter sig hotfullt och får dig att känna dig rädd eller osäker. Hoten kan vara dolda, kanske genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner om tidigare våld eller hotar om nytt våld.

Försummelse

Försummelse är en typ av våld som ofta riktas mot personer som är äldre, har en sjukdom eller en funktionsvariation. Det kan vara medveten feldosering av medicin, att lämna personen ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien eller att inte ge tillräckligt med mat och dryck.

Heder

Hedersrelaterat våld och förtryck är ofta mycket komplext. Våldet utmärks av att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation. Våldet utförs istället kollektivt. En person som utmanar eller kanske trotsar rådande normer anses dra skam över hela familjen. Därför riskerar denna person att straffas för att familjen ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Ibland är samma person både utsatt för hedersrelaterat våld, samtidigt som hen utövar det mot exempelvis en kvinnlig släkting.

Känner du igen dig? Är du orolig för någon annan som blir utsatt? Tveka inte att höra av dig till oss!