Svårtolkade och ofärdiga förslag i den nya lagrådsremissen rörande barn i skyddat boende.

19:e okt 2022

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Utgångspunkten skulle vara barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den 31 augusti 2022 presenterades den lagrådsremiss som tagits fram sedan utredningen Ett fönster av möjligheter. Riksförbundet Unizon kommenterar den nya lagrådsremissen på sin hemsida.

Ta del av det som sägs här.