Skyddat boende

Att bli utsatt för hot eller våld är kränkande och känsloladdat. Våld i nära relation finns i alla samhällsklasser. Våld i nära relation innefattar alla former av våld mellan närstående. Det kan handla om fysisk, psykisk, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld.

Vi tar emot placeringar från hela landet. Placeringar till vårt skyddade boende sker alltid på uppdrag av socialtjänsten. Boendet består av satellitlägenheter och utbildad personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vi erbjuder stöd och vägledning på uppdrag av placerande socialtjänst utifrån motiverande samtal, samtalsstöd, säkerhetsplanering, stöd i vardagen, stöd i olika myndighetskontakter och framtidsorientering för att fortsätta kunna forma sitt liv fritt från våld.

Barn

Vi lägger väldigt mycket fokus på barn som kommer till oss. Alla barn har en egen kontaktperson under hela vistelsetiden. Barn erbjuds aktiviteter och bearbetning av sina upplevelser och stöd i sin nuvarande situation.

“Barnen är här och nu och är vår framtid. De behöver synas, höras och känna delaktighet.

Känna att ens röst är viktig. Vi vuxna behöver lyssna på vad de tycker är viktigt och skapa förutsättningar så att barnen kan vara med och utveckla den värld vi lever i. Barn har egna rättigheter, är kompetenta, kreativa och tillför unika perspektiv. Vi måste engagera oss för barns bästa, tillsammans med barnen. Deras delaktighet är avgörande för att vi tillsammans ska kunna bygga en hållbar framtid som inkludera alla” så säger Pernilla Baralt, Generalsekreterare på UNICEF.

Barnkonventionen är lag sedan 2020 i Sverige och syftar till att synliggöra att varje barn, oavsett bakgrund, har egna rättigheter.

Varje år bevittnar ca 200 000 barn i Sverige våld i hemmet. Ca. 6000 av dessa barn befinner sig årligen på ett skyddad boende med sin ena vårdnadshavare på flykt undan det farliga våldet

Vi på Kvinnojouren Söderslätt lägger stor vikt vid att se till att de barn vi möter hos oss får sina rättigheter tillgodosedda.

 

4 kap 3 a § Brottsbalken

Den som begår en brottslig gärning som utgör


1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 §,
2. människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, hemfridsbrott eller ofredande enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 7 §,
3. våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt ofredande enligt 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 10 §,
4. skadegörelse eller grov skadegörelse enligt 12 kap. 1 eller 3 §, eller
5. straffbart försök till brott enligt någon av 1-4

döms, om gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen begås mot, för barnfridsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om brottet är grovt, döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om den gärning som har bevittnats har varit av mycket allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet. Lag (2021:397).