Våld i nära relationer

Att bli utsatt för hot eller våld är kränkande och känsloladdat.

Våld i nära relation finns i alla samhällsklasser. Våld i nära relation innefattar alla former av våld mellan närstående. Det kan handla om fysisk, psykisk, sexuellt, materiellt, digitalt eller ekonomiskt våld.

Om du befinner dig i en våldsam relation och behöver någon att prata med kan du ringa vår jourtelefon som är öppen dygnet runt.

Vi erbjuder även samtalsstöd och skyddat boende.

Skulle du vilja veta mer om ämnet kontakt oss gärna. Vi kommer gärna ut och informerar alternativt utbildar. Det gäller alla åldrar från skolåldern till pensionärer.

 På kvinnojouren Söderslätt möter du utbildad och engagerad personal.

Psykiskt våld

Det kan handla om verbala kränkningar, manipulationer, lögner, hot och isolering. Förövaren pressar och begränsar den utsattes liv. Utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning. Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstå- ende till den som utsätts.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan handla om knuffar, hålla fast, dra i håret, sparka, ge örfilar, slå med knuten hand eller ta stryptag. Våldet kan även innefatta användan- det av tillhyggen. Det är vanligt med slag där blåmärken och sår kan döljas av kläder. Det innebär att den utsatta kan ha fysiska skador som utomstående inte ser.

Sexuellt våld

Det innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att det är ett måste att vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Ekonomiskt våld

Förövaren kan övertala den utsatta att ta gemensamma lån eller i eget namn, tvinga eller lurar den utsatta att skriva på äktenskapsförord till förövarens fördel, eller att förfalska den utsattas namnteckning. Många gånger tar förövaren full kontroll över ekonomin och den utsatta kan få be om pengar till sig och eventuella barn. Förövaren kan skrämmas med att den utsatta inte kommer att klara sig ekonomiskt vid en separation.

Materiellt våld

Det kan vara när förövaren tillexempel sparkar hål i dörrar eller slår i sönder den utsattas saker som har ett personligt värde. Våldet innebär ett underlig- gande hot om att det kan vara den utsatta som blir sparkad och slagen nästa gång.

Digitalt våld

Avståndet mellan den digitala och ”verkliga” har minskat, speciellt för yngre personer. Det som sker på nätet är lika verkligt som i den fysiska världen. Exempel på digitalt våld kan vara att smygläsa meddelanden eller mejl eller ta reda på lösenord, eller att kräva att få lösenorden som ett bevis på kärlek/ ärlighet. Eller att förövaren spårar den utsatta genom sociala medier eller appar.

Latent våld

Det är vetskapen om att våldet kan hända, våldet som ligger och pyr under ytan. Att den utsatta känner av vilket humör förövaren är på, och på olika sätt förhåller sig till. Att den utsatta trippar på tårna, passar sig för att säga något som kan missuppfattas.

Passivt fysiskt våld

Är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konse- kvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon
för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även
i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exem- pel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.