Värdegrund & policy

Tjejjouren Luleås värdegrund och policy beskriver hur föreningen organiserar verksamheten. Denna policy och värdegrund revideras årligen eller vid behov. Policyn och värdegrunden ska vara tillgänglig för alla att ta del av och fungera som en riktlinje för hur verksamheten ska fungera.

Tjejjouren Luleå är Sveriges näst äldsta tjejjour och har funnits sedan 1998. Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening som drivs av ideella krafter och två anställda.

Sedan 2019 är Tjejjouren Luleå en egen förening där styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Tjejjouren Luleå är en feministisk och kvinnoseparatistisk ideell förening. Vi arbetar utifrån den värdegrund som uttrycks i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor (Kvinnokonventionen) samt FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Tjejjouren Luleå tar avstånd från alla icke-demokratiska organisationer som inte erkänner de mänskliga rättigheterna.

Tjejjouren Luleå är som förening medlem i Sveriges riksförbund för kvinno- och tjejjourer, Unizon, och följer riksförbundets och unizonjourer.se:s policys samt vår egen policy och stadgar.

Tjejjouren Luleå tar avstånd från allt våld mot kvinnor, inklusive pornografi, prostitution och surrogatmödraskap.

Tjejjouren Luleås syfte

Vårt syfte är att genom vårt engagemang bidra till att stötta och stärka tjejers självkänsla och på ett respektfullt sätt möta tjejerna där de är samt att minska tjejers våldsutsatthet i samhället. Vi arbetar aktivt bland barn och ungdomar och vi samverkar med andra aktörer som på olika sätt arbetar för att lyfta, stärka och stötta barn, tjejer och kvinnors rättigheter och levnadsvillkor. Vi stöttar tjejer och unga kvinnor genom fysiska eller digitala träffar. Vår främsta stödverksamhet är den digitala chatten. Hit kan tjejer och unga kvinnor vända sig för att skriva med våra ideella jourtjejer som ger sin tid och sitt engagemang till att lyssna och finnas där.

Tjejjouren Luleås mål

  • Att synliggöra och arbeta mot all form av våld mot tjejer
  • Att stötta och stärka tjejer
  • Att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer
  • Att förebygga och arbeta mot ett samhälle fritt från mäns och pojkars våld mot tjejer och kvinnor (våldsprevention)


Tjejjouren Luleås verksamhet

Tjejjouren Luleå stöttar alla tjejer och kvinnor. I stödverksamheten vänder vi oss främst till tjejer i åldrarna 13-30 år. Vår verksamhetsidé är att erbjuda tjejer ett stöd genom stödverksamheten, dit tjejer kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om.

Tjejjouren Luleå erbjuder alla Luleå kommuns skolor kostnadsfria föreläsningar. Då ett av våra mål är ett samhälle fritt från mäns och pojkars våld mot tjejer och kvinnor, riktar vi en del av vårt uppsökande arbete till alla - oavsett kön.


Tjejjouren Luleås praktiska arbete

Stödverksamhet

  • Chatt – stödsamtal med unga tjejer via mejl, chatt och frågelåda

Förebyggande arbete i form av

  • Föreläsningar på skolor
  • Evenemang för att stärka tjejer och kvinnor
  • Föreläsningar för allmänheten
  • Samarbeten med andra aktörer
  • Opinion