Tjejjouren Ruts stadgar

Tjejjouren Ruts stadgar

(Senast reviderade 2023-01-04 enligt beslut på årsmöte 2023-01-04)

Organisationsnummer: 802469-8899

1§ Namn

Tjejjouren Rut (Ronnebys Unga Tjejer)

2§ Tillhörighet

Tjejjouren Rut är en fristående förening upprättad 2012 med grund i Ronnebys kvinnojour och är medlem i organisationen Unizon.

3§ Ändamål och syfte

Tjejjouren Rut är en ideellt partipolitisk och religiöst obunden förening som har demokratiska värderingar.

Vårt arbete ska präglas av en feministisk grundsyn och att alla människor har ett lika värde. Vi ska:

 • stödja och verka för tjejer och unga kvinnor i hela Sverige
 • arbeta för att barns rättigheter alltid kommer i första hand
 • arbeta för ett samhälle fritt från våld
 • arbeta förebyggande med våldspreventivt arbete i form av föreläsningar och att synas utåt

5§ Verksamhet

Tjejjouren Ruts verksamhet baseras en chattjour som är öppen varje söndag mellan 19–21 och vi har också en jour bestående av mail och frågelåda.

Vårt stöd ges huvudsakligen till personer som identifierar sig som icke man. 

Vid behov förmedlar jouren kontakter mellan de tjejer som vänder sig till jouren och berörda myndigheter, instanser och organisationer.

Tjejjourens mål är även att bedriva förebyggande, utåtriktat och opinionsväckande arbete.

Vårt verksamhetsår är enligt kalenderår.

Person som representerar vår förening i media är i första hand alltid ordföranden, som också kan delegera uppgiften till övriga i jouren. 

6§ Jourmedlemskap

För att joura eller delta i utåtriktat arbete krävs att personen:

 • har ett öppet sinne och accepterar alla människor som de är
 • har fyllt 18 år
 • har genomgått en intervju/samtal med ansvarig i styrelsen
 • har deltagit på en grundkursutbildning
 • har godkänt föreningens stadgar och värdegrund
 • har skrivit på kontrakt och tystnadslöfte
 • deltar aktivt i jourverksamheten och mötessammankomster, med aktiv medlem avses en person som har jouren och bedriver stöd.

7§ Intyg

Intyg tilldelas den medlem som:

 • jourat minst fem gånger eller medverkat på fem andra aktiviteter (eller en kombination av båda)
 • varit medlem i minst sex månader

8§ Stödmedlem/sponsor

Alla kan bli stödmedlemmar/sponsor i Tjejjouren Rut. Som stödmedlem betraktas medlemmar som:

 • godkänner föreningens stadgar och värdegrund
 • bidrar till föreningens verksamhet (det kan vara i form av bidrag eller erbjuden hjälp av annat slag).
 • blivit godkända av föreningens styrelse

Om en annan förening, företag eller privatperson vill bli stödmedlem ska de/hen ha en samsyn kring vår värdegrund. 

9§ Uteslutning

Medlemmar som bryter mot tjejjouren Ruts stadgar eller värdegrund, skadar eller motarbetar föreningens intresse kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste minst hälften av mötesdeltagande medlemmar vara överens. Beslutet ska också protokollföras. En uteslutning tas av styrelsen och behöver inte vänta till ett årsmöte.

10§ Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret i föreningen. En person som blir invald i styrelsen tas fram av en valberedning och kan bara bestå av aktiva medlemmar i Tjejjouren Rut. Styrelsemöten ska hållas var fjärde vecka (en gång i månaden), vilket ska utlysas minst en vecka innan.

Vid fall där en styrelsemedlem missat en tredjedel av mötena utan en förklaring till styrelsen är det också omöjligt för denne att kunna bli omvald in i styrelsen.

Vid missförtroende för en styrelsemedlem har övriga styrelsemedlemmar rätt att sammanträda i ett eget möte för att diskutera åtgärder. För en avstängning från dennes styrelsepost ska en muntlig varning tidigare ha utdelats, och syns ingen förbättring har styrelsen rätt att utesluta. Mötet ska protokollföras. 

11§ Medlemmar

Tjejjouren Rut ska hålla medlemsmöten var åttonde vecka, vilket ska utlysas minst en vecka innan.

12§ Valberedning

Valberedningen består av 1-2 personer från föreningens medlemmar och väljs fram på årsmötet. Deras uppgift är att till nästkommande årsmöte ta fram ett förslag på ny styrelse.

13§ Beslut

Ska beslut tas gäller:

 • är det en fråga som rör alla i organisationen, styrelse och medlemmar, ska beslut tas på medlemsmöte. 
 • att det är majoritetsbeslut
 • att ordförande har sista ordet vid lika röstning, eller att ordförandes röst är lika med två röster
 • att det protokollförs, annars räknas det ej som beslut
 • att röstning sker av de medlemmar som närvarar vid aktuellt möte

14§ Styrelsen väljs på årsmötet med mandat till nästkommande årsmöte

 • Valberedningen presenterar ett förslag om ny styrelse som sedan röstas om.
 • Om en ledamot avgår under mandatperioden ersätts denne genom fyllnadsval.
 • Vid ett styrelseskifte ska den gamla och den nya styrelsen ha ett konstituerande styrelsemöte där alla essentiella detaljer gås igenom.

15§ Styrelsens sammansättning

Tjejjouren Ruts styrelse ska innehålla följande poster:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Webadministratör med ansvar för föreningens sociala medier
 • Webadministratör med ansvar för inlogg till chatten, mailen och tjejjouren.se.

16§ Årsmöte/extrainsatt årsmöte

Ett årsmöte är Tjejjouren Ruts högsta beslutande organ.

 • Årsmötet ska hållas i januari varje år.
 • Ett extrainsatt årsmöte kan utlysas av styrelsen när som helst under året. 
 • Kallelse till årsmöte eller ett extrainsatt årsmöte ska skickas ut fyra veckor innan avsatt tid. 
 • Alla aktiva medlemmar har rösträtt på årsmötet.
 • Alla stödmedlemmar har yttranderätt.
 • Motioner och propositioner ska tillhandas styrelsen senast två veckor före årsmötet eller det extrainsatta årsmötet.
 • Möteshandlingar ska finnas tillgängliga minst 3 dagar innan mötet ska hållas.
 • Mötet är beslutande med enkel majoritet.
 • Skulle årsmötet behövas ställas in på grund av för få deltagare ska ett nytt utlysas inom två veckor.
 • Ett konstituerande styrelsemöte ska utlysas inom två veckor efter årsmötet. 

17§ Formalia av årsmöte

I dagordning för årsmötet och det extrainsatta årsmötet ska följande punkter ingå:

 • Årsmötet öppnas
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av en (1) protokolljusterare tillika rösträknare 
 • Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Ekonomisk redovisning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av propositioner och motioner
 • Val av styrelseposter
 • Val av en (1) revisor
 • Övrigt
 • Mötet avslutas

18§ Firmatecknare 

Firmatecknare utses alltid av den nya styrelsen efter ett årsmöte, på det konstituerande styrelsemötet. I Tjejjouren Rut ska det finnas två firmatecknare som kan agera var för sig. 

19§ Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan endast ske på årsmötet eller det extrainsatta årsmötet och då med majoritet av Tjejjouren Ruts aktiva medlemmar. Stödmedlemmar/sponsorer får inte vara med och rösta om stadgeändringar.

20§ Om vi bryter mot stadgarna

Stadgarna finns som en trygghet för medlemmarna men också som en säkerhet att alla aktiva vet vad de måste förhålla sig till. Medlem eller stödmedlem kan uteslutas om hen skadar jourens intresse och/eller motverkar stadgar, ändamål och verksamhet.

21§ Föreningens förvaltning

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av revisor utsedd på Tjejjouren Ruts årsmöte. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper över kalenderår.

22§ Upplösande av förening

Tjejjouren Rut kan bara upplösas om två tredjedelar (2/3) av de aktiva medlemmarna beslutat att så ska ske vid ett årsmöte. Vid föreningens upplösande ska alla handlingar finnas kvar, om verksamheten ska tas upp igen. Vid eventuella ekonomiska tillgångar tillfaller dem Ronnebys kvinnojour.