Tjejjouren Ruts stadgar

1§ Namn

Tjejjouren Rut (Ronnebys Unga Tjejer)

2§ Tillhörighet

Tjejjouren Rut är en fristående förening med grund i Ronnebys kvinnojour och är medlem i samlingsorganisationen Unizon.

3§ Ändamål och syfte

Tjejjouren Rut är en ideellt partipolitisk och religiöst obunden förening som har demokratiska värderingar.

Vårt arbete ska präglas av en feministisk grundsyn och att alla människor har ett lika värde.

 • stödja och verka för tjejer och unga kvinnor i hela Sverige
 • arbeta för ett samhälle fritt från våld
 • arbeta förebyggande med våldspreventivt arbete i form av föreläsningar och att synas utåt

5§ Verksamhet

Tjejjouren Ruts verksamhet baseras på en chattjour som är öppen varje söndag mellan 19–21 och vi har också en jour bestående av mail och frågelåda.

Vårt stöd ges huvudsakligen till personer som identifierar sig som icke män. 

Vid behov förmedlar jouren kontakter mellan de tjejer som vänder sig till jouren och berörda myndigheter, instanser och organisationer.

Tjejjourens mål är även att bedriva förebyggande, utåtriktat och opinionsväckande arbete.

6§ Jourmedlemskap

För att joura eller delta i utåtriktat arbete krävs att personen:

 • har ett öppet sinne och accepterar alla människor som de är
 • har fyllt 18 år
 • har genomgått en intervju/samtal med ansvarig i styrelsen
 • har deltagit på en grundkursutbildning
 • har godkänt föreningens stadgar och värdegrund
 • har skrivit på kontrakt och tystnadslöfte
 • deltar aktivt i jourverksamheten och mötessammankomster, med aktiv medlem avser en person som har jouren och bedriver ett stöd

7§ Intyg

Intyg tilldelas den medlem som:

 • jourat minst fem gånger eller medverkat på fem andra aktiviteter (eller en kombination utav båda)
 • varit medlem i minst sex månader

8§ Stödmedlem/sponsor

Alla kan bli stödmedlemmar/sponsor i Tjejjouren Rut. Som stödmedlem betraktas medlemmar som:

 • godkänner föreningens stadgar och värdegrund
 • bidrar till föreningens verksamhet (det kan vara i form av bidrag eller erbjuden hjälp av annat slag).
 • blivit godkända av föreningens styrelse

9§ Uteslutning

Medlemmar som bryter mot tjejjouren Ruts stadgar eller värdegrund, skadar eller motarbetar föreningens intresse kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste minst hälften av mötesdeltagande medlemmar vara överens. Beslutet ska också protokollföras.

10§ Styrelsen

Tjejjouren Rut ska hålla styrelsemöten var fjärde vecka (en gång i månaden), vilket ska utlysas minst en vecka innan.

11§ Medlemmar

Tjejjouren Rut ska hålla medlemsmöten var åttonde vecka, vilket ska utlysas minst en vecka innan.

12§ Beslut

Ska beslut tas gäller:

 • att de tas på styrelsemöten av styrelseledamöterna
 • att det är majoritetsbeslut
 • att ordförande har sista ordet vid lika röstning, eller att ordförandes röst är lika med två röster
 • att det protokollförs, annars räknas det ej som beslut
 • att röstning sker av de medlemmar som närvarar vid aktuellt möte

13§ Styrelsen väljs på årsmötet med mandat till nästkommande årsmöte

 • Ordförande presenterar ett förslag till ny styrelse som sedan röstas om.
 • Om en ledamot avgår under mandatperioden ersätts denne genom fyllnadsval.
 • Vid ett styrelseskifte ska den gamla och den nya styrelse ha ett avstämningsmöte där alla essentiella detaljer gås igenom.

14§ Styrelsens sammansättning

Tjejjouren Ruts styrelse ska bestå av minst fem personer och alltid ett ojämnt antal. Följande poster måste tillsättas:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Webadministratör med ansvar för föreningens sociala medier
 • Webadministratör med ansvar för inlogg till chatten, mailen och tjejjouren.se.

15§ Årsmöte/ extrainsatt årsmöte

Ett årsmöte är Tjejjouren Ruts högsta beslutande organ.

 • Årsmötet ska hållas i januari varje år.
 • Det extrainsatta årsmötet kan utlysas av styrelsen när som helst under året. 
 • Kallelse till årsmöte eller ett extrainsatt årsmöte ska skickas ut fyra veckor innan avsatt tid. 
 • Alla aktiva medlemmar har rösträtt på årsmötet.
 • Alla stödmedlemmar har yttranderätt.
 • Motioner och propositioner ska tillhandas styrelsen senast två veckor före årsmötet eller det extrainsatta årsmötet.
 • Mötet är beslutande med enkel majoritet.
 • Skulle årsmötet behövas ställas in på grund av för få deltagare ska ett nytt utlysas inom två veckor.

16§ Formalia av årsmöte

I dagordning för årsmötet och det extrainsatta årsmötet ska följande punkter ingå:

 • Årsmötet öppnas
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av en (1) protokolljusterare tillika rösträknare 
 • Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Ekonomisk redovisning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av propositioner och motioner
 • Val av styrelseposter
 • Val av en (1) revisor
 • Övrigt
 • Mötet avslutas

17§ Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan endast ske på årsmötet eller det extrainsatta årsmötet och då med majoritet av Tjejjouren Ruts aktiva medlemmar. Stödmedlemmar/sponsorer får inte vara med och rösta om stadgeändringar.

18§ Föreningens förvaltning

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska ombesörjas av Ronneby kvinnojours revisorer. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper över kalenderår.

19§ Upplösande av förening

Tjejjouren Rut kan bara upplösas om två tredjedelar (2/3) av de aktiva medlemmarna beslutat att så ska ske vid ett årsmöte. Vid föreningens upplösande ska alla handlingar finnas kvar, om verksamheten ska tas upp igen. Vid eventuella ekonomiska tillgångar tillfaller dem Ronnebys kvinnojour.