Barn som upplever våld

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma. 164 barn har under 2000-talet upplevt att pappa dödat mamma, flera av dem har sina pappor som vårdnadshavare. Alla barn har rätt att skyddas från våld och övergrepp.

Omkring vart tionde barn i Sverige upplever pappas våld mot mamma eller blir själva utsatta. Det är i genomsnitt två till tre barn i varje skolklass. Barn är inte enbart vittne till våldet – de upplever våldet själva. Hemmet blir till en plats där vad som helst kan hända. Många barn tar på sig ett stort ansvar för det som sker, och mår dåligt av att inte kunna stoppa våldet. Enligt vissa forskare kan det vara psykiskt mer skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld.

Alla barn har rätt att skyddas från våld och övergrepp

FN:s Barnkonvention slår fast att barn har rätt att skyddas från alla former av våld och övergrepp. Men trots att konventionen ratificerades för 30 år sedan och blev svensk lag i januari 2020 möter Unizons jourverksamheter dagligen barn som har kränkts och utsatts för våld och vars rättigheter inte respekteras.

Inget umgänge med förövaren under tiden på jouren

Enligt svensk lag ska principen om barnets bästa gälla i alla frågor som rör barn. Samtidigt händer det att pappor som döms för våld mot barn eller deras mammor får rätt till umgänge med barnen.
Varje år bor över tusen barn, flickor och pojkar upp till 18 år, på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sin mamma. Många barn tvingas till och med under vistelsen på kvinnojouren till umgänge med den våldsutövande pappan, trots det olämpliga och i många fall direkt livshotande i dessa beslut. Barn som upplevt pappas våld mot mamma betraktas enligt socialtjänstlagen som brottsoffer och har rätt till stöd och hjälp och till brottsskadeersättning. Inga andra brottsoffer tvingas till umgänge med sin förövare.

"Vad händer med mig om mamma dör?" 

Barn ska inte ha mördare som vårdnadshavare

Den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor är att män mördar kvinnan som han har eller har haft en relation med. Sedan år 2000 har 315 kvinnor i Sverige dödats av en man som hon haft en relation till. I många av fallen var barnen i lägenheten eller huset när pappa eller styvpappa dödade mamma. 254 barn förlorade under 2000-talet sin mamma i mord eller dråp. För 164 barn var det pappa som dödade mamma. Vart tredje barn har sin morddömda pappa som vårdnadshavare. Detta visar Aftonbladets undersökningar Dödade kvinnor och Barnen som blev kvar.

Barn har rätt att skyddas från våld och barn ska inte ha mördare som vårdnadshavare.

Utifrån över 40 års erfarenhet och kunskap om att stötta och skydda barn från våld kräver Unizon:  

  • Pappor ska förlora vårdnaden om barn om de mördar mamman eller döms för grovt våldsbrott mot mamman.
  • Barn måste få sina röster hörda i alla processer som har betydelse för deras framtid – på samma sätt som den våldsutövande föräldern har en lagstadgad rätt att göra sin röst hörd. Barn, även små barn, vill och kan berätta.
  • Snabbare interimistiska beslut om vårdnad, boende och umgänge när det finns en misstanke om våld mot mamma.
  • Det samtalsstöd kvinnojourerna ger måste kompletteras med kvalificerat långsiktigt stöd från andra instanser såsom BUP. Stödet ska vara individuellt anpassat efter barnets ålder och behov.
  • När mammor med minderåriga barn blir mördade ska BUP och socialtjänsten alltid komma till mordplatsen och direkt ta hand om barnen.
  • Det ska föras offentlig statistik kring barn vars mammor blir mördade.
  • Garantera rätten till skolgång och långsiktig bostad för barn som flytt pappas våld mot mamma.

Jourernas arbete

Varje år bor över tusen barn, flickor och pojkar upp till 18 år, på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sin mamma. Varje barn behandlas som en egen part – med egna behov, önskemål och rättigheter – och inte enbart som medföljande till sin mamma. Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden och de allra flesta som hör av sig till tjejjourerna och ungdomsjourerna är flickor under 18 år. Läs mer om jourernas verksamheter här.

 

Bemötande

Alla som utsätts för våld gör motstånd. Metoden Response-Based Practice handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande och lyfter barns agerande och motstånd.

Läs om metoden här

Barn och våld

Boken "Det gäller barnen" utgår från kvinnojourernas arbete och riktar sig till dig som möter barn och unga som utsatts för våld och till dig som vill lära dig mer om våldets psykologiska konsekvenser.

Det gäller barnen

Jag sa att jag hade en mardröm

I dokumentärfilmen "Jag sa att jag hade en mardröm" medverkar fem barn som är mellan 3 och 8 år och bor på kvinnojour. Filmen är ett tydligt och bra exempel på ett stärkande bemötande som synliggör barns motstånd mot våld.

Läs mer här

Barnen som blev kvar

”Det hade varit bra med en trappa upp till himlen, så jag hade fått träffa henne”, sade Jonathan 11 år, vars pappa dödat mamma. Sedan år 2000 har 254 barn förlorat sin mamma för att pappa eller styvpappa dödat henne. Den 25:e mars arrangerade Unizon konferensen Barnen som blev kvar.

Se konferensen