Barn som upplever våld

Senast uppdaterad 2023-05-11

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma. Sedan 1 januari 2000 har 619 barn förlorat sin mamma i ett mord eller dråp - 305 av dem var minderåriga, för de flesta barnen var det pappa som dödade mamma.

Omkring vart tionde barn i Sverige upplever pappas våld mot mamma eller blir själva utsatta. Det är i genomsnitt två till tre barn i varje skolklass. Barn är inte enbart vittne till våldet – de upplever våldet själva. Hemmet blir till en plats där vad som helst kan hända. Många barn tar på sig ett stort ansvar för det som sker, och mår dåligt av att inte kunna stoppa våldet. Enligt vissa forskare kan det vara psykiskt mer skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld.

Alla barn har rätt att skyddas från våld och övergrepp

FN:s Barnkonvention slår fast att barn har rätt att skyddas från alla former av våld och övergrepp. Men trots att konventionen ratificerades för 30 år sedan och blev svensk lag i januari 2020 möter Unizons jourverksamheter dagligen barn som har kränkts och utsatts för våld och vars rättigheter inte respekteras.

Inget umgänge med förövaren under tiden på jouren

Enligt svensk lag ska principen om barnets bästa gälla i alla frågor som rör barn. Samtidigt händer det att pappor som döms för våld mot barn eller deras mammor får rätt till umgänge med barnen.
Varje år bor över tusen barn, flickor och pojkar upp till 18 år, på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sin mamma. Många barn tvingas till och med under vistelsen på kvinnojouren till umgänge med den våldsutövande pappan, trots det olämpliga och i många fall direkt livshotande i dessa beslut. Barn som upplevt pappas våld mot mamma betraktas enligt socialtjänstlagen som brottsoffer och har rätt till stöd och hjälp och till brottsskadeersättning. Inga andra brottsoffer tvingas till umgänge med sin förövare.

"Vad händer med mig om mamma dör?" 

Barn ska inte ha mördare som vårdnadshavare

Den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor är att män mördar kvinnan som han har eller har haft en relation med. Sedan 1 januari 2000 har över 340 kvinnor i Sverige dödats av sin man eller exman. Av 619 barn var 305 under 18 år när de förlorade sin mamma i mord eller dråp. I flera av fallen blev barnen vittne till mordet. För de flesta barnen var det pappa som dödade mamma. Trots att pappa mördat mamma och dömts för detta brott behåller många vårdnaden. Vart tredje barn har sin morddömda pappa som vårdnadshavare. Detta visar Aftonbladets undersökningar Dödade kvinnor och Barnen som blev kvar.

Barn har rätt att skyddas från våld och barn ska inte ha mördare som vårdnadshavare.

Barns tvångsumgänge med förövare måste upphöra

Jämställdhetsmyndighetens granskning av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge bekräftar vad Unizon och många med oss lyft länge – samhället skyddar inte barn från våld. I 64 procent av fallen framkom uppgifter om våld och övergrepp, men domstolarna har bortsett från uppgifterna och ansett att barnet ändå ska träffa förövaren. Barn är de enda brottsoffer som tvingas fortsätta träffa sin förövare. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men.*

Unizons krav:

  • Barn ska aldrig tvingas till umgänge med en förälder som är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället, som exempelvis kontaktförbud eller skyddade personuppgifter.
  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.

Umgänge - för barnets bästa? Rapport från Unizon, baserad på Sifoundersökning genomförd av Kantar Public.

Utifrån över 40 års erfarenhet och kunskap om att stötta och skydda barn från våld kräver Unizon:  

  • Pappor ska förlora vårdnaden om barn om de mördar mamman eller döms för grovt våldsbrott mot mamman.
  • Barn måste få sina röster hörda i alla processer som har betydelse för deras framtid – på samma sätt som den våldsutövande föräldern har en lagstadgad rätt att göra sin röst hörd. Barn, även små barn, vill och kan berätta.
  • Snabbare interimistiska beslut om vårdnad, boende och umgänge när det finns en misstanke om våld mot mamma.
  • Det samtalsstöd kvinnojourerna ger måste kompletteras med kvalificerat långsiktigt stöd från andra instanser såsom BUP. Stödet ska vara individuellt anpassat efter barnets ålder och behov.
  • När mammor med minderåriga barn blir mördade ska BUP och socialtjänsten alltid komma till mordplatsen och direkt ta hand om barnen.
  • Det ska föras offentlig statistik kring barn vars mammor blir mördade.
  • Garantera rätten till skolgång och långsiktig bostad för barn som flytt pappas våld mot mamma.

Jourernas arbete

Varje år bor över tusen barn, flickor och pojkar upp till 18 år, på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sin mamma. Varje barn behandlas som en egen part – med egna behov, önskemål och rättigheter – och inte enbart som medföljande till sin mamma. Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden och de allra flesta som hör av sig till tjejjourerna och ungdomsjourerna är flickor under 18 år. Läs mer om jourernas verksamheter här.

Bemötande

Alla som utsätts för våld gör motstånd. Metoden Response-Based Practice handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande och lyfter barns agerande och motstånd.

Läs om metoden här

Barn och våld

Boken "Det gäller barnen" utgår från kvinnojourernas arbete och riktar sig till dig som möter barn och unga som utsatts för våld och till dig som vill lära dig mer om våldets psykologiska konsekvenser.

Det gäller barnen

Jag sa att jag hade en mardröm

I dokumentärfilmen "Jag sa att jag hade en mardröm" medverkar fem barn som är mellan 3 och 8 år och bor på kvinnojour. Filmen är ett tydligt och bra exempel på ett stärkande bemötande som synliggör barns motstånd mot våld.

Läs mer här

Barnen som blev kvar

”Det hade varit bra med en trappa upp till himlen, så jag hade fått träffa henne”, sade Jonathan 11 år, vars pappa dödat mamma. Sedan år 2000 har 254 barn förlorat sin mamma för att pappa eller styvpappa dödat henne. Den 25:e mars arrangerade Unizon konferensen Barnen som blev kvar.

Se konferensen