Umgänge när barn bor på kvinnojour

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets umgänge med den andra föräldern. Unizons krav är att inget umgänge ska ske med förövaren under tiden på jouren.

Många mammor som bor på skyddat boende är oroliga över att lämna ut sina barn till pappan, om han också är den som utövat våldet. Unizons krav är att inget umgänge ska ske med förövaren under tiden på jouren. 

Det går inte att ge ett generellt svar på om det är nödvändigt eller inte, utan varje fall måste bedömas individuellt utifrån de olika förutsättningar som finns. 

Å ena sidan har du som mamma en skyldighet att ta hand om ditt barn och skydda det från faror. Om det finns en risk (se riskbedömning) för att barnet ska fara illa hos pappan torde det vara förenat med barnets bästa att neka honom att träffa barnet. Om pappan till exempel har ett pågående alkohol- eller drogmissbruk, om han har slagit barnet eller om barnet har upplevt våld mot mamman torde det vara olämpligt att lämna barnet till honom.

Ett viktigt argument mot att lämna ut barnet är om det finns risk för att pappan kan förmå barnet att röja mammans och barnets skyddade adress. Det kan alltså finnas många anledningar till att neka pappan att träffa barnet.

"Jag är för snäll för att ens tänka tanken att förbjuda en människa från att träffa sina egna barn. Samtidigt är jag ju som sagt livrädd för att lämna dom ensamma med honom." skriver "Svag".

Å andra sidan är det mycket vanligt att det inte finns något bevis på att pappan har missbruksproblem eller att han har utövat våld. Om det, genom socialtjänstens utredningar eller på annat sätt, visar sig att fadern är lämplig som vårdnads-, boende och/eller umgängesförälder kan det faktum att mamman har nekat honom umgänge hållas emot henne. Domstolen kan då i värsta fall anse att det är förenat med barnets bästa att pappan får vårdnaden eller omfattade umgänge, därför att mamman ställer sig negativ till att barnet får en nära och god kontakt med pappan (se vårdnad om barn).

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har pappan lika stor rätt att hämta barnet på förskolan eller skolan som mamman har. Om mamman bedömer att det verkligen finns en risk för att pappan hämtar barnet och att det finns en risk för att barnet då far illa måste hon se till att barnet inte går till förskolan eller skolan. Pappan har ju också, precis som mamman, rätt att ta med sig barnet hem till sig och hålla det utom räckhåll för mamman.

Om kvinnan tar sin tillflykt till en kvinnojour eller likande boende blir socialtjänsten inblandad och kvinnan kan, förhoppningsvis, få hjälp att kommunicera med mannen genom en socialsekreterare. Allt fler kommuner skapar enheter som är mycket duktiga på att stötta kvinnor och barn i situationer som dessa.

Om kvinnan genom socialtjänsten eller på annat sätt inte kan komma överens med pappan om hur han ska träffa eller inte träffa barnet är det sista alternativet att stämma mannen och låta domstolen avgöra frågan. Det kan ofta vara bra att inte vänta för länge med att inleda rättsliga processer, dels för att det oftast tar flera månader innan man får ett interimistiskt (tillfälligt) beslut, dels för att visa tingsrätten att man gör vad man kan för att försöka lösa problemen och därmed tar sitt ansvar för att barnet inte ska behöva träffa sin pappa.

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB.