årsmöte för internationell kamp för kvinnors rättigheter 2023

den 18 februari

Protokoll vid årsmötet för IKKR (Internationell Kamp för Kvinnors Rättigheter

Tid 

18 feb 2023 kl. 11,00 

Plats 

Föreningens lokal, Slottsgatan 

Närvarande: Mariam Afrasiabpour, Hanah Sheik Ali, Erina Asad Ahmed, Galawish Mostafapour, Hero Golchini, Yedi Golchini, Nadia Sarhangi, Jenny Ström, Avin Sarhan och Allan Sharifi 

Övriga: Göran Sundström 

 1. 1. 
 2. 2. 

Ordförande öppnar extra årsmötet. 

Mariam öppnade extra årsmötet och hälsade alla välkomna. 

Val av mötesordförande och sekreterare. 

Till mötesordförande valdes Mariam Afrasiabpour och till mötessekreterare valdes Göran Sundström 

Fastställande av röstlängd. 

 1. 3. 

Röstlängden fastställdes till 9 personer 

 1. 4. 

Val av två justerare och rösträknare. 

 1. 5. 
 2. 6. 
 3. 7. 
 4. 8. 

Till justerare och rösträknare valdes Jenny Ström och Avin Sarhan. 

Årsmötet stadgeenliga utlysande. 

Mötet har utlysts stadgeenligt, minst två veckor före årsmötet. 

Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 föredrogs och godkändes. 

Styrelsens ekonomiska rapport för 2022. 

Styrelsens ekonomiska rapport för 2022 föredrogs och godkändes. 

 1. 9. 

Föredragning av revisionsberättelsen. 

Revisorsberättelsen lästes upp och den godkändes. 

 1. 10. 

Verksamhetsplanen för 2023. 

Verksamhetsplanen för 2023 föredrogs och godkändes. 

 1. 11. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen förgångna verksamhetsåret. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2022. 

 1. 12. 
 2. 13. 
 3. 14. 

Val av ordförande på ett år. 

Mariam Afrasiabpour valdes till ordförande på ett år. 

Val av styrelseledamöter. 

Galawish Mostafapour, Hero Golchini och Hanah Ali till styrelseledamöter, alla fram till årsmötet 2024. 

Val av styrelsesuppleanter. 

Till styrelsesuppleanter valdes Avin Sarhan fram till årsmötet 2024. 

Val av revisorer. 

Till revisor valdes auktoriserad revisor Jörgen Sivertsson, Köping. 

 1. 15. 

Val av valberedning. 

 1. 16. 

Till valberedning valdes Avin Sarhan. 

Fastställande av medlemsavgift och eventuell stödmedlems avgift för 2023. Medlemsavgift för ordinarie medlemmar fastställdes till 200 kr för 2023. Medlemsavgiften för stödmedlemmar (medlem som stöder verksamheten men inte vill vara aktiv medlem) fastställdes till den samma som ordinarie medlemsavgiften. Rabatterad medlemsavgift för personer med socialbidrag fastställdes till 100 kr. 

 1. 17. 

Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

 1. 18. 

Möte avslutas. 

Ordförande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Sekreterare 

Mariam Afrasiabpour 

Göran Sundström 

Justeras