Föreningens Framväxt

Föreningen Internationell Kamp för Kvinnors Rättigheter startades år 1995 för att vara en mötesplats för främst iranska kvinnor som behövde träffa andra och utbyta åsikter och erfarenheter. Ganska snart upptäckte deltagarna att kvinnor från många nationaliteter var isolerade i Västerås för att de inte kunde språket och föreningen öppnades för alla som ville komma. Här kunde man diskutera t.ex. kvinnors situation i Sverige och barnuppfostran. Studiecirklar startades för att utbilda deltagarna i kvinnors och barns rättigheter. En kartläggning gjordes över hur många kvinnor som inte klarat SFI och behövde extra hjälp för att ta sig ut i samhället. Kartläggningen ledde till att (Utbildningsverksamheten?) Arosdöttrarna bildades år 2003. Utbildning i svenska och vårdkunskap startades med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen, och i samarbete med ABF.

Vartefter tiden gick hade föreningens medlemmar kommit fram till att det behövdes en stödverksamhet mot hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap, då både enskilda kvinnor, unga flickor och deltagare i Arosdöttrarnas utbildningar vittnade om att de var utsatta och behövde hjälp. De kvinnor med invandrarbakgrund som inte är integrerade i det svenska samhället, dvs t.ex. inte är ute på arbetsmarknaden och/eller inte kan tala svenska, visste inte var de skulle vända sig om de utsattes för hedersvåld eller annat förtryck.

Jour – och stödverksamheten Arosdöttrarnas Tjej- och Kvinnobeskydd startades 2006, för att aktivt ge råd och stödja människor som är utsatta för hedersrelaterat våld. Verksamheten utvärderades av leg psykolog Håkan Edlund 2010, utvärderingen visade bl.a. att Tjej- och Kvinnobeskyddet har unika dubbla kompetenser, och har möjlighet att arbeta på mer individuellt anpassade sätt än t.ex. myndigheter kan göra.

Den dubbla kompetenserna innebär att alla anställda och föreningens aktiva ideella medlemmar inom jour- och stödverksamheten, pratar flera relevanta språk såsom kurdiska, persiska, arabiska, dvs har bred språkkompetens, OCH har kulturkompetens, (dvs har ”förmågan att vara medveten om sina egna antaganden, värderingar och fördomar, har kunskap och förståelse för människors olika världsbilder, och förmåga att utveckla lämpliga strategier för intervention utifrån detta” referens; Uppsats Örebro Univ. 2010 ”Kulturkompetens hos arbetsterapeuter”

Dessa dubbla kompetenser innebär att de stödsökande som vänder sig till Tjej- och Kvinnobeskyddet kan uppleva trygghet i att kunna kommunicera på det egna språket utan tolk som förmedlande länk, och som en ytterligare person att förhålla sig till i en pressad livssituation. Polis och socialtjänst vänder sig ibland till verksamheten för att de inte hittar den dubbla kompetensen någon annanstans.

Jourdelen av verksamheten pågår ständigt, till kl. 22 varje kväll, alla dagar utom vid stora helger. På dagtid vardagar tar, den enda anställda i delverksamheten Arosdöttrarnas Tjej- och Kvinnobeskydd, hand om telefonen och träffar människor, följer med dem till polis, socialtjänst, domstol, advokat, söker plats i skyddat boende m.m. Övrig tid så som kväll och helger turas några utvalda med kompetensen från föreningens medlemmar om att ha hand om jourdelen.

Föreningens medlemmar och anställda inom Arosdöttrarnas utbildningsverksamhet och inom Tjej- och Kvinnobeskyddet, blev ganska snart vittne till att ungdomar fördes utomlands av sina föräldrar på loven för att giftas bort mot sin vilja. Därför gjordes en studieresa till Irak (2007) med bidrag från Ungdomsstyrelsen, för att se om där gick att skapa kontakter för att bygga ett internationellt nätverk som kan samarbeta för att få hem ungdomarna igen, innan de blev bortgifta. Det visade sig att det fanns människor och organisationer i Irak som var villiga att knyta kontakter. Så 2009 bildades Internationellt Nätverk mot Hedersbaserat Våld och Tvångsäktenskap på en konferens på Aros Congress Center på Fadime-dagen den 21 januari (årsdagen då Fadime Sahindal mördades av sin pappa). Medlemmar i nätverket är organisationer i Sverige, Irak, Lettland och Storbritannien. Den internationella nivån är viktig för att kunna följa fall och få hem kvinnor till Sverige igen, när de till följd av hedersvåld och tvångsgifte hamnat utomlands.