Hedersbegreppet

Vad menas med hedersrelaterat våld?
Tvång, våld och mord i hederns namn är en kulturspecifik företeelse i samhällen med patriarkala familjesystem och som kännetecknas av ett gruppcentrerat skamtänkande. Bakom hedersbrotten ligger ett kollektivt tryck om att bestraffning måste ske för hederns återupprättande. De allvarligaste hedersbrotten är planerade och genom det kollektiva trycket blir kraven på bestraffning oftast kompromisslösa och långsinta. Det saknas idag en vedertagen och innehållsrik samt allmänt accepterad definition av hedersrelaterat våld. Tidigare utvecklingsarbete i andra län har arbetat fram en definition av hedersrelaterat våld och förtryck som vi tyckeräven kan gälla för oss i Västmanland. Uttrycket förtryck i hederns namn eller hedersrelaterat våldanger att någon är ett offer för förtryck. Vårt fokus ligger på flickor och unga kvinnor utsatta för ett sådant förtryck, men även pojkar är utsatta för hedersrelaterat våld. I en vidare mening kan dock alla medlemmar i en familj som lever under hårt förtryck och kontroll betraktas som offer i någon mening eftersom alla lever under tvånget att följa sina givna roller i familjesystemet och den egna etniska kulturen.

Familjepyramiden
Den familjetyp som de utsatta flickorna och deras anhöriga lever i kan liknas vid en pyramid. Pyramiden har flera nivåer där pappan befinner sig i toppen och har den avgörande makten inom familjen. Pappan är också familjens representant i kontakterna utåt. I denna patriarkala familjetyp ingår också släkten, bland annat så tillhör både mammans och pappans föräldrar familjen. Flickorna återfinns i botten av detta hierarkiska system, det vill säga längst ned i pyramiden.

Äktenskap en familjefråga
Mannen har i samhällen som domineras av patriarkala familjer en betydligt mer framträdande och överordnad roll än kvinnan. Detta återspeglas också i barnens uppfostran där pojkarna ges större friheter och rättigheter än flickorna. Detta innebär att flickorna måste förhålla sig underordnade till sina bröder och samtidigt anpassa sig till krav från släkten och pappan (nivåerna ovanför i familjehierarkin). I denna typ av utvidgade familj har barn och föräldrar ansvar och skyldigheter inte bara mot varandra utan också i förhållande till en större krets släktingar. Eftersom familjen är den avgränsade enhet som ansvarar för medlemmarnas sociala och ekonomiska trygghet blir mycket få saker en familjemedlems enskilda angelägenhet. Ett giftermål medför till exempel såväl ekonomiska som andra konsekvenser för den utvidgade familjen. Det innebär att frågan om äktenskapspartner hanteras som en familjefråga, det vill säga vanligtvis av den fader som ansvarar för familjen. I den utvidgade familjen är man således i första hand n familjemedlem och i andra hand en enskild individ.

Gruppens normer
Familjens rykte står hela tiden på spel vilket bidrar till en stram kontroll. Det behövs inte mycket för att få ett dåligt rykte. Om den unga kvinnan talar med en utomstående man riskerar ryktet om lättsinnighet (läs: hora) att vanhedra hela familjen.

Hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterat våld finns i klaner och familjer i ett patriarkalt samhällssystem. Individen är underordnad gruppen som äger och tar yttersta ansvar för heder och skam. Här är männens och gruppens heder direkt avhängigt av gruppens kvinnliga medlemmars faktiska eller påstådda sexuella beteende och relationer. I det faktiska förtrycket och våldet är utövaren oftast en man i nära relation till offret som vanligen är en flicka eller en ung kvinna. Andra kvinnor i nära relation till offret kan direkt eller indirekt utgöra ett stöd till förtrycket som öppet stöds av kollektivets gillande. Systemet gör även förövarna till offer. Ett patriarkalt samhällssystem.

Alla bidrar till familjens heder
I patriarkala samhällen är heder och skam centrala värden. Alla familjemedlemmar bidrar genom sitt beteende till familjens heder, men ansvaret är olika fördelat. Mannens heder är främst kopplad till hans förmåga att försörja och beskydda familjen, medan kvinnans heder (och därmed familjens) är knuten till hennes sexuella dygd. Kvinnan ska vara oskuld när hon gifter sig och därför måste ogifta kvinnor och män så långt möjligt hållas åtskilda och umgås så lite som möjligt. Kontrollen av kvinnans sexualitet betraktas som nödvändig för att hon ska bli gift och med hänsyn till familjens heder.

Fyra skäl till att hedersvåldet förstärks
Hedersproblematiken förstärks i Sverige av fyra omständigheter: Hedersdominerade familjer är satta under press från släktingar och vänner i hemlandet. Där finns ingen förståelse för att flickors och kvinnors rättigheter i Sverige är annorlunda och bygger på en jämställd relation mellan kvinnor och män.
Gäller för ungdomen. Detta förstärker konfrontationen i hemmet mellan generationerna, vilket i sin tur leder till ett än starkare tvångsinslag och kontrollbehov.
Vuxna invandrarmän kommer inte in i det svenska samhället på grund av arbetslöshet, språk och boendesegregation. De kan då välja att stärka varandra i den egna organisationen eller föreningen, vilket kan ge ny näring åt patriarkalt hederstänkande.
För invandrarungdomarna sker en anpassning till den svenska kulturen och normerna som en långtgående boendesegregation.