Stadgar

Stadgar antagna vid årsmöte 2012-12-15

Ändrade vid årsmöte 2018-03-17 och årsmötet 2019-02-24

• 1 NAMN
Föreningens namn är Föreningen Internationell kamp för kvinnors rättigheter (IKKR),
organisationsnummer 817605-3570. Föreningen har sitt säte i Västerås.

• 2 SYFTE OCH ÄNDAMÅL
IKKR är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden och drogfri förening som på lokal, regional,
nationell och internationell nivå verkar för:
– ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation,
tvångsäktenskap och barnäktenskap
– alla människors lika värde oavsett etnicitet och kön
– alla människors integration i samhället genom delaktighet, kunskap, hälsa och tro på den egna
förmågan
Föreningen verkar för dessa syften genom:
att under olika former utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv informera och sprida
kunskap om hur olika samhällen fungerar och hur våld och förtryck tar sig uttryck i människors
vardag
att kontinuerligt utveckla och stärka nätverk i samarbete med myndigheter, institutioner och
ideella organisationer som arbetar mot hedersvåld, våld i nära relation, tvångsäktenskap och
barnäktenskap
att skydda och stödja kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och förtryck

• 3 REGLER FÖR HUR VERKSAMHETEN BEDRIVS
Årsmötet utser styrelse, ordförande, valberedning och revisorer för ett kommande verksamhetsår. I
direkt anslutning till årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte, där årsmötets beslut befästs, och
där styrelsemedlemmarnas poster fördelas och firmatecknare utses. Föreningens firma tecknas av
ordföranden och kassören var och en enskilt, eller av ordföranden och vice ordföranden.
Föreningen bör hålla minst 10 ordinarie styrelsemöten per år.
Föreningens kontinuerliga verksamhet bedrivs enligt beslut fattade av styrelsen. Vid behov utser
styrelsen arbetsgrupper bland medlemmarna. Arbetsgrupper fokuserar på avgränsade uppdrag inom
föreningens verksamhet. Arbetsgrupper är kontinuerligt rapporteringsskyldiga till styrelsen, genom
att närvara vid styrelsemöte efter kallelse från styrelsen.
Medlemsmöten bör hållas minst 2 gånger per år.
Bokföringsmässiga grunder tillämpas i föreningens räkenskaper, och bokföringen avslutas i form av
årsredovisning, enligt bestämmelser i årsredovisningslagen och god redovisningssed.

• 4 REGLER FÖR MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING
Till medlem kan antas person som är villig att verka för föreningens syften och som delar
föreningens grundidéer såsom de stadgas i ändamålsparagrafen.
Medlem har rätt att delta i av föreningen anordnad verksamhet.

Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Medlem kan uteslutas om medlemsavgiften inte betalats eller om medlemmen motverkat föreningen
eller på annat sätt skadat dess intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått
tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning ska redovisas skriftligt för den aktuella medlemmen.
Till stödmedlem kan antas den som vill stödja föreningens verksamhet. Stödmedlem kan vara enskild
person eller organisation. Stödmedlem är inte valbar till förbundets organ och har ingen rösträtt.

• 5 REGLER FÖR HUR MEDLEMSAVGIFTEN FASTSTÄLLS
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

• 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till och med 31 december
nästkommande år. Styrelsen är vald för tiden från årsmöte till årsmöte påföljande år.

• 7 UPPGIFT OM ANTAL REVISORER OCH HUR DE VÄLJS
Antal revisorer ska vara 2 alternativt att en godkänd revisor upphandlas. De väljs av årsmötet och
innehar uppdraget för kommande verksamhetsår, dvs ett uppdrag omfattar ett verksamhetsår.
Revisorernas oberoende ska tillförsäkras genom att de får vara medlemmar i föreningen men inte
ledamot eller suppleant i styrelsen.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskap samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelsen i god tid före årsmötet. Styrelsen ska kontinuerligt tillse att revisorerna har
tillgång till och insyn i föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

• 8 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är ordinarie och extra årsmöte.
Föreningens ordinarie årsmöte hålls innan mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och
plats för mötet.
Kallelse till ordinarie och extra årsmöte inklusive dagordning översänds till medlemmarna senast 2
veckor före årsmötet.
De frågor som behandlas på ordinarie årsmöte är föreningens
aktuella verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning, aktuell verksamhetsplan, val av
styrelse för kommande verksamhetsår, och eventuella övriga frågor av vikt som berör
verksamheten på genomgripande sätt eller på lång sikt.

• 9 REGLER FÖR MEDLEMSMÖTEN OCH EVENTUELLA EXTRA ÅRSMÖTEN
Extra årsmöte hålls under verksamhetsåret när ordförande eller minst 3 övriga
styrelseledamöter så beslutar. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra
årsmöte inklusive dagordning översänds till medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet. Årsmötet
är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar vid mötet.
Medlemsmöten bör hålls minst 2 gånger per år. Medlemsmöten syftar till informationsförmedling
och kunskapsutbyte för föreningens medlemmar, t.ex. i form av att föreläsare bjuds in, och att
samverkande aktörer deltar i samtal om aktuella frågor.

• 10 REGLER FÖR RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar vid mötet.
Medlem som erlagt sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt (t.ex.
stödmedlem) har yttranderätt och förslagsrätt.

Beslut vid årsmöte fattas enligt majoritetsprincip, dvs det förslag som får flest röster t.ex. vid
röstning gällande styrelseledamöter för kommande verksamhetsår, vinner. Om 2 förslag får lika
många röster har ordförande utslagsröst.

• 11 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, HUR DEN VÄLJS, NÄR DEN ÄR BESLUTSFÖR OCH HUR
DEN SKA ARBETA
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning mellan årsmötena. Styrelsen ska tillse att
verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och stadgar samt verkställa av årsmötet fattade beslut.
Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta dess
ekonomiska tillgångar. Styrelsen ska bestå av ordförande och minst 3 och högst 6 övriga ledamöter
samt högst 2 suppleanter. Avgår vald styrelseledamot under pågående verksamhetsår inträder den
suppleant som står i tur fram till följande årsmöte. Styrelsen är beslutförande när minst hälften
av ordinarie ledamöter och ordförande är närvarande.

• 12 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGAR
Vid ändring av föreningens stadgar erfordras beslut vid 2 på varandra följande årsmöten, beslut
fattade vid ett ordinarie och ett extra årsmöte innebär tillräckligt underlag för beslut.

• 13 REGLER FÖR UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om föreningens upplösning kan fattas av års- eller extra årsmöte med kvalificerad
majoritet. Eventuella tillgångar i föreningen, som inte ska återbetalas till bidragsgivare, ska tillfalla
annan organisation som arbetar med samma frågeställningar.

• 14 REGLER FÖR VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING
Valberedningen väljs på årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Valberedningen består av två
personer vara en sammankallande.